^ SirdalsKameratene 1 alfabetisk Gammelt:SK2         Senterboka  PDF

 

1-81
01 Jeg har en sang
02 For en stor Gud vi har
03 Jesus hjelp meg her å vandre
04 Ja jeg vet
05 Kjære Jesus min frelser og Herre
06 Jeg søkte en tid etter lykke
07 Jeg er fri
08 Hele himmelen er åpen
09 Dine øyne så til meg
10 Grip meg på nytt
11 Når min reise er slutt
12 Jeg skuer i fjerne
13 l Herrens hender
14 Bortom gyldne sol
15 Ære skje hans navn
16 Frelser det er deg vi trenger
17 Gud samler skatter på jorda
18 Han kalles mester
19 Det fins en Gud (en blomma)
20 Nåde over nåde
21 Han forlot himmelen alene
22 Jeg har en venn
23 Min nåd er nog
24 Maria kom og søkte Jesus
25 Det blod som Jesus gav
26 Jag har talat med Gud i det tysta
27 I dag må du bera meg Jesus
28 Kjærlegsfullt han vakar øver meg
29 Kom hjem

30 Han gir meg kjærlighet
31 Herre la meg være deg nær
32 Bær ei på bekymringer
33 I barneår jeg hørte
34 Kampen i Getsemane
35 Uverdig
36 Min herlige Herre og far
37 Min Jesus jeg vil takke deg
38 Det dyre blodet
39 Bare gi meg Jesus
40 Hjelp meg da Jesus
41 Himlens fugler
42 Gud er stor og mektig
43 Skjult i Jesu blod
44 For han så meg
45 Trygg hos deg
46 Ser du korset
47 Bønnen har en veldig makt
48 Du kan ta allting jag äger
49 Det skal komme en dag
50 Jeg har en glede
51 Når ditt liv her er vansklig
52 Jeg tenker på hjemmet det kjære
53 Du mor som ber
54 Hold meg fast til stormen er forbi
55 Å for et budskap
56 Ved det oliventre
57 Jeg hviler i nåden
58 Himmelske tonar til hjarta ditt når
59 Jeg vet et sted hvor jeg kan gå

60 Min gårsdag er forbi
61 Jesus la meg høre
62 Har du hørt mannen fra Nasaret
63 Vår Frelser, dyr eg kjær
64 Jeg arving er 
65a Thank you Lord for Your blessings
65b Det största utav allt
66 Hva var mitt liv uten Jesus min venn
67 Jesus er Hyrden
68 Da jeg mitt liv til Jesus gav
69 Snart går toget
70 Gud vil halda deg i si hand (ingen sti)
71 En morgenbønn
72 Din är äran
73 Synden er sonet
74 Så godt å være i Herrens omsorg
75 Frykt ikkje for i morgon
76 Landet med et hav av krystall
77 Himmellosen
78 Blott en dag
79 Det finns en kilde (kvinnen v/brønnen)
80 Til den stad jeg er pa vandring
81 Å Herre får jeg komme

 

 

39 Bare gi meg Jesus
78 Blott en dag
14 Bortom gyldne sol
32 Bær ei på bekymringer
47 Bønnen har en veldig makt

68 Da jeg mitt liv til Jesus gav
25 Det blod som Jesus gav
38 Det dyre blodet
17 Det eneste håp
19 Det fins en Gud (en blomma)
79 Det finns en kilde (v/brønnen)
49 Det skal komme en dag
65b Det största utav allt
09 Dine øyne så til meg
72 Din är äran
48 Du kan ta allting jag äger
53 Du mor som ber

79 En kvinne kom til brønnen(kilde)
71 En morgenbønn
02 For en stor Gud vi har
44 For han så meg
16 Frelser det er deg vi trenger
75 Frykt ikkje for i morgon

10 Grip meg på nytt
42 Gud er stor og mektig
70 Gud vil halda deg (ingen sti)

Alfabetisk oversikt

21 Han forlot himmelen alene
30 Han gir meg kjærlighet
18 Han kalles mester
62 Har du hørt mannen fra Nasaret
08 Hele himmelen er åpen
31 Herre la meg være deg nær
41 Himlens fugler
77 Himmellosen
58 Himmelske tonar til hjarta
40 Hjelp meg da Jesus
54 Hold meg fast til stormen er forbi
66 Hva var mitt liv uten Jesus

