Hovedaktører i tilknytning til realfagsatsingen

 
Utdanningsdirektoratet
• Utvikling og styrking av
realfag i grunnopplæringen
• Etter- og videreutdanning
• Informasjons-, rådgivingsog støttetiltak på området
• Lokale utviklingsprosjekter
• Kvalitetssikring
UFD,
Utdanning, Skolenettet, Skoleporten
 


Norges forskningsråd
• Stimulere realfagstiltak rettet mot allmennheten
• Vurdering av økonomisk støtte og kontakt med Vitensentrene
 • Fokus på realfag i medier
• Støtte konkurranser i realfag
• Andre utviklingsprosjekter
 
Forskning.no

 


Vox
• En nasjonal pådriver for voksnes læring
• Møte den enkeltes behov
for realfaglig kompetanseheving på arbeidsplassen
• Møte arbeidslivets og det enkelte menneskes
kompe tansebehov i realfag
• Utvikle og utprøve pedagogiske metoder og verktøy tilpasset voksne


Matematikksenteret
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
• Lede og koordinere arbeidet med å utvikle forskningsbaserte arbeidsmåter og eksempler på materiell
• Bidra til god progresjon og sammenheng i hele utdanningsløpet
• Bidra til informasjons- og erfaringsspredning
• Bygge opp et tett nordisk
samarbeid innen forskning
og utviklingsarbeid


RENATE
Nasjonalt senter for kontakt med
arbeidslivet om rekruttering til
realfag

• Ivareta kontakten mellom utdanningssektor og arbeidsliv på sentralt og regionalt nivå
• Sikre rekrutteringen til studier i realfag og øke kvinneandelen
• Bidra til å dekke arbeidslivets behov for realfaglig kompetanse
• Bidra til informasjons- og erfaringsspredning
 


Naturfagsenteret
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen
• Utvikle og forbedre innhold og metode gjennom forsknings-, forsøks,- og utviklingsprosjekter
• Styrke kompetansen i og motivasjonen for naturfag hos elever og lærere
• Bidra til informasjons- og erfaringsspredning
• Bygge opp et tett nordisk samarbeid innen forskning og utviklingsarbeid
Viten.no