Kunnskapsløftet og Naturfag

Kommentarer til ny læreplan

Ny læreplan med klare mål

En tydeligere plan med færre detaljer og klare læringsmål for de ulike fag og trinn. Det er kjernepunkter i den nye læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring...
Hun (Clemet) viser til at evalueringen av Reform 94 og Reform 97 har avdekket at det er for lite tilpasset og variert opplæring i norsk skole og at det er for mye aktivitet uten klare læringsmål.....
den nye læreplanen retter vi mer av oppmerksomheten mot hva elevene faktisk skal lære i det enkelte fag og på de ulike trinn.....
Planen gir skolene større handlefrihet og lokal metodefrihet.....
Planen vil bli fulgt opp av en historisk stor satsning på kompetanseheving for lærere, skoleledere og instruktører, slik at alle i skolen skal være godt forberedt på å ta den nye planen i bruk. (
UFD-kunnskapsløftet.no 2005-08-12)

Mer fornøyd med nye læreplaner

Oslo (NTB-Tone Hertzberg): Fagfolk i matte og naturfag er fornøyde med de nye forslagene til læreplaner som ble overlevert til utdanningsminister Kristin Clemet (H) tirsdag. ....
Bedre plan
– Den korrigerte læreplanen for naturfag er mye bedre enn høringsutkastet, sier leder for Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo, Anders Isnes, til nettutgaven av bladet Utdanning.
Isnes ledet læreplangruppen i naturfag, og mener planen har fått tydeligere mål og viser tydeligere progresjon.
– Resultatet er blitt brukbart. Dette er en plan som kommuniserer læreplanmålene mye bedre enn høringsutkastet. Målene er blitt mindre omfangsrike og mer overkommelige, sier Anders Isnes....
Selv om blant annet Utdanningsforbundet har krevd en utsettelse, har Utdanningsdepartementet fortsatt som mål å fastsette endelige læreplaner før sommerferien. Clemet legger vekt på at de nye forslagene synes å ha klarere kompetansemål og flere og tydeligere innholdselementer slik flere kritikere har etterlyst. (
Adressavisen 8.6.05)

Vet ikke hva elevene skal lære til høsten

Lærere ved 205 skoler, spredt rundt omkring i 80 norske kommuner, får ikke et endelig svar på hva elevene skal lære før noen dager før skolestart.....
Lærebøker ikke klare
Utdanningsminister Kristin Clemet sier til Dagsavisen at hun vurderte konsekvensene av å utsette den endelige godkjenningen av de nye planene til rett oppunder skolestart.
– Jeg mener likevel at vi ikke kunne la dette hensynet velte målsettingen om å gjøre de nye læreplanene enda bedre.
– Mitt inntrykk er at dette ikke er noe stort problem for skolene. De har søkt om å få ta i bruk de nye planene ut fra et tidlig utkast. De vet at det ikke foreligger en eneste ny lærebok, men mener de har forstått prinsippene i den nye læreplanen slik at de kan lage lokale planer ut fra dette, sier Høyre-statsråd Kristin Clemet. (
Dagsavisen 15.8.05)

Denne nettsiden har som målsetting å være til hjelp for ulike parter som har ansvaret for naturfaget i norsk skoleverk.

Høgskolen i Volda (HVO) har gjennom tidene drevet et aktivt utviklingsopplegg når det gjelder naturfagundervisning. Siden UFD sin strategiplan for kompetanseutvikling i grunnopplæringen er en innbydelse til å samarbeid om å utvikle et bedre skoleverk, ønsker vi gjennom denne nettsiden å bidra til å styrke naturfaget, som ifølge planen er et prioritert fagområde. Et klikk på heftet til venstre gir diverse klipp fra denne planen som har tilknytning til naturfag sammen med noen generelle kommentarer knyttet til hva som kan gjøres for å nå de målene som ligger bak.

Vi har også klippet og kommentert litt fra andre dokument som ligger til grunn ovennevnte "epleplan" slik at de som er interessert i naturfagdelen skal slippe å lese hele dokumentene. Stortingsmelding 16 om kvalitetsreformen er fra 2002 mens stortingsmelding 30 (kultur for læring kom litt senere, mens handlingsplanen "Realfag, naturligvis" er revidert siste gang i 2005.

Fra læreplan til naturfagundervisning

I motsetning til Clemet (se ramme til høyre) opplever vi ikke at de nye læreplanene gjør det klarere hva elevene skal lære i for eksempel naturfag. Også konklusjonen i adressavisen om at fagfolk i naturfag er fornøyd med de nye planene synes også å være misvisende (Isnes sier vel bare at den var bedre enn tidligere utkast). Selv har jeg da ikke hørt at noen som er direkte involvert i naturfagundervisning er fornøyd med læreplanen. Men erfaring tyder vel på at en læreplan som er kommet så langt i prosessen sannsynligvis vil bli vedtatt i stortinget. Poenget her er da at vi som er involvert i naturfagundervisningen heller bør forene oss bak de generelle målsettingene i planen som vi vel er enige i, og så legge bort uenighetene om detaljer i planen. I denne sammenhengen er spørsmålet som er reist i det tredje avisutklippet aktuelt. Hva med lærebøker og hva bør de neste generasjons lærebøker inneholde? Alle som har direkte tilknytning til skoleverket vet at lærebøker alltid vil være en bedre garantist for en brukbar naturfagundervisning enn ingen lærebøker, og tiden er derfor inne til å samordne innsatsen om å få med det vi vet fungerer i de nye lærebøkene.

De nye planene sier at faglige premisser skal legges til grunn og det er da viktig at mennesker med faglig bakgrunn i alle de involverte fagene blir involvert slik at ikke viktige element i naturfaget blir utelatt fra lærebøkene til kommende generasjoner. En hovedforskjell på den nye læreplanen i forhold til tidligere planer er at den er kort og lite presis og her vil vi derfor først prøve å gi en oversikt over hva som er med og ikke med av de fagemnene som har vært med i tidligere utgaver av norske lærebøker.

For å kunne kartlegge hva som skiller den siste planen fra tidligere planer trenger man en fagstruktur  

 Figuren til venstre viser en fagstruktur med fargekoder som er brukt i forbindelse med sammenlikning av ulike læreplaner.

 

Ved å klikke på bildene til venstre får man noen klipp fra fagdelen av L97 og hele naturfagfagdelen av utkastet til L06 som er offentliggjort i 2005.

 

 

  

Aktører som har tilknytning til kunnskapsløftet

 Offisielle skriv knyttet til kunskapsløftet

Sammenlikning M74+M87+L97+L06

Sammenlikning L97+L06