33 I barneår jeg hørte
27 I dag må du bera meg Jesus
13 I Herrens hender

26 Jag har talat med Gud i det tysta
04 Ja jeg vet
64 Jeg arving er 
07 Jeg er fri
50 Jeg har en glede
22 Jeg har en venn
01 Jeg har en sang
57 Jeg hviler i nåden
12 Jeg skuer i fjerne
06 Jeg søkte en tid etter lykke
52 Jeg tenker på hjemmet det kjære
59 Jeg vet et sted hvor jeg kan gå
67 Jesus er Hyrden
03 Jesus hjelp meg her å vandre
61 Jesus la meg høre

34 Kampen i Getsemane
05 Kjære Jesus min frelser og Herre
28 Kjærlegsfullt han vakar øver meg
29 Kom hjem
76 Landet med et hav av krystall

24 Maria kom og søkte Jesus
60 Min gårsdag er forbi
36 Min herlige Herre og far
37 Min Jesus jeg vil takke deg
23 Min nåd er nog
20 Nåde over nåde
51 Når ditt liv her er vansklig
11 Når min reise er slutt

46 Ser du korset
43 Skjult i Jesu blod
69 Snart går toget
73 Synden er sonet
74 Så godt å være i Herrens omsorg
65a Thank you Lord for Your blessings
80 Til den stad jeg er pa vandring
45 Trygg hos deg
35 Uverdig
56 Ved det oliventre
63 Vår Frelser, dyr eg kjær
15 Ære skje hans navn
55 Å for et budskap
 

 

 

1 JEG HAR EN SANG G
GJeg har en sang som min CGud meg Glærte,   da jeg meg D7bøyde ved korsets Gfot.
Den er om Jesus, Com han som Gfrelste,   min sjel fra D7døden, min synd Gforlot.

2 Vel kan det gå gjennom tåredalen, men gjennom alt så er Jesus med.
Han gir meg styrke, han til meg taler, han som deg helper og gir deg fred.

3 Snart får jeg bud at jeg hjem kan reise, for skriften sier han kommer snart,
da er jeg hjemme og får istemme, den nye sangen i Himlens prakt.
^

 

 

 

2 For en stor Gud vi har G
GFor en stor Gud vi Char.  Han er Gvår Gud og AmFar
Den D7samme, han lever i Gdag.  Han har makt til å Cfrelse
Kan Glegedom Amgi   Sette D7syndere virkelig Gfri.

2 GTenk den blinde fikk Cse    Og den Glamme kan Amgå.
Ja, D7han hjalp alle som var i Gnød   Og de sultne han Cmettet
Hans Gunder de Amså   Også D7du kan av ham hjelpenG få.

3 GGud er Gud enn i Cdag    Han vil Gføre vår Amsak
Til vi D7engang for tronen skal Gstå.    Vi ham takken og C prisen
og Gæren skal Amgi.    For i D7Kristus han kjøpte oss Gfri.
^

 

 

 

G
3 Jesus hjelp meg her at vandre
Jesus Ghjelp meg her å vandre på den Cvei som fører Amfram
til den D7bolig du bereder, hist i Chimlens skønne Ghjem.
Vel kan veien være stenet, full av Ctorner og Ambesvær.
men den D7fører meg til staden hvor ei Ctårer D7finnes Gmer.

2 Mens så Gmange her i verden tomler Cseg i synd og Amskam
kjenner D7jeg den ekte glede som forCfinnes i Gud Glam
Jeg behøver ikke søke etter Clykken her på Amjord
Siden D7han kom inn i hjertet, gledens Ckilde D7i meg Gbor.

3 Er du Gtrett i verdens tomhet og det liv som ei gir Amfred
Kom til D7Jesus med din byrde legg dit liv ved korset Gned.
Han for synd og skyld deg renser, du blir Cren i Jesu Amblod
Du får D7mere enn blot drømmer, du får Cliv D7i overGflod.
^

 

 

 

E
4 Ja, jeg vet
EKom du ensom Atrette Esynder   Jesu H7blod kan gjør' deg Efri.
Ingen synd han Aei forElater,   Han har H7nåde nok å Egi.

Til den svake Agir han Estyrke,   Gjennom H7fjell han baner Evei.
Gir deg vann iA ørkenElandet,   Vender H7natt til gylden Edag.

Når du prøves, Aer han Enær deg,   Er et H7skjold mot mørkets Emakt.
Leder deg på Atrygge Estier,   Gir deg H7nåde hver en Edag.
Tekst og melodi: Anna W Watermann Norsk tekst Torstein Wolderhaug
^

 

 

 

5 Kjære Jesus min frelser og Herre E
EKjære Jesus min frelser og H7Herre,    Du Guds #Fmmektige H7enbårne Esønn.
Deg alene jeg E7ønsker å Aære #Fm,    for min Esjel er du H7herlig og Eskjønn.

