Atomfysikk

23.10.03 Erling Skaar

Bygger på emne 7 (Lys) og emne 3 (Elektrisitet)

Bakgrunn
Dualitet - et nødvendig onde?
Atomfysikk - slik den vanligvis presenteres

En alternativ elektromagnetisk atommodell

Noen didaktiske problemstillinger

Dualitet - et nødvendig onde?

Når man skal forklare atomene og fenomen knyttet til disse er det nødvendig å bruke modeller. I praksis har det vist seg at det er to modeller som er nyttige i denne sammenhengen. På den ene siden har man en partikkelmodell hvor man tenker seg at byggesteinene i atomene er kuleformede partikler som vekselvirker eller påvirke hverandre ved hjelp av krefter. På den andre siden har man en bølgemodell som blant annet er nødvendig for å kunne forklare fenomenet interferens. Nå er disse modellene relativt enkle å forstå hver for seg blant annet fordi det er mulig å sammenlikne med partikkelfenomen og bølgefenomen som vi kan observere i  dagliglivet. Årsaken til at mange likevel oppfatter atomfysikk som vanskelig å forstå er en antakelse om at naturen er dualistisk. Det vil i praksis si at de ulike elementene man finner i et atom er både bølge og partikkel samtidig. Rent logisk sett er bølge og partikkel uforenelige størrelser i tilknytning til et objekt og derfor kalles often denne dualiteten for et paradoks. I pedagogisk sammenheng er paradokser eller selvmotsigelser et problem, og det hadde derfor vært ønskelig å kunne presentere en atommodell fri for selvmotsigelser til elevene. Så langt er vel de fleste enige. Den store prinsipielle uenigheten i forbindelse med atomfysikk og beslektede emner er da om naturen virkelig er dualistisk, eller er det bare en ubevist påstand som mange har valgt å tro på.

Et hovedmål i denne presentasjonen er å gi et mest mulig objektivt innsyn i hva slags argumenter man har for å påstå at naturen er dualistisk, slik at man selv kan danne seg sin egen mening som grunnlag for egen forståelse og undervisning. I utgangspunktet er den såkalte aksepterte atommodellen basert på en antakelse om at naturen er dualistisk. Når vi her presenterer denne vil vi i størst mulig grad prøve å gjøre leseren oppmerksom på hva det er i den aktuelle atommodellen som hviler på antakelser og hva som hviler på generelt aksepterte fakta. I neste omgang vil vi så kort presentere en alternativ atommodell basert på en elektromagnetisk modell (em-modellen) hvor man antar at de ulike komponentene enten er partikkel eller bølge.

I andre sammenhenger er denne alternative modellen kalt for ny fysikk i motsetning til moderne fysikk. Ny fysikk er da basert på klassisk fysikk som da har en lengere historie enn moderne fysikk som da er basert på relativitetsteorien og kvantemodellen som så dagens lys omkring 1900. Disse siste teoriene har da innebygd endel paradokser som f.eks at lyshastigheten er en absolutt størrelse som gjør at rom og tid blir relative og at alt i naturen har en dualistisk natur. I de følgende sidene har vi også inkludert lenker til omtaler av noen av de  såkalte bevisene for moderne fysikk.

For at ikke innføringen i emnet atomfysikk skal bli for "bratt", vil vi her plukke ut noen klipp fra noen populærfremstillinger. Vi vil så prøve å få fram noen sentrale poeng gjennom noen mer eller mindre uavhengig og kritiske kommentarer fra en ekstern "guide".

Etter dette er det så meningen at vi går litt i dybden innenfor ulike faglige emner under overskriften radioaktivitet. Hovedmålet for begge skrivene er da å gi en bakgrunn for å undervise om atomfysikk i grunnskolen.  

Atomfysikk - slik den vanligvis presenteres

Vår første guidet tur inn i atomfysikkens verden går da via en historiemodell fra UiO og videre inn i nettsiden Fysikknett.no som vel er det nærmeste man kan komme en helhetlig populærvitenskapelig presentasjon av hva slags atommodel som er akseptert i norske fysikkmiljøer.

I det følgene er "guidens" kommentarer samlet utenfor rammene. Her følger først en historisk oversikt som fra Universitetet i Oslo som setter kvanteteorien og standardmodellen inn i en sammenheng.

Tidslinje i partikkelfysikk

De tidligste tider - 1550 : Oldtiden Grekerne bidro mye innen fysikk ved å utvikle grunnstrukturen til dagens partikkelteori; slik som bevaring av materie, atomteori, etc. Veldig få nyutviklinger skjedde i århundrene etter den greske perioden. Når renessansens intellektuelle styrke gjorde inntog i fysikkfeltet forkastet Copernicus og andre store tenkere de greske ideene til fordel for nye ideer basert på empiriske metoder. Siden teoriene til Copernicus endte den gamle vitenskapelige forståelsen så vel som begynte den nye naturvitenskapelige revolusjonen, er det passende å inkludere han sammen med oldtidens tenkere.

1550 - 1900 : Den naturvitenskapelige revolusjonen Etter den Copernicanske revolusjonen var det tydelig at vitenskapelige teorier ikke kan bli akseptert uten omhyggelig testing. Kommunikasjonen mellom vitenskapsmenn økte og det ledet til flere oppdagelser

1900 - 1964 : Kvanteteori Ved starten av det tyvende århundre trodde forskere at de forsto de mest fundamentale prinsippene i naturen. Atomene var byggestenene i naturen; folk stolte på Newtons bevegelseslover; mesteparten av fysikkproblemene så ut til å være løst. Men, etter at Einsteins relativitetsteori erstattet Newtonsk mekanikk, begynte forskerne gradvis å forstå at deres kunnskap var langt fra komplett. Av spesiell interesse var det voksende feltet innen kvantemekanikk, som endret fullstendig de fundamentale oppfatningene av fysikk.

1964 - Nåtiden: Standardmodellen I midten av 1960 åra skjønte fysikerne at deres tidligere forståelse, der all materie er satt sammen av fundamentale protoner, nøytroner og elektroner, ikke var god nok til å forklare det vellet av nye partikler som ble oppdaget. Gell-Manns og Zweigs kvarkteori løste disse problemene. Teorien som nå kalles Standardmodellen for partikler og vekselvirkninger har over de siste tredve årene vokst gradvis og stadig blitt bekreftet med nye bevis fra nye partikkelakseleratorer.

Observerte partikler 1898 - 1964:

(http://www.fys.uio.no/epf/adventures/particleadventure_2.1/other/history/index.html)

Kommentar: En mulig konklusjon utfra dette og andre tilsvarende skriv er vel at det ikke bare finnes en akseptert atommodell, men mange med et varierende antall tilhengere. Årsaken er da rett og slett at de vitenskapelige miljøene består av ulike mennesker som er uenige om mangt og mye. Denne uenigheten går da både på innholdet i ulike modeller og på den generelle settingen eller rammebetingelser. Her har vi da først valgt å presentere en historisk oversikt fra nettsidene til Universitetet i Oslo som viser en mulig tilnærmingsmåte til det aktuelle problemet. Her skiller man f.eks. mellom kvanteteori og standardmodell, mens andre vil oppfatte disse to sider av samme sak. Andre steder kan man finne en større vektlegging av forskjellene på såkalt klassisk fysikk og moderne fysikk, men dette er da tilsynelatende et ikke-tema her. Poenget her er da bare å understreke at den generelle settingen som man etablerer før man fordyper seg i et tema kan være avgjørende for hva slags konklusjoner man ender opp med.

Det er ellers interessant å legge merke til at antall partikler som trenges for å forklare ulike observasjoner er svært stort, og det kan i seg selv være et tegn på at det er noe fundamentalt galt, når man tilsynelatende trenger nye forklaringer når man skal forklare nye observasjoner fra 1950 og utover. På den andre siden har vi da em-modellen som vi skal komme tilbake til. Denne forklarer da alle observasjoner ved hjelp av de to første elementærpartiklene som ifølge skjemaet ble oppdaget før 1920.  

Her følger så en kort introduksjon til atomfysikk ved hjelp av "utplukk" fra nettsidene til fysikknett: (http://www.fysikknett.no/index.php)

Om nettstedet
Dette nettstedet handler om moderne fysikk og hva det forskes på innen fysikk i dag. Nettstedets sider er skrevet av fysikere ved norske universiteter og fremstiller hva disse forskerne mener de vet om naturen, hva de ikke vet og hva de aller helst skulle likt å vite.(http://www.fysikknett.no/www_sidene.php)

Tilsynelatende representerer nettstedet det man kan kalle for aksepterte synet på hva man vet om blant annet atomene. Her er det da plukket ut noen tekster og bilder fra det aktuelle nettstedet som bakgrunn for en rask innføring i temaet atomfysikk. Det som er skrevet utenom rammene er da ment å være noen pedagogiske innspill som problematiserer om nettsiden er oppklarende og forståelig i forhold til de spørsmålene som vanligvis dukker opp i denne sammenhengen og til ulike vitenskapelige prinsipp.

Verdens tommestokk
Dette bildet viser et metermål som måler i enheter av tierpotenser. Som du ser, er det forskjellige måter å betrakte verden på, avhengig av størrelsen på det vi ønsker å observere.

(http://www.fysikknett.no/partikkel/meterstick.php)

Når man skal sette seg inn i et nytt emne er det viktig at man gjør visse avgrensinger og i dette tilfelle konsentrere man seg altså om naturens minste byggesteiner atomene som har en størrelse omkring 10-10m

.... en typisk menneskecelle (eukaryotisk celle) er mellom 10 og 30 micrometer (1 mikrometer = 10-6 m = 0.000001 m). 

