Kopi av Natur og Miljøfag delen
av L97 (HTML)

(Nyttig om man vil kopiere ut tekster siden nettversjonen i PDF-format er kopibeskyttet)

Diverse lenker:

Nettversjon av hele planen (PDF)

Sorterte klipp fra Natur og Miljøfag  

NATUR- OG MILJØFAG

INNLEIING

Faget sin plass i skulen

Barna veks opp i eit samfunn prega av vitskap, bruk av avansert teknologi og ein veksande vilje til å ta ansvar for naturen og det felles livsmiljøet vårt. Ein kan vanskeleg meistre, forstå eller påverke samfunnet i dag utan grunnleggjande kunnskap om naturvitskap og teknologi og konsekvensane dei har for naturgrunnlaget og for miljøet. Kunnskap om naturen og naturkreftene og bruk av ulik teknologi formar livet vårt på same måten som det formar om naturen på heilt gjennomgripande måtar.

Opplæring i naturvitskap og teknologi og opplæring om samanhengane i naturen skal hjelpe elevane til å tileigne seg kunnskap, dugleik og holdningar, slik at dei kan bli aktive samfunnsborgarar og medverke til ei berekraftig utvikling. Skal ressursane brukast fornuftig, og skal folk ta del i avgjerder som gjeld den felles framtida vår, må den einskilde ha kunnskap til å forstå rekkjevidda av dei vala andre og dei sjølve gjer.

I eit samfunnsperspektiv er vitskap og teknologi knytte til spenningar og paradoks. Dei kan hjelpe oss til ei betre helse og til eit meiningsfylt og verdig liv. Men dersom vitskap og teknologi ikkje blir styrte, eller om dei blir styrte feil, kan det skade naturen og miljøet og øydeleggje levekåra for framtidige generasjonar.

Kunnskap i naturvitskap og teknologi har endra seg gjennom tidene, og gamle teoriar har vorte erstatta med nye. Det er ein viktig del av den allmenne kunnskapen å kjenne til denne delen av historia og den verdien ny kunnskap i naturvitskap og teknologi har for samfunnet og for livsmiljøet. På same tid må ein setje dette inn i ein etisk samanheng bygd på grunnleggjande verdiar i samfunnet vårt.

Arbeidsmåtar i faget

Opplæringa i faget skal leggje til rette for eit breitt spekter av aktivitetar. Sanse, observere, sortere, gjere forsøk og gjere feltarbeid, er omgrep i mål og hovudmoment. Elevane skal på alle klassesteg drive undersøkingar i naturen, i klasserommet eller i naturfagrommet. I dei første åra skal opplæringa rette blikket mot nærmiljøet, for så å vende seg utover og etter kvart få eit meir globalt perspektiv. Val av døme, illustrasjonar, emne og organisering skal synleggjere røynslene både til jenter og gutar i same grad. Elevane skal vere med på å velje ut eit referanseområde i nærmiljøet som ei ramme for leik, aktivitetar og observasjonar.

Opplæringa skal gi elevane øving i naturvitskapleg tenkjemåte og arbeidsmåte. Elevane skal i aukande grad utvikle evna til undring og observasjon, til å stille spørsmål og finne moglege forklaringar på det dei har observert, og gjennom kjeldegransking, eksperiment eller observasjon kontrollere om forklaringane held.

Elevane skal øve seg i å planleggje og gjennomføre aktivitetar og forsøk. Dei skal bruke eksperimentelt utstyr. Informasjonsteknologi er eit naturleg hjelpemiddel. Denne teknologien kan brukast der det er nyttig for faget, og der det kan gi faget nye kvalitetar, til dømes når ein skriv, utvekslar informasjon med andre skular og institusjonar, bruker databasar for å søkje informasjon, legg til rette resultat, synleggjer spesielle prosessar og fenomen og bruker simuleringsmodellar.

Lærestoffet på småskulesteget skal leggje vekt på opplevingar og røynsler i nærmiljøet og i kvardagen til elevane. Elevane skal aktivt ta del i å utforske verda rundt seg for å skaffe seg konkrete røynsler. På den måten utvidar dei gradvis ordforrådet sitt og utviklar ei felles omgrepsforståing. Opplevingar i naturen er eit godt utgangspunkt for tverrfagleg arbeid.

Nøkkelord for småskulesteget er leik, undring, oppleving, observasjon, sortering og omgrep.

På mellomsteget skal elevane arbeide meir systematisk med ulike naturfaglege emne. Dei skal få røynsle med å planleggje og gjennomføre enkle forsøk. Opplæringa skal etter kvart føre elevane inn på nye område, men mest mogleg byggje på dei røynslene elevane har frå naturen og dagleglivet. Opplevingar i naturen og nærmiljøet skal framleis prioriterast høgt.

Nøkkelord for mellomsteget er undring, kreativitet, systematiske observasjonar, forsøk og lære å sjå samanhengen mellom natur, samfunn og teknologi.