2 Der er lengsel i sjeldypet H7inne,   Etter #Fmmere å H7tjene deg her.
Så jeg sjeler for E7himlen kan Avinne #Fm.   Være Efull av din H7kraft hvor jeg Eer.

3 La din hellige ild stadig H7brenne.   I mitt #Fmhjerte, til H7ditt velbehag.
Må oppstandelsesE7kraften jeg Akjenne #Fm.   På min Evei til hver H7eneste Edag.

4 Jeg vil gjemme meg i dine H7vunder,   Og fri#Fmmodig forH7telle om deg.
Stadfest ordet med E7tegn og med Aunder #Fm,   Og i Ekampen gi H7kraft på min Evei.

5 Snart i himlen jeg står for din H7trone,    og får #Fmse deg min H7Frelser og venn.
:/: Når av nåde jeg E7mottar min Akrone #Fm,    Mon Eom stjerner da H7 lyser i Eden? :/:
^

 

 

 

6 Jeg søkte en tid etter lykke G
1. Jeg Gsøkte en tid etter D7lykke Og fred for min fredløse Gsjel.
Men glede og lykke jeg Cfant ei, Før Galt med min D7Gud ble Gvel.

2. Jeg Gsøkte blant ungdom i verden, I prøvelsens stunder et Gsted.
Jeg uhjulpet vendte Ctilbake, Og tung var min bitre nød.

3. En Gdag jeg ved korset meg D7bøyde, Min nød jeg til Frelseren Gbar.
Han frelste mitt fredløse Chjerte. Det var Gnåde så D7underGbar.

4. Nå Ger jeg en fremmend på D7jorden, Mitt hjem oppi himmelen Ger.
Der skal jeg nå salig få skue, Min Gfrelsermann D7Jesus Gkjær.

 

 

 

C
7 Jeg er fri E
Jeg var Ebundet i Askyld og i Emørke,
uten H7mening og håp i mitt Eliv.
Da ble døren til Afengselet Eåpnet av Ham,
nå er H7prisen betalt - jeg er Efri !

2 Jeg er Efri fra den Abyrden jeg Ebar på,
fra den H7tomhet som var i mitt Eliv.
Og mitt mørke ble Aborte i Elyset fra ham,
Han har H7gjort alt for meg jeg er Efri
^

 

 

 

E
8 Hele himmelen er åpen over meg

1. EOver solbelyste høyder, gjennom Asorgens dype dal
hele Ehimmelen er åpen #Fover H7meg.
Hvor i Everden jeg enn vandrer, om folk meg Apriser eller klandrer
hele Ehimmelen er H7åpen over Emeg.

2. EÅ, mine følelser de kan svinge, jeg kan Aføle meg svak og ringe
men hele Ehimlen er åpen #Fover H7meg.
I de Eensomme stunder, når det Aføles som alt går under
også Eda er himlen H7åpen over Emeg.

3. EJeg vet at Jesus, snart skal komme, da er Avandringen min omme
da skal Ehimmelporten åpnet #Fstå for H7meg.
Ingen Esorger skal meg tynge, og i Aevighet skal jeg synge
om Han Esom åpnet hele H7himmelen for Emeg.
Tekst og melodi: Wiggo Abrahamsen.
^

 

 

 

G ra YouTube Trygve og Lilly Tofting
9 Dine øyne så til meg Herre
Dine
Gøyne Cså til meg GHerre, Clenge Dfør jeg var Gtil
Det er
underlig Chelt å forGstå det, men du Cskapte meg i Dmoders Gliv.

2) Jeg kan ikke Cfly fra ditt Gåsyn,   jeg kan Cikke Drømme fra Gdeg.
For
både i Cmørket og Glyset,   Chviler ditt Døye på Gmeg.

3) Ransak meg CHerre og GMester,   lys Cinn i mitt Dhjerte og Gsinn.
Vis meg om jeg
Cer på Gveien,   som Cfører til Dhimmelen Ginn.     (ikke refr)
4) Ja prøv meg og
Ckjenn mine Gtanker,   og Cled meg på Devighetens Gvei.
Så enten jeg
Cgår eller Gligger,   jeg Cvet at jeg Dtilhører Gdeg.
^

 

 

 

 

 

G
10 Grip mig på nytt o Jesus

AManga gonger har jag lest om hur du Dled, HmJesus.
Når Everdens synd du ensam på deg Atok
Men altfor ofta har det enna Dhendt at jag har Hmglømt
EAt det var for min skuld som du Adog

2 AJag har hørt at du skal komma hit Digjen, HmJesus
At Etiden for din ankomst nærmar Aseg.
På skyar skal du komma for at Dhenta alle Hmdem
ESom i tidens afton ventar Adeg.
^

 

 

 

E
11 Når min reise er slutt
GNår min reise er slutt og min Amstrid kjempet D7ut,   då min farkost når Himlens Gland.
Jesus møter meg der, og for Amevig jeg D7er,   i mitt hjem på den andre Gstrand

Denne Greise så lang gjennom Amjordlivets D7tvång,   Den skal slutte i Himlens Gland.
Jeg skal då hvile ut, ty min Amreise er D7slutt    Jeg nådd målet på gyllne Gstrand.