DNA-modell Hvis vi  går ned på nanometernivå (10-9 m) kommer cellenes byggesteiner frem. På bildet ser vi  en modell av et DNA molekyl. DNA er et veldig stort molekyl som er bygget opp av mindre molekyler som sukker, fosfater og baser. Det er kun 2 nanometer bredt, men veldig langt. Hvis vi tar alt DNA'et i en celle og strekker det blir det to meter. (http://www.fysikknett.no/kvantefysikk/lengdeskala.php)

Når man så forhåpentligvis har klart og skifte målestokk og alle forstår at atomene er mye mindre enn f.eks. DNA-molekylene, er det naturlig å prøve danne seg generelt bilde av hva atomene gjør og hvordan atomene ser ut.   

Er atomet fundamentalt?

Fysikere forsto snart at de kunne dele atomene inn i grupper der atomene hadde like kjemiske egenskaper (som i grunnstoffenes periodiske system). Dette tydet også på at de var satt sammen av enklere bestanddeler, og at det var disse enklere byggesteinene i forskjellige kombinasjoner som bestemte hvilke atomer som hadde hvilke kjemiske egenskaper.

I tillegg tydet eksperimenter, der man "så" inn i atomene ved å skyte partikler mot dem, på at de hadde en struktur og ikke var homogene kuler. Ved hjelp av slike eksperimenter kunne vitenskapsfolk fastslå at atomene har en liten, men tung, positivt ladet kjerne med en sky av negativt ladde elektroner (e-) rundt seg. (http://www.fysikknett.no/partikkel/atom_fund.php)

 Denne kjernen mente man så hadde en størrelse omkring 10-14m som da var ca 1/10000 del av atomstørrelsen(10-10m).

Dette er den moderne atommodellen.
Elektronene er i konstant bevegelse rundt kjernen, protoner og nøytroner beveger seg inne i kjernen, og kvarker beveger seg inne i protonene og nøytronene.

Dette bildet er helt ute av proporsjoner. Hvis vi tegnet atomet i riktig skala og gjorde protoner og nøytroner en centimeter i diameter, ville elektronenes og kvarkenes størrelse være mindre enn diameteren til et hårstrå og hele atomets diameter ville være større enn lengden til tredve fotballbaner! 99.999999999999% av et atoms volum er bare tomt rom! Størrelser i atomet

Riktignok er atomet lite, men kjernen er ti tusen ganger mindre enn atomet og kvarkene og elektronene er minst ti tusen ganger mindre enn det igjen. Vi vet ikke nøyaktig hvor små kvarker og elektroner er; men de er helt sikkert mindre enn 10-18 meter, og de kan faktisk være punkter uten utstrekning, men det vet vi ikke sikkert.

Det er også mulig at kvarkene og elektronene til syvende og sist ikke er fundamentale, men vil vise seg å være bygget opp av andre, mer fundamentale partikler. (...Vil denne galskapen aldri ta slutt?...)(http://www.fysikknett.no/partikkel/modern_atom.php)

En mulig reaksjon er at dette høres ufattelig ut, og vi bør kanskje ikke helt se bort fra at det nettopp er det det er...

Generelt kan man da si at atomene er byggesteiner i ulike kjemiske stoff og det er da  de ulike atomene som i bunn og grunn bestemmer fysiske og kjemiske egenskaper til ulike stoff. Derfor er det naturlig å prøve å forklare hvorfor atomene oppfører seg slik de gjør, og her vil vi derfor konsentrere oss om de bestanddelene i atomet som er opphavet til ulike egenskaper ved atomet.

I den aktuelle nettsiden nevne mange forskjellige partikler uten at man vel egentlig sier noe om hvordan de virker utad eller hvorfor man vet at de eksisterer. Man kan da finne litt om dette andre steder på nettsiden, men for at leseren ikke skal "drukne" i mindre vesentlige detaljer vil vi her konsentrere oss om de to mest grunnleggende partiklene man med sikkerhet vet finnes i atomer:

Hvis vi så prøver å danne oss et bilde av størrelse og plassering til disse partiklene, så kan vi ta utgangspunkt i ei kule med diameter 10 m som vil kunne romme en liten enebolig. Om vi tenker oss at denne kula er en modell av et atom så vil kjernen i dette atomet ifølge teksten ovenfor være ca 1mm stor og denne kjernen vil da inneholde et visst antall proton som da vil være ca 0,1 mm store. Elektronene på sin side vil befinne seg langs overflaten av atomet og størrelsen til disse vil være mindre enn 10-7m (0,0001 mm)  som da vil være så lite at det ikke ville være synlig med vanlig mikroskop.

Et hovedspørsmål i denne sammenhengen er da om dette er en atommodell som kan forklare atomenes ulike egenskaper på en forståelig måte? Noen vil si at modellen skaper flere spørsmål enn den løser og de mener da at andre atommodeller bør brukes. De fleste har tilsynelatende valgt å akseptere denne atommodellen som sannheten om hvordan atomene ser ut, på tross av at de oppfatter den som uforståelig.

Er protoner og nøytroner fundamentale?
Fysikere har oppdaget at protoner og nøytroner består av enda mindre partikler som kalles kvarker. Så langt vi kjenner til er kvarker som geometriske punkter -- de synes ikke å være bygget opp av noe annet.
Etter omhyggelig testing av denne teorien, tror vitenskapsfolk nå at kvarkene og elektronet (og noen få andre ting vi straks kommer til) er fundamentale.

Atomet
Atomer er nøytrale partikler som er sammensatt av elektroner, protoner og nøytroner. Hydrogenatomet er det enkleste av alle atomer med kun et positivt proton og et negativt elektron som veier 2000 ganger mindre enn protonet. (Les mer om partikler på partikkeleventyret.) Atomer har vanligvis en lengdeskala omkring 10-10 meter. Dette betyr egentlig at elektronet i hydrogenatomet befinner seg i avstander omkring 10-10 meter fra protonet. En milliard atomer lagt etter hverandre blir dermed omtrent 10 cm. En milliard mennesker (når vi regner oss som 1 meter) etter hverandre blir til sammenlikning  en rekke som går 22 ganger rundt jorda.

Her og andre steder sies det at vitenskapsmenn tror, (de kan altså ikke bevise at atomene virkelig er slik som modellen beskriver) og det i seg selv kan vel oppfattes som en oppfordring til å være på utkikk etter alternative modeller! Det er imidlertid mest vanlig at man møter forskere som sier at alle alternativer til denne atommodellen er uvitenskapelig fordi de mangler støtte blant vitenskapsfolk. Er dette et fornuftig prinsipp?

Men hvordan ser et atom ut?

 Det avhenger av det vi kaller elektronets kvantetilstand.

Bildet viser forskjellige slike kvantetilstander for Hydrogen. De lyse områdene viser hvor det er sannsynlig å finne elektronet. Kvantetilstanden er blant annet knyttet til hvilken energi atomet har. På bildet ser vi romlig fordeling til elektronet i en del vanlige kvantetilstander.

Hvis et atom tilføres energi kan det forandre kvantetilstand og elektronet kan da ofte oppholde seg lenger vekk fra protonet. Noen ganger ender elektronet i kvantetilstander som blir fantastisk store i størrelse, til og med så store som en celle! Disse atomene kaller vi Rydbergatomer. I slike tilstander kan elektronet bevege seg som en bølge som vi ser eksempel på til høyre. Vi ser hvor det er mest sannsynlig at elektronet er (i et valgt plan) og også hvordan elektronet flytter seg med tid. Elektronet går rundt kjernen, noen ganger lokalisert, andre ganger helt ulokalisert. (http://www.fysikknett.no/partikkel/scale.php)

Hydrogen er det enkleste atomet vi kjenner som da består av et elektron og et proton og man skulle derfor forvente at man i det minste kunne beskrive dette atomet på en enkel og forståelig måte. Med bakgrunn i ovennevnte beskrivelse kan det kanskje være nærliggende å tenke at det er et mål med de aktuelle nettsidene at leseren ikke skal forstå hvordan atomene egentlig ser ut. Til de som i møte med slike beskrivelser er fristet til å tro at det er noe feil med dem selv siden de ikke forstår det "enkle" hydrogenatomen, så vil jeg her bare understreke at jeg ikke har møtt noen som har klart å overbevise meg om at de virkelig forstår den atommodellen som er beskrevet her. I denne sammenhengen kan det være nyttig å tenke på eventyret om keiserens nye klær. I eventyret var det noen skreddere som klarte å lure kongen og hans hoff til å tro at kongen hadde klær på seg selv om ingen så klærne. Kan det tenkes at vitenskapsfolk er blitt lurt til å tro at den omtalte atommodellen er vitenskapelig mens den i virkeligheten ikke kan forklare noe som helst av de egenskapene som atomene har?  

Men om det ikke er mulig å gi noe annet en "tåkebilder" av hvordan atomene ser ut, så kunne det likevel være kjekt å vite litt mer om hvorfor atomene oppfører seg slik de gjør. I denne sammenhengen er krefter et sentralt begrep. Hva slags krefter virker f.eks. mellom atomene og inn atomene mellom de ulike partiklene som atomet består av?

....Siden atomene er nøytrale er det ikke da merkelig at de limer seg sammen til  molekyler?
Og hvorfor danner hydrogenatomene i vannmolekylet en vinkel på 105 grader seg imellom? Dette kan vi forstå med kvantefysikk

Hva holder den sammen?
Universet, som vi kjenner og elsker (for vi er avhengige av det!), eksisterer fordi de fundamentale partiklene vekselvirker. Disse vekselvirkningene innbefatter tiltrekkende og frastøtende krefter, henfall og annihilasjon (for eksempel når en partikkel og dens antipartikkel møtes, opphever hverandre og går over til energi i form av det vi kaller fotoner).

Det finnes fire typer grunnleggende vekselvirkninger mellom partikler, og alle kreftene i verden skyldes en av disse fire vekselvirkningene!

Det stemmer: Hvilken som helst kraft du kommer på -- friksjon, magnetisme, tyngdekraften, krefter som gir opphav til kjernereaksjoner og så videre -- skyldes en av disse fire fundamentale vekselvirkningene.