På ungdomssteget skal kunnskap bygd på eigne røynsler framleis vere eit berande element i opplæringa, men ny kunnskap blir i større grad presentert i form av modellar. Emne som blir mykje omtala i media, til dømes helse og livsstil, endringar i drivhuseffekten og ozonlaget, genteknologi og forvalting av ressursar, er tekne med der dei går inn i ein fagleg samanheng. Det skal hjelpe elevane til å utvikle eit grunnlag for eigne meiningar og holdningar. Øving i å drøfte interessemotsetnader, etiske sider og/eller miljøsider av aktuelle emne skal ha ein plass i opplæringa. Elevane skal få øving i å planleggje og gjennomføre aktivitetar og forsøk. Ein skal bruke ulike medium for å presentere og dokumentere funn, erfaringar og opplevingar frå feltarbeid og frå arbeid i naturfagrommet/klasserommet.

Nøkkelord for ungdomssteget er å gjere systematiske undersøkingar, drøfte, kjenne seg trygge i rom der dei arbeider med naturfag, planleggje og gjennomføre forsøk, formidle resultat og lære om samanhengar mellom naturvitskap, teknologi, samfunn og miljø.

Felles mål for faget

Opplæringa i faget har som mål

 

MÅL OG HOVUDMOMENT

Mål for småskulesteget, 1.–4. klasse

Kropp og helse
Elevane skal stimulerast til å bruke sansane bevist, bli kjende med omgrep om kroppen, lære korleis dei kan ta vare på kroppen og bli fortrulege med korleis kroppen veks og endrar seg. Dei skalutvikle forståing for mennesket som ein del av naturen.

Mangfaldet i naturen
Elevane skal gjennom eigne opplevingar kunneutvikleglede, undringog respekt for mangfaldet i naturen. Dei skal bli kjende med den levande og den ikkje-levande delen av naturen og samspelet melom dei. Dei skal utvikle omgrepa sine om naturen ved å teikne og skrive sine eigne observasjonar, og utvikle omsorg og ansvar for naturen i sit eige nærmiljø.

Stoff, eigenskapar og bruk
Elevane skal gjennom frie og styrte aktivitetar utvikle kunnskap om ulike materiale og nokre av eigenskapane deira. Dei skal ha kjennskap til resirkulering av avfall og utvikle ei positiv holdning til miljøvennleg avfalshandtering.

Det fysiske verdsbiletet
Elevane skal gjennom frie og styrte aktivitetar kjenne til nokre fysiske fenomen i dagleglivet og utvikle omgrepa sine i høve til dette. Dei skal kjenne til ulike vêrfenomen og ha kunnskap om sol, måne og stjerner.

 Hovedmomenter 1.-4. klasse

1. klasse/førskolen

1 KROPP OG HELSE
I opplæringa skal elevane

 

1 MANGFALDET I NATUREN
I opplæringa skal elevane

 

1 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
I opplæringa skal elevane

 

1 DET FYSISKE VERDSBILETET
I opplæringa skal elevane

 

2 KROPP OG HELSE

 

2 MANGFALDET I NATUREN
I opplæringa skal elevane

 

2 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
I opplæringa skal elevane

 

2 DET FYSISKE VERDSBILETET
I opplæringa skal elevane

 

3 KROPP OG HELSE
I opplæringa skal elevane

 

3 MANGFALDET I NATUREN
I opplæringa skal elevane

 

3 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
I opplæringa skal elevane

 

3 DET FYSISKE VERDSBILETET
I opplæringa skal elevane

 

4 KROPP OG HELSE
I opplæringa skal elevane

 

4 MANGFALDET I NATUREN
I opplæringa skal elevane

 

4 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
I opplæringa skal elevane

 

4 DET FYSISKE VERDSBILETET
I opplæringa skal elevane

Hovedmomenter 5.-7. klasse

5 KROPP OG HELSE
I opplæringa skal elevane

 

5 MANGFALDET I NATUREN
I opplæringa skal elevane

 

5 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
I opplæringa skal elevane

 

5 DET FYSISKE VERDSBILETET
I opplæringa skal elevane

 

6 KROPP OG HELSE
I opplæringa skal elevane

 

6 MANGFALDET I NATUREN
I opplæringa skal elevane

 

6 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
I opplæringa skal elevane

 

6 DET FYSISKE VERDSBILETET
I opplæringa skal elevane

 

7 KROPP OG HELSE
I opplæringa skal elevane

 

7 MANGFALDET I NATUREN
I opplæringa skal elevane

 

7 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
I opplæringa skal elevane

 

7 DET FYSISKE VERDSBILETET
I opplæringa skal elevane

Hovedmomenter 8.-10. klasse

8 KROPP OG HELSE
I opplæringa skal elevane

 

8 MANGFALDET I NATUREN
I opplæringa skal elevane

 

8 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
I opplæringa skal elevane

 

8 DET FYSISKE VERDSBILETET
I opplæringa skal elevane

 

9 KROPP OG HELSE
I opplæringa skal elevane

 

9 MANGFALDET I NATUREN
I opplæringa skal elevane

 

9 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
I opplæringa skal elevane

 

9 DET FYSISKE VERDSBILETET
I opplæringa skal elevane

 

10 KROPP OG HELSE
I opplæringa skal elevane

 

10 MANGFALDET I NATUREN
I opplæringa skal elevane

 

10 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
I opplæringa skal elevane

 

10 DET FYSISKE VERDSBILETET
I opplæringa skal elevane