St.meld. nr. 16 (2001-2002)

Kvalitetsreformen Om ny lærerutdanning Mangfoldig - krevende - relevant 

Figuren til høyre er en lenke til hele dokumentet. Her følger noen klipp fra stortingsmeldingen med særlig tilknytning til Naturfag og tiltak i lærerutdanningen:

 5 Yrkesrettet utdanning med faglig tyngde...

5.7 Lærerkorpsets samlede kompetanse i fag

5.7.1 Innledning
Lærernes samlede kompetanse i fag, fagområder og arbeidsområder må så langt som mulig samsvare med behovene i hele opplæringssystemet fra barnehage til voksenopplæring....

Departementet mener at det er særlig mangel på lærere med god kompetanse i realfag og i språkfag. I tillegg er det behov for å øke alle læreres kompetanse i pedagogisk bruk av data.

5.7.2 Realfag....
I SSBs kartlegging fra 2000 oppgir ca 45% av lærerne som underviser i matematikk og natur og miljøfag i grunnskolen, at de ikke har formell utdanning i faget. På ungdomstrinnet har henholdsvis 43% og 25% under 30 studiepoeng i henholdsvis matematikk og natur- og miljøfag....

Departementets vurdering
Kompetanse innen realfag er en nødvendig del av allmenndannelsen og er i økende grad påkrevet for samfunns- og næringsliv. Det er helt nødvendig å videreføre arbeidet med å styrke realfagenes status og stilling i opplæringssystemet og samfunnet. Særlig viktig er det å få en generell holdningsendring til realfagene. Begynneropplæringen i matematikk er viktig for at flest mulig skal ha en følelse av mestring og få interesse for faget.
En må øke rekrutteringen av lærere som har god og variert kompetanse i realfag og som også har kompetanse i gode og varierte arbeidsmåter og læringsstrategier. Lærere i matematikk må bevisst arbeide med strategier for at elevene opparbeider en mer positiv holdning til faget. At elevene får interesse for og føler mestring av matematikk er en av forutsetningene for at andre realfag skal kunne styrkes....

Matematikkfaget var lenge frivillig i allmennlærerutdanningen. I 1988 ble 15 studiepoeng obligatorisk, og fra 1998 ble faget utvidet til 30 studiepoeng. Ordningen med 30 studiepoeng obligatorisk matematikk vil derfor på sikt ha betydelig effekt når det gjelder lærernes formelle utdanning i faget. Fra våren 2002 blir det årlig utdannet ca. 2000 allmennlærere med 30 studiepoengs utdanning i matematikk....

Departementet har igangsatt og planlegger en rekke kortsiktige og langsiktige tiltak for å styrke kvaliteten i studietilbudene i realfag og øke rekrutteringen.