Det er ikke så lett å skille mellom vekselvirkninger og krefter (og ofte er det heller ikke nødvendig). Strengt tatt er en kraft virkningen på en partikkel fra andre partikler. Vekselvirkningene til en partikkel omfatter alle kreftene som virker på den, men inkluderer også henfall og annihilasjoner som partikkelen måtte delta i. (Vi skal bruke det neste kapittelet på å diskutere slike henfall og annihilasjoner grundigere.) (http://www.fysikknett.no/partikkel/4interactions.php)

I utgangspunktet kan det virke litt rart at man ikke anser elektriske og magnetiske krefter å være ulike krefter slik vi jo erfarer i dagliglivet. Her nevner man videre  to nye krefter: "Sterk" og "Svak", uten at man forklarer dem på vanlig måte ved å henvise til hva de virker mellom og om det er snakk om tiltrekning eller frastøting (gravitasjonskrefter, virker mellom masser og er alltid tiltrekkende, elektriske krefter virker mellom ladninger og kan være tiltrekkende eller frastøtende...) . I pedagogisk sammenheng kan en slik ny type presentasjon av krefter på den ene siden bidra til å så tvil om gammel lærdom (krefter er altså noe annet enn du har lært tidligere) samtidig som man tilfører ny kunnskap som ikke la seg kombinere med gammel kunnskap på en fornuftig måte, og resultatet kan bli forvirring.

Hvordan vekselvirker stoff?

Et vanskelig spørsmål som plaget fysikere i mange år var...

Hvordan virker stoffpartikler på hverandre?

Problemet er at ting virker på hverandre uten at de berører hverandre! Hvordan kan to magneter "føle" hverandres nærvær og dermed tiltrekke eller frastøte hverandre? Hvordan trekker sola på jorda?

Vi vet at svarene på disse spørsmålene er "magnetisme" og "gravitasjon", men hva er egentlig disse kreftene?

På et fundamentalt nivå mener vi at en kraft mellom to partikler er resultatet av at noe sendes mellom disse partiklene. (http://www.fysikknett.no/partikkel/interact.php)

Er dette et forståelig svar på et relevant spørsmål? Er dette oppklarende i forhold til problemer man har lurt på eller skaper slike presentasjoner mer forvirring? Om du mener nei, så kan det kanskje være en trøst at du ikke er aleine. Det er f.eks. ikke lett å forstå hvordan det at noe mer grunnleggende sendes mellom partiklene kan skape tiltrekningskrefter.

Dette er en oppsummering av de forskjellige vekselvirkningene, deres kraftbærende partikler, og hvilke partikler de virker på:

 

 

(http://www.fysikknett.no/partikkel/inter_summary.php)

Betyr dette f.eks. at når vi observerer magnetiske krefter mellom to magneter, så skyldes det at de to magnetene utveksler fotoner? Lyset som treffer magnetene og som gjør at vi ser dem, er også fotoner. Er det en sammenheng? Dette er eksempler på spørsmål som kan dukke opp etter at man har lest de aktuelle sidene. Generelt kan man da sette et spørsmålstegn med en modell som tilsynelatende reiser flere spørsmål enn den løser.  

Radioaktive partikler
Etter hvert identifiserte forskere tre forkjellige typer stråling (partikler som sendes ut ved radioaktive henfall av atomkjerner). Disse tre typene stråling fikk navn etter de tre første bokstavene i det greske alfabetet: α (alfa), β(beta) og γ(gamma).

Alfa-partikler er heliumkjerner (to protoner og to nøytroner):

Beta-partikler er elektroner:

Gamma-stråling består av høyenergetiske fotoner:

Man kan skille mellom disse tre formene for stråling ved hjelp av et magnetfelt fordi

  • de positivt ladde alfapartiklene avbøyes i en retning,
  • de negativt ladde betapartiklene svinger i motsatt retning
  • og de elektrisk nøytrale fotonene går rett frem uten å avbøyes.

Alfapartikler kan stanses med et papirark, betapartikler med litt aluminium og gammastråling med en blyblokk. Gammastråling kan gå langt gjennom mange materialer. Derfor er gammastråling den farligste når man arbeider med radioaktive stoffer, men husk at alle typer stråling kan være meget farlig. Dessverre tok det vitenskapsfolk mange år å innse farene forbundet med radioaktivitet. (http://www.fysikknett.no/partikkel/radio_part.php)

At et atom i gitte situasjoner kan sende ut partikler som finnes i atomet er forståelig, og det som er skrevet her er det da generell enighet om. For noen vil det kanskje være et problem å få høre at beta-partiklene kommer fra kjernen og ikke fra den delen av atomet som inneholder elektron. Når vi samtidig vet at et nøytron omdannes til et proton når det sendes ut en beta-partikkel, så er det vel naturlig å tenke at et nøytron består av et elektron og et proton. Men det sier man ikke på den aktuelle nettsiden. I stedet får man det inntrykket at det skapes en ny partikkel i kjernen når en betapartikkel sendes ut.

Det at nye partikler kan skapes og forsvinne er et kjennetegn på standardmodellen som er presentert på den aktuelle nettsiden. På den andre siden tilsier erfaringer fra dagliglivet at det vi omgir oss med er forholdsvis stabilt. Det kan omformes, men ikke skapes eller forsvinne til intet. Hvorfor skulle da naturens byggesteiner være av en helt annen natur?

img1.gifBoblekammer og henfall

Dette er et boblekammerbilde av et antiproton (som kommer inn nederst på bildet), som kolliderer med et proton (som er i ro), og annihilerer. Det ble produsert åtte pi-mesoner i denne annihilasjonen. Et av dem henfalt til et μ+ og et ν. Sporene etter positive og negative partikler svinger motsatt vei i magnetfeltet, mens det nøytrale nøytrinoet,  ν, ikke etterlater noe spor.

Boblekammeret er en eldre detektortype. Når ladde partikler går gjennom et boblekammer, etterlater de et spor av ørsmå bobler som gjør det lett å se hvor partiklene gikk. (http://www.fysikknett.no/partikkel/all_decay.php)

Dette beskriver et forsøk av den typen som gjør at noen i vår tid tror at det finnes så mange ulike partikler i atomene. Det som skiller de aktuelle artiklene er da i hovedsak masse og ladning. De som er skeptisk til påstandene om at det er så mange ulike grunnpartikler, mener da vanligvis at det er snakk om to ulike grunnpartikler med motsatt ladning (proton og elektron) og de partiklene man observerer som er nøytrale (eks nøytron) er da rett og slett sammensatt av et elektron og et proton. Når så de aktuelle forsøkene viser at det finnes ulike "partikler" med ulik masse, så er det da egentlig snakk om at grunnpartiklene har mer eller mindre indre energi og det vil da fremtre med ulik masse. Dette vil vi komme tilbake til i den andre modellen, men mange som leser det overstående  vil sannsynligvis lure på hva som skiller de ulike partiklene som er nevnt her og det har vi da prøvd å få fram her.

Hvordan skaffer man seg partiklene som skal akselereres?

Elektroner: Ved å varme opp et metallstykke får man det til å sende ut elektroner. Et TV-apparat eller et katodestrålerør utnytter denne mekanismen.

Protoner: De skaffer man seg enkelt ved å ionisere hydrogen.

Antipartikler: For å skaffe antipartikler, lar man først energetiske partikler treffe et mål. Da blir det dannet partikkel-antipartikkel-par ved hjelp av virtuelle fotoner og gluoner. Partikler og antipartikler kan så separeres ved hjelp av magnetfelt.

(http://www.fysikknett.no/partikkel/get_part.php)

Når det så gjelder eksempler på de ulike partiklene så er det vel et faktum at det bare er elektron og proton som er lette å fremskaffe. I fra en pedagogisk synsvinkel så kan det kanskje være fornuftig å konsentrere seg om disse fordi det er dem som er den direkte årsaken til de fleste, om ikke alle egenskapene vi finner i atomene.  

Standardmodellen som teori

Selv om Standardmodellen gir en god beskrivelse av fenomener vi observerer eksperimentelt, er den fortsatt ikke en komplett teori. Et av problemene er at Standardmodellen ikke kan forklare hvorfor partiklene har akkurat de egenskapene de har. Et eksempel: selv om fysikerne i mange år kjente massene til alle kvarkene utenom toppkvarken, var de ikke i stand til å forutsi toppkvarkens masse. Det var fordi Standardmodellen mangler en forklaring på at partiklene har akkurat de massene vi observerer.

Betyr dette at Standardmodellen er gal?

Nei -- men vi trenger å gå utover Standardmodellen, på samme måte som Einsteins relativitetsteori videreutviklet Newtons lover i mekanikken. Isaac Newtons lover for mekanikken er ikke gale i seg selv, men teorien hans virker bare så lenge hastighetene som er involvert, er mye lavere enn lyshastigheten. Einstein utvidet Newtons fysikk med sin relativitetsteori, som tillater hastigheter helt opp mot lysfarten. Vi trenger å utvide Standardmodellen med noe helt nytt for å kunne gi gode forklaringer på masse, gravitasjon og andre fenomener som foreløpig ikke har noen god forklaring i Standardmodellen.

 Jeg lurer på hva vi kommer til å kalle den nye teorien som vil erstatte Standardmodellen!

Super-standardmodellen?
Den nye reviderte standardmodellen?
En helt standard modell?

(http://www.fysikknett.no/partikkel/standard_modeling.php)

Denne oppsummeringen antyder vel at de som tror på standardmodellen av atomet, er villig til å vurdere andre modeller. Praksis har imidlertid vist at det er svært vanskelig å få til en diskusjon omkring de grunnleggende problemområdene som er nevnt her. Det man vanligvis er villig til å diskutere er da mindre justeringer og man er tilsynelatende ikke villig til å sette spørsmålstegn med helheten.
Men generelt kan vi vel si at hvis aktoratet i en vanlig rettsak hadde presentert så mange "hull" i en aktuelle sak, så er det lite sannsynlig at retten hadde dømt noen. Utfra et slikt perspektiv er det et tankekors at noen kan være så sikker på at standardmodellen er rett (minus små justeringer) selvom man er langt fra det vi kan kalle vitenskapelig bevis.  

