1 Bakgrunn Atomfysikk og radioaktivitet

Sitat fra diverse offentlige dokument:

Fra L97:
-lære at alt stoff er bygd opp av mindre delar som vi ikkje kan sjå (1.klasse)
-bli kjende med omgrepa atom, molekyl, ion, grunnstoff, kjemisk sambinding og mekanisk blanding, og døme på atommodellar som har vore presenterte opp gjennom tidene (9.klasse) - bli kjende med eigenskapar ved ulike typar radioaktiv stråling, radioaktive stoff og mineral og bruk av radioaktive stoff knytte til samfunnsnytte og risiko for helse og miljø, til dømes ved bruk av dataprogram
- bli kjende med døme på ulik elektromagnetisk stråling og kvardagsteknologi knytt til dei
- observere solspekteret og spekteret frå andre lyskjelder og samanhengen mellom lys og fargar (10.klasse)

Fra Rammeplan og forskrift for 4-årig allmennlærerutdanning (99):
Studentene skal kunne
* gjøre rede for begreper og teorier innen atom- og kjernefysikk for å forklare radioaktivitet, ioniserende stråling og utnyttelse av kjerneenergi, kjenne til opphav for kunstig og naturlig ioniserende stråling og biologiske effekter av slik stråling samt kunne gjennomføre enkle forsøk for å påvise og måle radioaktivitet.

Fra Rammeplan for Allmennlærerutdanningen (03):
Studentene skal ha kunnskap innenfor relevante emner i de fagene som danner grunnlaget (fysikk..)
Ha kunnskap om teknologiens betydning for samfunnet
 
(ingen fagbegrep, bare generelle ord!) 

 

En sentral kilde for fagstoff er internett og lenker vil ofte finnes i teksten

 Litteratur som er brukt som bakgrunn for atomfysikkheftene:

GP = Sternheim,Kane: General Physics (1986)
PSE = Serway: Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (3.edition) (1992)
GC = Atkins, Beran: General Chemistry (1990)
Barnes, Thomas G: Physics of the Future - A Classical Unification of Physics (ICR, California 1983)
Andersen, Øgrim: Fysikkforsøk (Capp. 1979)
Henriksen m.fl: Radioaktivitet stråling helse (Univ. 1987)
RVO: Tabeller i Fysikk (Gyld. 1986)
Christian Callin: Atomfysikk Tilvalgstoff i fysikk for videregående skole (Asc. 1978) (s64&s69)
Staffansson m.fl: Fysik i grundtræk (1974) (s50)