Kvanteteorien og paradoksene

Bølge og partikkel

I den klassiske fysikken er verden beskrevet av partikler som beveger seg med hastighet og  posisjon. Partikler kjennetegnes også  med en gitt energi, slik at en samling av partikler i bevegelse representerer en energistrøm. Energi kan også transporteres som en bølge. Bølger har helt andre egenskaper enn partikler når de møtes: To møtende bølger interfererer dvs. de legger seg sammen, for deretter å fortsette uforstyrret. To møtende partikler som kolliderer, endrer hverandres bevegelsesretning, eller de støter sammen så hardt at de går i stykker. Men to møtende partikler, la oss si appelsiner, vil aldri legge seg sammen til en kjempeappelsin når de treffer hverandre for så å fortsette som to appelsiner igjen etterpå.  

 InterferensDet første paradokset i mikroverden er at partikler har bølgeegenskaper og motsatt! Det mest berømte eksempelet på partiklers bølgenatur er dobbeltspalteeksperimentet. Hvis man sender lys med en bestemt bølgelengde inn mot en vegg, som har to smale åpninger hvor lyset kan gå  igjennom, vil lyset fra disse åpningene interferere på baksiden og resultere i et interferensmønster. Til venstre ser du et bilde av interferens. Interferensmønstrene kjennetegnes ved lyse og mørke områder. Hvis man holder en hånd foran den ene åpningen forsvinner interferensmønsteret, og det blir bare en avtagende gulfarge.

 

Dobbeltspalteforsøket viser altså lysets bølgenatur, kanskje ikke så veldig overraskende? Den store overraskelsen derimot kom når det viste seg at også elektroner gir samme interferensmønster! Hvis man sender elektroner enkeltvis mot en vegg med to hull og registrerer elektronene på en skjerm bak, får man, etter at mange nok elektroner har passert, et interferensmønster. Dette skjer selv om elektronene kommer så sjelden at det bare er ett elektron som går gjennom apparatet om gangen. Hvert enkelt elektron oppfører seg dermed som en bølge! Hvis man lukker det ene hullet forsvinner interferensmønsteret. Det er vanskelig å tenke seg at en partikkel går gjennom begge hull samtidig, men eksperimentene viser altså dette!

Nå har nok ikke det vitenskapelige miljøet lest korrektur på den aktuelle nettsidene og følgelig er det også endel direkte feilaktige påstander på de aktuelle sidene. Når man her f.eks. påstår at man får interferensmønster ved å sende elektroner gjennom to hull i en vegg, så er dette et eksempel på en vanlig misforståelse som det vitenskapelige miljøet tilsynelatende ikke er i stand til å luke bort. Hadde det vært mulig å gjøre det forsøket som er vist i figuren ovenfor, så hadde dette vært et rimelig godt argument for elektronets bølgenatur fordi det hadde vært vanskelig å forklare det aktuelle mønseteret om vi betraktet elektronet som en partikkel. Men faktum er at de forsøkene som historisk er gjort for å "bevise" elektronets bølgenatur er gjort på helt andre måter og disse kan da også forklares utfra en partikkelmodell av elektronet.  (Elektroner og dobbeltspalt)

I den seneste tid har man påvist bølgeegenskaper til stadig større objekter, aller senest med atomklynger av karbonkuler, for eksempel et fotballiknende molekyl av 60 Kullatomer.

Selv store molekyler viser seg som en bølge i noen sammenhenger. Dette er et eksempel på at kvanteeffekter kan vise seg på stadig større objekter. Superledning er et eksempel på kvantefysikk på meter skala. 

Hvordan en kvantepartikkel utvikler seg med tidBølgefunksjonen
For å beskrive bølgepartikkel tosidigheten oppfant fysikeren Erwin Schrödinger en tilstandsfunksjon - eller bølgefunksjon. I kvantemekanikken beskriver denne funksjonen alt vi vet om det systemet vi studerer. Hva denne funksjonen egentlig betyr er fremdeles gjenstand for debatt. Det er ganske stor enighet om at når man ganger funksjonen med seg selv får man et utrykk for sannsynlighet for å finne partiklene i bestemte tilstander eller på bestemte steder. På bildet ser vi hvordan en kvantepartikkel (som en biljardkule på et bord) beveger seg med tiden. Det vi ser er kvadratet av bølgefunksjonen. I begynnelsen (i midten) ser vi at bølgefunksjonen oppfører seg som en kule. Den går rett frem og reflekteres mot veggene. Etter svært lang tid (til venstre) ser vi at biljardkulen nå har spredt seg utover hele bordet, og man skulle kanskje tro at nå kan vi aldri mer si noe om hvor partikkelen er. Det er feil. For senere tidspunkt (til høyre)  ser vi at partikkelen har lokalisert seg i spesielle områder, og selv om vi ikke nøyaktig kan si hvor den er, kan vi si noe om spesielle områder som har stor sannsynlighet for å holde på partikkelen og noen som har liten. Dette fenomenet kaller vi for gjennoppståelse! Hvordan ville, til sammenlikning, biljardkulebevegelsen vært i klassisk fysikk?

 Hvis vi i tillegg lot brettet ha hull i hjørnene ville den klassiske kulen før eller senere treffe et hull og falle nedi. I kvantefysikken ville en helt bisarr situasjon oppstå - nemlig at deler av kula forsvant i hullene mens deler av kula forsatte på brettet. Denne forståelsen av bølgefunksjonens betydning var så vanskelig å akseptere for Scrödinger at han oppfant "katten" nærmest som en vits. Hvis en katt plasseres i en boks sammen med en giftgass som siver inn på et ukjent tidspunkt*, må bølgefunksjonen for katten beskrives som en sum av to tilstander, død og levende, slik at man kan tenke seg at katten kan registreres som død i det ene øyeblikket og som levende på et senere tidspunkt. Slike oppstandelser er vanskelig å tro på!

Sammenfiltring
Kvantefysikken blir enda mer utrolig når man studerer hvordan den virker for systemer av partikler. Dette med at bølgefunksjonen svarer til litt av en mulighet pluss litt av en helt annen mulighet, som det at katten er død og eller at katten er levende, blir da enda mer komplisert for flere systemer. For to katter kunne man finne en situasjon beskrevet av bølgefunksjonen som sier at den svarte katten er levende mens den hvite er død, eller også at mens den svarte død, må den hvite være levende. Eller vi kunne ha en annen bølgefunksjon som omfattet litt av muligheten at begge kattene er levende samtidig med det at begge er døde. Det overraskende med denne situasjonen er at hvis vi kjenner bølgefunksjonen til kattene, og vi ser at den ene katten lever, kan vi med sikkerhet si om den andre katten lever eller er død. Dette gjelder uansett hvor kattene befinner seg i forhold til hverandre. (http://www.fysikknett.no/kvantefysikk/katta.php)

Det at de aktuelle nettsidene erkjenner at kvantemodellen inneholder paradokser er positivt i seg selv siden paradokser eller selvmotsigelser i en teori ofte er en klar antydning om at man bør se seg om etter noe annet. I tradisjonell vitenskap har paradokser/selvmotsigelser vært brukt som bevis på at en utledning eller en teori er feil, og slike er det vel fortsatt i f.eks. matematikk og teknologrelaterte disipliner. Men i de disiplinene som vi kan kalle moderne fysikk, har man snudd det hele på hode og akseptert selvmotsigelser som en del av teorien. I praksis betyr det at det blir umulig å falsifisere ting på et slikt grunnlag. Mens man i andre disipliner vanligvis følger tradisjonelle vitenskapelige retningslinjer og inkluderer beskrivelser av forsøk/observasjoner som eventuelt kan falsifisere det man presenterer fordi det er et krav om at ting i prinsippet skal kunne falsifiseres for at det skal kunne kalles vitenskapelig. Det er sjeldent å finne dette i moderne fysikk.

I moderne fysikk synes derimot hovedpoenget å være å argumenter for paradoksene/selvmotsigelsene  i stedet for å følge anerkjente vitenskapelige prinsipp som går ut på å unngå dem. Mange vil derfor si at moderne fysikk mer fremstår som et religiøst dogme som da kjennetegnes at man inngangsporten er å akseptere et dogme. Generelt bør man være skeptisk når noen i vitenskapens navn antyder at vi er nødt til å leve med paradokser. Det betyr samtidig at vi forlater falsifiseringsmuligheten og andre sunn-fornuft prinsipp som har vært en integrert del av det vi kan kalle sunn vitenskap.

Nå er det i og for seg ikke noe stort problem at noen mennesker bruker masse tid og penger på det vi kan kalle moderne fysikk. Men siden det i stor grad er offentlige midler som går inn her, har det i den senere tid kommet endel innvendinger fra ulikt hold. Private firma på den andre siden bruker minimalt med penger i forhold til denne typen "paradoksforskning", og grunnen er åpenbar. Den har vist liten nytteverdi for samfunnet, men det er sikkert kjekt for de som tror på det.

Hovedproblemet i denne sammenhengen er imidlertid at diverse initiativ som går ut på å forklare atomære forhold uten paradokser blir motarbeidet. Det er f.eks. svært vanskelig å få inn omtale av alternativer til moderne fysikk i vitenskapelig sammenhenger slik at disse alternativene kan underlegges en ordinær vitenskapelig evaluering. Man tror tilsynelatende at moderne fysikk (kvantemekanikk, relativitetsteori og kinetisk partikkelteori) er de eneste teoriene som kan forklare atomene. Derfor er det heller ikke nødvendig å evaluere alternative måter å forklare naturen som da ikke inkluderer de paradoksene/sjølmotsigelsene som i presentasjonen ovenfor beskrives som et slags grunnleggende faktum. Diverse forsøk på å få evaluert den atommodellen som følger er hittil mislykkes, enten fordi de som har makt over vitenskapelige publikasjonskanaler enten tror at moderne fysikk er sannheten og alle alternativer vil dermed være feil, eller fordi det blir oppfattet som en usolidarisk handling å gjøre en seriøs evaluering av alternative forklaringer.

 

En alternativ elektromagnetisk atommodell

Her følger så en kort innføring i en alternative atommodell som er enkle å forstå fordi den inneholder få grunnpartikler(to) og ingen paradokser. Dessuten er den basert på de klassiske vitenskapelige prinsippene som har bevist sin nytteverdi i teknologirelaterte vitenskapelige disipliner. Hvorfor hører man da så lite om slike alternativer? En grunn er vel at private firma som bruker disse prinsippene i sine arbeider ikke ser det som sin primære oppgave å dele kunnskapen sin med konkurrentene. En viktigere grunn er nok at denne modellen blir oppfattet som en konkurrent til "det som vitenskapen tror", og derfor blir det sensurert bort i ulike vitenskapelige fora.

I praksis kan man finne elementer av klassiske modeller i mange sammenhenger som f.eks. lærebøker, og årsaken er da at rett og slett at det er de klassiske fysikkprinsippene som fungerer i praksis. Sensur gjør seg imidlertid gjeldene når noen prøver å samle ulike klassiske prinsipp til en helhetlig forklaring/teori/modell. Da vil noen føle det som en trussel mot deres egen "aksepterte" modell.

 

En kort innføring i EM-modellen

Byggeklossene
Ifølge EM-modellen består naturen av kun to partikler: proton som her er markert med rødfarge og elektron som er markert med blåfarge. Begge ladningene er omgitt av elektrisk felt som vi her har markert som streker. Styrken på dette feltet vil da avta som 1/d² når d er avstanden til ladningen Ladningene kan også være omgitt av et magnetisk felt som her er markert som en farget "tåke" omkring ladningene. Dette har sin årsak i at ladningene spinner (dreier omkring sin egen akse) og vil avta som 1/d³ når d er avstanden til ladningen. Merk ellers at økt spinnhastighet øker magnetfeltet og dette vil igjen gjøre ladningene mindre (mindre radius). Det betyr økning av både elektrisk og magnetisk energi som i praksis betyr at massen vil øke.

Vanligvis opplever vi at massen til et legeme øker med størrelsen. Men det gjelder da ikke grunnpartiklene i naturen. Tilsynelatende kan dette virke som et paradoks, men det er da en direkte følge av klassisk elektromagnetisme. Om vi tar utgangspunkt i vanlige forsøk med elektriske ladninger, så vil vi her oppdage at den elektriske ladningen vil legge langs ytterkanten. Indre deler av vil da være tilnærmet nøytral. Om vi så antar at de positive og negative grunnpartiklene har all ladningen langs overflaten og ingenting inni, så har vi noe som det knyttes mer krefter til jo mindre det er.
Når det så gjelder massen til grunnpartiklene så er det derfor ikke urimelig å si at den øker med mengden elektrisk felt omkring ladningen eller eventuelt ladningstettheten i overflaten. Begge disse vil øke jo mindre diameteren av ladningen er. Dette vil gjelde om totalladningen er konstant, og alle forsøk tyder på at dette er tilfelle.  
Det at ladningen blir mindre jo fortere den spinner er også forventet utfra elektromagnetismen som da forteller at ladninger som beveger seg sammen vil bli trukket enda mer sammen.

 

Krefter og likevekt
Om vi tenker oss at universet kun inneholder et proton og et elektron så vil elektriske krefter gjøre at de trekkes mot hverandre. I utgangspunktet tenker vi oss videre at det bare er protonet som spinner og dermed omgir seg med et magnetfelt. Årsaken til dette er da at enslige proton har en masse som er i størrelsorden 1000 ganger større enn enslige elektron.

Vi antar så videre at elektronent (og protonet) er diamagnetisk. Det betyr at de vil sette opp et eget magnetfelt som motvirker endringer i ytre magnetfelt. I praksis vil det si at når det kommer i nærheten av en partikkel som dreier, så vil det begynne å dreie med i motsatt retning slik som to tannhjul vil dreie i forhold til hverandre. I dette tilfellet betyr det at når elektronet kjenner magnetfeltet  fra protonet (som i praksis er dreiing av e-feltet), så vil det selv bli magnetiske på en slik måte at det oppstår en magnetisk fraskyving mellom protonet og elektronet (nordpol overfor nordpol og sørpol overfor sørpol).

Siden de magnetiske kreftene øker mer enn de elektriske kreftene når elektronet nærmer seg protonet vil elektronet før eller senere havne i en posisjon hvor de elektriske fraskyvingskreftene og de magnetiske tiltrekningskreftene balanserer, og da har vi fått det vi kaller et hydrogenatom.

I andre atom-modeller er det vanlig å anta at elektronet går i bane rundt protonet. Den tilhørende sentrifugalkraften vil i tilfelle kunne forklare hvorfor ikke det negative elektronet "klapper sammen" med det positive protonet i hydrogenatomet. I følge em-modellen er det da magnetiske krefter forårsaket av spinn (rotasjon om egen akse) som motvirker de elektriske tiltrekningskreftene og hindrer at atomet klapper sammen. Dette betyr at problemet med energitap fra akselererte elektron omkring en positiv kjerne, ikke er et problem for em-modellen. Ei ladning kan altså spinne eller dreie om sin egen akse uten å miste energi.  

 

Atomstrukturer
Hva er så forskjellen på et hydrogenatom og et nøytron som begge består av et proton og et elektron? Om man presser et hydrogenatom ytterligere sammen vil magnetfeltet øke ytterligere og det blir da lagret ekstra energi i bindingene. Vi får da et såkalt nøytron, som ikke er stabilt i fri tilstand, men som man finner i de fleste atomer. Det enkleste atomet som inneholder et nøytron er Deuterum (finnes i tungtvann), og ifølge EM-modellen er det naturlig å si at et deuterium inneholder to proton og to elektroner.

I kjemiens periodiske systemet følger Helium etter hydrogen. De kjemiske egenskapene er da i hovedsak bestemt av de ytre elektronene og helium har da to ytre elektron mens hydrogen har ett. Siden de ytre elektronene i helium er forholdsvis nær hverandre vil de nøytralisere hverandre magnetisk og det er da en årsak til at helium vanligvis ikke inngår i kjemiske reaksjoner. Ifølge EM-modellen er det i hovedsak magnetiske tiltrekningskrefter mellom elektroner (som ellers opplever en elektrisk fraskyving!) som gjør at ulike atom henger sammen i kjemiske bindinger.

 Karbon er et vanlig grunnstoff og figuren til venstre viser da hvordan man kan tenke oss at større atomer er oppbygd. I sentrum av atomene vil det være overvekt av positive protoner, men det vil da også finnes elektroner som bidrar til å holde atomkjernen stabil. Lenger fra sentrum vil man da finne en overvekt av elektroner og fargen på figuren antyder da at atomene er mest positive i sentrum men mer negative ytterst. Dette er da en nyttig observasjon som f.eks. kan forklare ulike krefter som virker mellom atomer som ikke er kjemisk bundet til hverandre. Merk at de fire ytre elektronene i karbonatomet vil klumpe seg litt sammen to og to (fremkommer ikke fra figuren), fordi de er relativt sterke magneter.  

Hovedforskjellen mellom vanlige atommodeller og denne atommodellen er vel at elektronene ikke går i sirkelbaner, men at de har faste plasseringer i en tredimensjonell struktur ifølge em-modellen. Denne er da til forveksling lik kjemikernes måte å fremstille elektronenes plassering i molekylene.

Protonene og elektronene er også mer sammenblandet enn i vanlige atommodeller som plasserer alle protonene i kjernen og alle elektronene omkring. En årsak til denne omorganiseringen er da et prinsipp om at det trenges et elektron for å binde samme to proton i f.eks. helium. De magnetiske sammenbindingskreftene er forårsaket av dreiing av ladningen omtrent som tannhjul i et urverk, og for at de magnetiske kreftene som oppstår i de ulike atomene skal stabilisere atomet må f.eks. to nærliggende proton dreie via et elektron for at det skal oppstå en tiltrekningskraft mellom protonene. Dette forklarer da hvorfor det ikke finnes Helium uten elektron(nøytron) i kjernen.
Nå er det kjemikere som vanligvis er opptatt med hvordan ulike atomer bindes sammen. I denne sammenhengen kan det da være interessant å observere at kjemikernes atommodeller og molekylmodeller er forholdsvis forutsigbare med hensyn på hvor ulike sentrale bindingselektroner befinner seg og dette i seg selv kan vel oppfattes som et argument for emmodellen og mot de elektronskyene/orbitalene som kvantemodellen har innført.

 

Elektronpar
er et sentralt begrep i ulike sammenhenger og generelt kan man vel si at de ytre elektronene i ulike atomer foretrekker å opptre i par. Om det i et kjemisk stoff forekommer et elektron som ikke har en partner kalles stoffet en radikal og slike radikaler er vanligvis skadelige for oss mennesker fordi de er så reaktive og kan forstyrre de normale kjemiske prosessene. Her vil vi da si litt om hvorfor elektronpar synes å være viktig i mange sammenhenger. ifølge em-modellen.

Om vi går tilbake til karbonatomet som er vist ovenfor, så ser vi at det finnes 4 ytre elektron som befinner seg lenger fra sentrum enn de andre elektronen og protonene. Det er da slike ytre elektron som i hovedsak bestemmer de kjemiske og fysiske egenskapene til atomene. Det betyr samtidig at vi kan "glemme" de andre partiklene og på figuren til venstre har vi samlet disse i ei litt større kule som vi f.eks. kan kalle kjernen. Merk at denne kjernen da er mye større enn den kjernen man opererer med i vanlige atommodeller.  Kjernen er da totalt sett like positiv som elektronene omkring er negative.

Ifølge em-modellen vil alle de ytre elektronene være magnetiske og det er da disse magnetiske kreftene som hindrer dem å falle lengere inn i den positive kjernen. De som da har lekt med magneter vet at disse har en tendens til å klumpe seg sammen to og to, og dette vil da også skje i karbonatomet som er vist til høyre.  Figur 2a og 2b viser da videre at to nærliggende atom vil vri seg i forhold til hverandre på grunn av motsatte ladninger tiltrekker hverandre . Resultatet vil da bli at de aktuelle atomene klumper seg sammen til karbon eller eventuelt diamant under spesielle betingelser.

Elektronpar og elektronspinn er også en del av de vanlige atommodellen, men i motsetning til i moderne fysikk så er det her snakk om fysiske forhold som faller direkte ut av modellen og ikke noe som man har måtte føye til i ettertid å få "kartet til å stemme med terrenget". I praksis er det da elektronenes magnetiske egenskaper som får dem til å søke sammen to og to som er årsaken til f.eks. oktettregelen i kjemien.

 

Hvordan em-modellen forklarer hvorfor noen stoff opptrer som gass og andre som fast stoff
Generelt kan vi si at det vil virke elektriske tiltrekningskrefter mellom partiklene i et fast stoff slik som karbonmodellene ovenfor antyder. I en gass derimot vil det være elektrisk fraskyving mellom partiklene. Nitrogen er da et eksempel på et stoff som likner på karbon men som da opptrer som gass. Nitrogen følger etter karbon i det periodiske systemet, og årsaken til at nitrogen er en gass under normale forhold har sammenheng med et ekstra elektron omkring kjernen slik som vist til venstre. (til sammen 5 elektron ytterst). Figur 1) til venstre viser da hvordan vi kan tenke oss at nitrogen-atomet ser ut og dette atomet er da et radikal fordi det har ett enslig elektron (unpaired elektron). Dette vil virke som en magnet i forhold til andre stoff. Det som da naturlig vil skje er at et annet nitrogenatom kobler seg sammen med det første. Figure 2) viser da en tredimensjonell figur av hvordan man kan tenke seg de aktuelle ladningene vil plassere seg i forhold til hverandre. Et elektronpar vil inngå som bindingselektron og de er da tegnet mellom de to atomkjernene. De resterende 4 elektronparene vil da plassere seg omkring som hjørnene i et tetraeder. Enkle matematiske beregninger viser da at selv om begge to slike nitrogenmolekyl vil være elektrisk nøytrale, så vil det totalt sett bli en elektrisk fraskyving mellom dem uansett hvordan de roteres i forhold til hverandre. Vi har med andre ord en modell av et gassmolekyl hvor man kan se hvorfor dette er et gassmolekyl.

En hovedoppgave for en atommodell er at den skal kunne forklare ulike observasjoner. Et mulig spørsmål er f.eks. hvorfor nitrogen danner en gass mens karbon ikke gjør det. Grunnen til at det er sjeldent man hører dette spørsmålet er sannsynligvis at tradisjonelle atommodeller har problemer med å forklare slike ting. Det at em-modellen kan svare på slike spørsmål er vel i seg selv et argument for at man bør slutte å ekskludere den fra godkjent vitenskapelig litteratur.

 

Hvordan forklarer så em-modellen at ting utvides når det varmes opp?
Nå finnes det ulike temperaturmodeller og her vil vi ikke diskutere dette på bred basis. Her vil vi bare understreke at ifølge em-modellen er temperatur først og fremst vibrasjon i elektroner og elektromagnetiske bølger. (ikke i vibrasjoner og bevegelser til hele atomer eller molekyler slik kinetisk partikkelmodell sier) Det betyr da at det er lett og forestille seg hva en endring av temperatur vil innebære i ulike sammenhenger.

Elektronbevegelser påvirker molekylstørrelsen

Kaldere Varmere

Animasjonen til høyre viser to atomkjerner som er bundet sammen med et elektronpar. Slike bindinger har vi da i gassmolekyl, i væsker eller fast stoff. Erfaringer har vist at de fleste stoff utvider seg når de blir oppvarmet og ifølge EM-modellen skyldes det at bindingselektronene opptar mer plass jo mer de vibrerer slik som vist til høyre. (Trykk på piltastene.) Det er ellers kjent at for høg temperatur vil bryte kjemiske bindinger og dette er da en naturlig konsekvens av denne modellen. Når det gjelder gassutvidelse ved oppvarming, så skjer den både mellom atomen og mellom molekylene. Jo lenge fra hverandre de omkringliggende elektronparene er, jo sterkere blir fraskyvingen mellom gassmolekylene.

Mens man i moderne fysikk knytter temperatur opp mot bevegelser av hele atom/molekyl, så sier em-modellen at det er ladningsbevegelser som er det sentrale elementet i temperaturen. Fordelen med dette er da at man har en direkte måte å forklare både det elektromagnetiske spekteret som er knyttet sammen med ulike temperaturer samtidig som man har et prinsipp som fungerer like bra i gass, væsker og faste stoff. 

Hvordan forklarer em-modellen absorbsjon og emisjon av lys
I figuren til høyre ser vi en elektromagnetisk bølge som vi kan tenke oss er årsaken til elektronvibrasjonene eller forårsaket av elektronvibrasjonene. Varmestråling og lys er begge elektromagnetiske bølger og det som skiller dem fra hverandre er frekvensen. Lys har da høyere frekvens enn varmestråling og i praksis betyr det at lys vil påvirke andre elektroner enn de som påvirkes av varme. Generelt er det da slik at jo lenger fra sentrum i et atom et elektron befinner seg, jo lavere egenfrekvens har elektronet. Når så et elektron med rett egenfrekvens treffes av en lysbølge vil det da overføres energi til elektronet som vil vibrere mer (absorbsjon). Denne vibrasjonen i elektronet vil i sin tur sende ut igjen energien i form av elektromagnetiske bølger (emisjon).

 En av årsaken til at kvantefysikken i sin tid utkonkurrerte de klassiske bølgeforklaringene av emisjon og absorbsjon var det faktum at mange stoff bare absorberer og emiterer lys med  helt bestemte frekvenser. Disse relativt smale spektrallinjene dannet så et mønster som man hadde problemer med å forklare klassisk. Ifølge em-modellen er årsaken til de smale spektrallinjene at elektronene vanligvis opptrer som par. De er da så nære hverandre at de vil påvirke hverandres svingninger så sterkt at de i praksis bare kan svinge om avstanden mellom dem er et helt multiplum av halve bølgelengden til den elektromagnetiske strålingen. De to elektronene vil da motta og sende tilbake bølgen i fase. Ved andre frekvenser/bølgelengder vil man få en destruktiv interferens som gjør at et elektronpar bare vil kunne svinge innenfor svært smale frekvensgrenser. Det er da snakk om det samme prinsippet som gjelder for en gitarstreng Andre frekvenser vil da forårsake en gjensidig demping som da i praksis vil si at elektronpar vil gi opphav til spektrallinjer, både når det gjelder emisjon og absorbsjon.  

Merk at det var de smale spektrallinjene fra hydrogen som man hadde problemer med å forklare med bakrunn i klassisk elektromagnetisme omkring 1900 som gjorde at man valgte å forklare disse ved hjelp av kvanteteorien. Merk at denne teorien ikke gir en virkelig fysisk forklaring av hva som skjer når i hydrogen når de aktuelle spektrallinjene oppstår. Det å si at det er en følge av eller en årsak til elektronhopp fra en bane/orbital til en annen, er egentlig en slags ad hock forklaring som skaper mange flere spørsmål enn den løser. Her vil vi ikke gå i detalj, men bare understreke at em-modellen har en fysisk forklaring på  alle spektrallinjene knyttet til hydrogen, og også den såkalte Zeeman-effekten som innebærer at den sterke røde linjen i hydrogenspekteret deler seg opp i tre når man tilfører et sterkt magnetfelt. Dette er ikke plassen til å gå i detalj om dette, men her vil vi bare konkludere med at så lenge det fnnes noen som påstår at det finnes enkle måter å forklare atomære effekter, så burde en vitenskap basert på offentlige midler være interessert i å sjekke om det er sant. Både lærere, studenter og elever er sannsynligvis enige om at de såkalte aksepterte atomforklaringene ikke er enkle, og dette i seg selv burde vel være en motivasjon for å vurdere alternativer.

 

Noen didaktiske problemstillinger

Hvorfor er atomfysikk vanskelig?

Litt didaktisk refleksjon: Etter endel år med undervisning på ulike nivå fra grunnskole til høgskole, vil jeg si at jeg har lært litt om hvordan undervisningen ikke bør være. Det betyr ikke at jeg har funnet fram til den beste undervisningsmetoden, men jeg tror at det har skjedd en viss framgang de årene jeg har undervist. Videre har jeg opplevd at det er forskjell på hvor lett det oppleves å undervise i ulike emner eller fag. Nå kan denne erfaringen har sammenheng med det faglige ambisjonsnivået. Hvis undervisningen er enkel og elementær, er det mindre sjanse for å møte misfornøyde/frustrerte studenter/elever, men det er da også mindre sjanse for å møte studenter/elever som er begeistret fordi de har lært noe nyttig. Det er klart at lærerens undervisningsopplegg er viktig for læringsutbyttet. Men er det andre faktorer som påvirker læringsutbyttet? Hva med faginnholdet?

Fysikk er et fag som har frustrert mange elever som så unngår fysikkfaget senere i livet. Det er vel ikke noe som tyder på at fysikklærere er dårligere lærere enn andre lærere og det er derfor mindre sannsynlig at det er fysikklærerne som er skyld i fysikkens svake stilling. Men hva er så årsaken til at mange unngår fysikk? Er det f.eks. slik at skaperen har bygd inn "en mental sperre" i menneskene som gjør at de alltid vil få vanskeligheter i møte med fysikkfaget? Fagene som undervises i skoleverket er i praksis skapt av mennesker og det er derfor en viss mulighet for at det er mennesker som har gjort fysikkfaget til noe som skaper "indre frustrasjon". Kan det med andre ord tenkes at atomfysikken ikke behøver å være så vanskelig som mange mener. Er det med andre ord mulig å gjør det enklere å være fysikkelev eller fysikkstudent. I det følgende vil vi kalle kvantefysikken og relativitetsteorien for moderne fysikk slik som det er vanlig i lærebøker. Moderne fysikk er da en forklaringsmodell som har til hensikt å hjelpe oss med å forstå naturen. I denne sammenhengen er det da aktuelt å spørre om det er moderne fysikk som er årsaken til mange av problemene som vi i dag opplever når vi skal videreformidle atomfysikken og tilstøtende fysikkemner.

Et eksempel fra virkeligheten
Studieåret 1997/98 var pensum i fysikk ved lærerutdanninga ved HVO hentet fra diverse lærebøker fra videregående skole. Vi bruker da boka ERGO Fysikk 2FY (Asch. 1997) som var godkjent av Nasjonalt læremiddelsenter til bruk i videregående skole. Denne hadde et generelt innledende kapittel, og her vil jeg først sitere noe som jeg er enig i og som jeg derfor også understreket for studentene den aktuelle høsten:

Fysikarne trur at det bak naturfenomena gøymer seg noko grunnleggjande enkelt. (s17)

Utfra en pedagogisk synsvinkel kan det være nyttig å si til studentene i starten av et fysikkurs at fysikk egentlig er enkelt. Det er med andre ord grunn til å være optimistisk ved starten av studiet. Det er videre viktig at man ikke søke etter noe komplisert eller vanskelig når man skal lære fysikk. Mange som har lært fysikk vil si at det å lære fysikk er å oppdage noe enkelt. Derfor snakker man blant annet om forståelse i stedet for pugging. I den forbindelse ble det da lest fra et avsnitt som hadde følgende overskrift: Kva vil det seie å forstå? Hensikten var å gi en forståelse for hva det vil si å forstå. Videre var det et ønske å bruke en tilsynelatende selvmotsigelse i læreboka som utgangspunkt for å få studentene til å reflektere litt selvstendig i forhold til teksten i ei lærebok. Hensikten var altså å oppfordre studentene til å tenke selv og ikke betrakte alt i godkjente bøker som eviggyldige sannheter. Her følger det som ble lest fra læreboka:

....Påverknad over avstand var og er eit mysterium. Enno veit vi ikkje kva tyngdekrafta er, men kor mange undrar seg over det? Ingen tryllekunstnar ville bli rik av å reise rundt med eit magisk show som berre viste at eple fell mot bakken. Når vi trur at vi forstår kvifor noko fell, er det nok fordi vi har sett det så ofte at vi veit kva som vil skje. I mange tilfelle er det å forstå eit fenomen heilt enkelt det same som å vere van med det. Slik er det for nær sagt alle dei fenomena du skal møte i fysikkverda. Merk deg det, og du vil bli spart for mange stunder der du synest at du stangar hovudet mot veggen. Visse ting forstår vi rett og slett ikkje, til dømes korleis gravitasjonskraften verkar. Men sjølv om vi ikkje fullt og heilt kan forstå eit fenomen, så kan vi ofte skildre det. Vi forstår ikkje kvifor noko skjer, men vi kan greie ut om korleis det skjer. (s.9)

Poenget her er at man tilsynelatende synes å utelukket at det finnes "noko grunnleggjande enkelt" bak tyngdekraften når man sier at påvirkning over avstand er et mysterium som man ikke må forsøke å forklare. Jeg nevnte da noe om at jeg selv ikke oppfattet dette som en "forståelig" fysikkforklaring, og jeg sa også at mine tidligere undervisningskompendier var stoppet fordi jeg i disse hadde presentert en forklaringsmodell som jeg mente kunne forklare kunne forklare f.eks. tyngdekraften på en mer forståelig måte en det som var gjort her. Jeg sa videre at hvis klassen ikke ønsket at jeg skulle nevne noe mer om hvorfor jeg mente at moderne fysikk gjorde fysikken til et unødvendig mysterium, så ville jeg ikke gjøre det. Men om de ønsket å høre at det fantes alternative vitenskapelige forklaringer på endel av det som var definert som pensum, så ønsket jeg å få høre det direkte fra studentene. Hvis jeg da ser bort fra en student, så oppfattet jeg stemningen i klassen dit hen at de var positive til å få høre om alternativer der læreboka underslo at det fantes ulike vitenskapelige forklaringsmodeller.

Nå hadde jeg vel ikke husket denne episoden fram til nå om det ikke var for at en av studentene tok ordet et par ganger i forbindelse med sitatet ovenfor og kom med relativt sterke anklager mot meg som fagperson. Han sa da at han ikke ønsket å høre mer om den pseudovitenskapen som jeg forkynte. Den aktuelle studenten var da en av de få studentene på lærerskolen som hadde 2FY og 3FY fra videregående skole som bakgrunn. Dette siste utspillet hans førte til en liten faglig diskusjon om hva som lå i begrepet felt (gravitasjonsfelt) og det overrasket meg hvordan han begrunnet hvorfor man ikke kunne bruke felt som en vitenskapelig forklaring av gravitasjonskraften. Nå forlot han forelesningen i det etterfølgende friminutt og jeg har vel forståelse for at han ikke har møtt på alle forelesningene siden han har hatt pensumet i 2FY-boka tidligere. Den aktuelle diskusjonen fikk meg imidlertid til å studere det ovennevnte sitatet nærmere, og jeg klarer vel ikke å fri meg fra tanken om at mange fysikere (inkludert studenter med 3FY som bakgrunn) kanskje har en "gud" som de kaller et "mysterium". Noen teologer i kirken vår har da treenigheten, som da også kalles et "mysterium", som sin Gud. Om de så opplever at noen prøver å forstå Guden deres (diskutere om en personlig Gud kan være en og tre samtidig), så kan vel det oppfattes som noe truende som man må reagere på.

Nå er ikke gravitasjonskraften tema i dette heftet om atomfysikk, men for dem som lurer på hvorfor lærebøker forteller at man ikke vet hva gravitasjonskraften er, så har det sammenheng med at det ifølge moderne fysikk ikke finnes noe mellom partiklene i universet. Det vi kaller tomt rom eller vakuum er altså helt tomt når vi ser bort fra fotoner og liknende partikler som kan bevege seg gjennom det tomme rommet.  Dette synet står da i motsetning til et syn som går ut på at det er nødvendig å tenke seg at universet er fylt med et medium som kalles eter. Lys og andre elektromagnetiske bølger er da i praksis bølger i denne eteren. Selv om det kan være problematisk å forstå gravitasjonskraften tenker man seg også at denne kraften hadde noe med eteren å gjøre.

På den andre siden har man så moderne fysikk som vel kan sies å være en teori som er basert på antakelsen om at det ikke finnes noe eter. Alle kan observere at krefter virker gjennom vakuum (månen tiltrekkes f.eks. av jorda) og i den sammenhengen har man innført noen mystiske partikler som kalles gravitoner. Figuren  med de to båtene er da hentet fra en lærebok og man sier da at bakgrunnen for at jorda og månen trekker på hverandre er at de utveksler partikler. I denne sammenhengen kan man diskutere om en slik partikkelutveksling er en forståelig forklaring på hva som er årsaken til gravitasjonen.

Aktuelle spørsmål: Hva slags krav bør man stille til en forståelig forklaring? Må den f.eks. bare inneholde element som vi kan se? Hva med abstrakte eller konkrete element?

 

En bedre forståelse av naturen ved å bruke to forklaringsmodeller?

Som nevnt ovenfor er moderne fysikk en forklaringsmodell som skal hjelpe oss med å forstå den naturen som omgir oss. Den kan derfor sammenliknes med et instrument som hjelper oss å se ulike sider med naturen som vi ikke ellers kan se. I vanlige målesituasjoner er det viktig at vi forstår virkemåten til instrumentet slik at vi tolker det vi ser på rett måte. Tilsvarende er det viktig at vi vet litt om kvantefysikken og relativitetsteorien når vi skal bruke disse for å forstå naturen. Hvis vi ikke klart skiller mellom hva som er forklaringsmodell og hva som er natur, så er sannsynligheten stor for en uheldig sammenblanding. Når noen f.eks. påstår at vi ikke kan forstå gravitasjonskraften, så har det sannsynligvis sammenheng med at de tror at moderne fysikk representerer eneste mulige forklaringsmodell. Dette er da sannsynligvis igjen en følge av at tilhengerne av moderne fysikk har en slags monopolstilling hvor de bruker alle tilgjengelige midler for å holde alternative forklaringsmodeller borte fra lærebøkene. Resultatet blir da en slags indoktrinering i en forklaringsmodell. Når vi her legger opp til en fagstofftilnærming hvor vi presenterer og bruker to ulike forklaringsmodeller, så er det blant annet for å hjelpe leseren med å skille natur og modell. Det er ellers en vanlig pedagogisk ide at man lærer mer om en modell om man også lærer litt om alternative modeller. En "finpyntet" innføring i kun en modellen vil i mindre grad engasjere den kognitive siden av hjernen og resultatet blir ofte at man pugger noen ord i stedet for at man får en forståelse for innholdet.

Noen generell kjennetegn på moderne fysikk

Nå er det vel i utgangspunktet vanskelig for en som ikke tror at moderne fysikk er nyttig, å gi en objektiv karakteristikk av moderne fysikk, men det er da også mulig å bli så sterkt involvert i en forklaringsmodell at man heller ikke klarer å være objektiv av den grunn. Her vil vi imidlertid trekke fram noen karakteristiske trekk ved moderne fysikk som klarest skiller den fra den alternative modellen som vi vil bruke her. Generelt kan vi da si at moderne fysikk er basert på matematikk og følgelig er det vanskelig å beskrive den med ord. Siden mennesker vanligvis har lettere for å forstå figurbeskrivelser med vanlige ord enn matematiske beskrivelser med matematiske symbol, så er det vel generell enighet om at moderne fysikk har visse problemer i lærebøker på lavere trinn. Dette er da i seg selv en grunn til å lete etter andre forklaringsmodeller når vi skal forklarer hva som f.eks. skjer i naturen omkring oss i norsk skoleverk.

Et annet hovedkjennetegn på moderne fysikk er at den inneholder endel påstander om at "noe er og ikke er samtidig". Moderne fysikk inneholder med andre ord endel paradokser eller selvmotsigelser. Her følger en liste med noen eksempler som vi vil komme tilbake til seinere. Parentesene viser om det er kvanteteorien eller relativitetsteorien som forårsaker paradoksene.

Den som bruker vanlig fornuft i studiet av naturen vil derfor relativt raskt bli frustrert når lærebøker og diverse autoriteter sier at naturen ikke er fornuftig. Det sies da videre at vi bare må godta naturen som den er og akseptere at fornuften ikke er noen god veiviser for den som vil forstå atomene og andre naturfenomen. I denne situasjonen er det da noen som velger å studere noe annet, mens noen begynner å pugge det ekspertene har sagt. Rent logisk sett kan disse paradoksene forklares enten som et resultat av grunnleggende aksiomer i moderne fysikk, eller som et resultat av at naturen selv. Paradoksene dukker da opp når vi prøver å forklare naturen ved hjelp av moderne fysikk, men paradoksene er ikke nødvendigvis en del av selve naturen. Det mest alvorlige problemet med moderne fysikk er kanskje at tilhengerne har problemer med å skille mellom natur og modell. Det er derfor vanskelig å oppnå en konstruktiv debatt omkring naturvitenskapelige spørsmål når mennesker tror at de representerer den eneste mulige måten å forklare naturen.

 

Er paradokser årsaken til fysikkens svake stilling i skoleverket?

Trygghet er et grunnleggende behov hos alle mennesker. Dette gjelder da på det tankemessige planet i tillegg til det følelsesmessige planet. Menneskene har med andre ord behov for enkle troverdige forklaringer av den verden som omgir oss. Det innebærer at vi blir utrygge når noen forteller oss noe som vi ikke forstår. Spesielt gjelder dette om vi hører noe som vi oppfatter som ulogisk eller som står i motsetning til det vi har lært tidligere. I grunnskolen er det relativt enkle fysikkemner som undervises, og siden moderne fysikk har liten innflytelse her, er det vanskelig å finne en direkte sammenheng mellom paradoksene som er nevnt ovenfor mangelen på forståelse hos elevene. Men kan det tenkes en indirekte sammenheng? Kan det f.eks. tenkes at lærerne i sin egen utdanning har blitt så frustrert over fysikken at de ubevisst overfører denne frustrasjonen videre til elevene ved enten å unngå fysikkemner eller ved å bli dogmatiske. Nå er det videre slik at en forståelse for fenomener vi observerer omkring oss til daglig forutsetter en viss forståelse for naturens byggesteiner, atomene, og hvis man i skoleverket unngår spørsmål knyttet til dette, vil elevene oppleve "hull" i kunnskapen. Om elevene ikke har hørt om grunnleggende fysiske prinsipp i grunnskolen, så er det naturlig at de ble frustrert når de opplever problemer i møte med den teknologien som omgir oss.

De som mangler innsikt i et fagområde vil ofte skjule dette ved å opptre dogmatisk når fagområdet behandles. Et eksempel som illustrerer det er klokkeren som fant prestens gjenglemte preken på talerstolen etter en gudstjeneste. På denne fant han så følgende notat i margen. "(Hev stemmen her for argumentasjonen er svak)". Om elevene får et inntrykk av at fysikkfaget er et emne som ikke kan diskuteres, bare aksepteres, så er vel også dette uheldig. Hvis vi ikke forstår hvorfor vi har feil, så vil vi vel naturlig unngå nye møter med et stivbeint fag som ikke begrunner sine standpunkter. En tredje mulighet er at lærere i de lavere trinnene overfører til elevene såkalte hverdagsforestillinger som ikke stemmer med det elevene får høre seinere. Dette kan også skape frustrasjoner når de senere må kvitte seg med disse feilforestillingene.

Hva slags kunnskaper trenger egentlig samfunnet?

Erfaringer har vist at færre og færre elever velger fordypning i fysikk og spørsmålet er da om dette er ønskelig for samfunnet? Noen mener at dette representerer en ond sirkel. Når hverken elever eller neste generasjons lærere har lært fysikk, så vil faget forsvinne fra samfunnet. Vårt moderne samfunn er på den andre siden ganske avhengig av moderne teknologi, og om folk flest ikke forstår den fysikken som ligger til grunn for teknologien, kan det være fare på ferde. Dette er et viktig problem som bør vies oppmerksomhet i samfunnsdebatter. Men det er ikke nødvendigvis slik at forholdene blir bedre om vi øker antall fysikktimer i skoleverket. Moderne teknologi er nemlig ikke basert på moderne fysikk, men klassisk fysikk. Det som har skjedd i lærebøkene de senere årene er imidlertid at andelen moderne fysikk har økt på bekostning av tradisjonell fysikk, kanskje fordi folk flest tror at det er en sammenheng mellom moderne teknologi og moderne fysikk. Problemet er videre at det er i moderne fysikk at vi finner de uforståelige paradoksene. Det er med andre ord en mulighet for at de nevnte problemene for fysikkfaget i skoleverket har sin årsak i at den uforståelige moderne fysikken har smittet eller infiltrert fysikken på en slik måte at den er blitt ufordøyelig for folk flest. Dette kan innebærer en vektlegging av teori framfor praktiske forsøk samtidig som man ikke kan gi logiske og forståelige forklaringer på de fenomene som vi omgir oss med til daglig.

 

Hva vil det si å lære fysikk?

Et problem for fysikkundervisningen er at det ikke er generell enighet om hvordan vi bør definere fysikkunnskap. Her vil vi understreke forståelse som et sentralt kjennetegn på fysikkunnskap. På den andre siden vil sannsynligvis de som tror på moderne fysikk mene at forståelsen er underordnet fordi de mener at mye i naturen er uforståelig for fornuften. Se sitatet fra 2FY-boka ovenfor. Til vanlig vil mennesker som møter et paradoks i slutten av en tankerekke, konkludere med at tankerekken var feil. De som tror på kvantefysikken vil derimot forvente endel paradokser når de studerer naturen. Generelt er det lov å sette spørsmålstegn med paradokser, og mange vitenskapsmenn gjør også det. Men problemet er at mange i dag påstår at det ikke finnes alternative forklaringer av naturen hvor man unngår slike paradokser, og derfor vil de fleste vitenskapsmenn tro at moderne fysikk gir det eneste rette bildet av naturen selv om "moderne" fysikk egentlig er ca 100 år gammel.

Hva motiverer oss til å studere fysikk?
I tradisjonelle lærebøker har moderne fysikk en sentral stilling når det er snakk om atomfysikk og noen mener at denne fungerer som en "indre sperre" som hemmer videre fysikkforståelse. En gang ble lyn og torden forklart som resultat av guden Tor sin ferd over himmelen. Denne forklaringen skapte vel ikke spesielle praktiske problemer for dem som trodde på den. Men det er et spørsmål om den inspirerte menneskene til å finne ut mer om naturen. Et generelt fellestrekk for slike gamle virkelighetsoppfatninger er at hvert fenomen hadde sin forklaring. Kvantefysikken og relativitetsteorien også er preget av "ulik forklaring i ulike situasjoner". Vi kan f.eks. høre at Newtons lover og Newtons logikk gjelder til vanlig men ikke i tilfeller med høy hastighet og sterke gravitasjonsfelt. Videre kan vi høre at årsak-virkning-loven og andre logiske prinsipp ikke gjelder når vi skal forklare atomets virkemåte. Å til stadighet møte beskjeden om at det du har lært ikke kan anvendes på nye måter, er vanligvis demotiverende og det ideelle ville vel vært at det var mulig å finne fram til noe som kunne brukes i mange situasjoner. Et kjennetegnet på en mer motiverende fysikk kan da være at færre prinsipp kan forklare flere fenomen på en enklere måte.

Atomets plass i fysikken

Innenfor fysikken finnes det i dag mange emner som handler om atomet. I tillegg er atomforståelsen grunnleggende for både kjemi og biologi. Når vi ved HVO har kalt en fysikkmodul for 'Atomfysikk', er tanken at vi vil hente stoff fra alle relevante fagområder som har bidratt til å forstå naturens byggesteiner: atomene. Tanken er å gi en integrert fremstilling av atomet hvor alle relevante fagområder bidrar med sitt. De mest aktuelle fagområdene eller emnene i denne sammenheng er:

Atomfysikk: Dette er ofte et emne i lærebøker som tar for seg utviklingen av vår moderne forståelse av atomet. I dagligtale er ordet vanligvis knyttet til atomkraftverk, radioaktiv stråling ol. Siden ordet er forholdsvis generelt er det mindre brukt i forbindelse med moderne forskning.

Kjernefysikk: Dette er også et emne i mange lærebøker. I moderne forskning brukes kjernefysikk som en generell betegnelser på ulike praktisk rettede forsøk i tilknytning til energiforsyning, radioaktiv stråling ol.

Elementærpartikkelfysikk: Dette er et emne hvor forståelse av naturens minste byggesteiner er det sentrale. Forskere innenfor dette emnet har "innført" endel nye partikler de seinere årene. Kvarkene er eksempler på nyere partikler som noen mener kan forklarer atomenes virkemåte.

Teoretisk fysikk: Som navnet antyder er vi innenfor dette emnet mest opptatt av å finne fram til grunnleggende lover og prinsipp som gjelder i fysikken. Dette emnet er preget av mye matematikk. Kvanteteorien og relativitetsteorien er viktige element her.

Kosmologi: En tro på at en dypere innsikt i universet byggesteiner vil gi oss svar på mange grunnleggende spørsmål om universet, er kjernen i kosmologien. Innenfor kosmologien er både fjerne himmellegemer og nære elementærpartikler viktige for forståelsen av hvordan universet som helhet fungerer. "Big-bang" og "universets første minutter" er aktuelle begrep.