Hvilken Gunderbar sang, etter Amvandringen D7lang,   Når til Himlen vi kommet Ghar.
Reisen ender jo der, evig Amberget får D7stå.    Hvilken dag å så underGbar.
^

 

 

 

C
12 Jeg skuer i det fjerne

GJeg skuer i det fjerne, et Cskjønt og herlig Gsted.
Der
D7bor min kjære frelser, som gav meg hjerteGfred.
Der skal jeg ham få møte, og
Cse ham som han Ger,
Og
D7motta livets krone, som venter på meg Gder.

  Det er i himmelen, min frelser D7bor,
  Der går jeg fullendt til dekket
  Gbord.
  Og takkesangen skal bryte
  Cfrem.
  Da er jeg
  Gkommet til mitt D7rette Ghjem.

2 Jeg kan ei helt utfatte, hva Cdette inneGbær.
Men
D7angsten før jeg hadde, den helt forsvunnet Ger.
Og blodet har meg renset, ja
Chvitere enn Gsne.
Det
D7skjedde hist på Golgata, der på det korsets Gtre.

3 Jeg elsker dette blodet, fra Cdet Guds offerGlam,
Som
D7renset meg fra synden og tok min skyld og Gskam.
Med nagler ble han festet og
Ceddik var hans Gdrikk.
Det
D7var for deg og meg han led. Da han i døden Ggikk.

4 Snart lyder Guds basunen. De Cdøde først oppGstår.
Og
D7sammen skal vi reise til hjemmet der vi Gnår.
Så spør jeg deg min kjære, skal
Cdu da være Gmed,
Og
D7motta livets krone, i himlens herligGhet.

CJeg skuer i det fjerne, et Fskjønt og herlig Csted.
Der
G7bor min kjære frelser, som gav meg hjerteCfred.
Der skal jeg ham få møte, og
Fse ham som han Cer,
Og
G7motta livets krone, som venter på meg Cder.

  Det er i himmelen, min frelser G7bor,
  Der går jeg fullendt til dekket
  Cbord.
  Og takkesangen skal bryte
  Ffrem.
  Da er jeg
  Ckommet til mitt G7rette Chjem.

 ^

 

 

 

 

C
13 I Herrens hender

  E I Herrens hender, i A Herrens E hender,
  der får jag
  H7 vila, der er jag E trygg.
  Det kanskje stormar
  A rundt omE kring meg,
  men i Herrens
  H7 hender der er jag E trygg.

Som nær en fågel med Abruten Evinge,
vill flyga
H7hem, Men inte Ekan.
Så kendes alt, ingen
Avind som Ebar mej,
Nu flyger
H7fågeln som førr jag Efann.

2 Om du behøver nån Asom går Emed dej,
Dit ingen
H7annan har gått førEut.
Så finns det en som
Abær din Ebørda.
Han finns
H7hos dej til livets Eslutt.

  C I Herrens hender, i F Herrens C hender,
  der får jag
  G7 vila, der er jag C trygg.
  Det kanskje stormar
  F rundt omC kring meg,
  men i Herrens
  G7 hender der er jag C trygg.

Som nær en fågel med Fbruten Cvinge,
vill flyga
G7hem, Men inte Ckan.
Så kendes alt, ingen
Fvind som Cbar mej,
Nu flyger
G7fågeln som førr jag Cfann.

 ^

 

 

 

 

C
14 Bortom gyllne sol
CNær min vandring endas   Jag av glansen GVedas
Som fron himlen strålar   Uti morgon Cny
Herren vil jag lova      For hans stora Ggåva
Han beredt en bolig    Bortom gyllne Csol

2 Når Guds stemma ljuder     Han åt alla Gbjuder
Full og herlig frelsning    Ved sin dyre Cson
Snart en morgon randas     Vi dog gleden tilGandas
og vi skodar Jesus      Bortom gyllne Csol.
^

 

 

 

G
15 Ære skje hans navn

GNår inn ved Korset jeg Cbøyde Gmeg, ropte til Jesus : ForAbarme D7deg.
GHan til Sitt hjerte da Ctrykte Gmeg. Ære D7skje Hans Gnavn.

2 Underbart frelst i fra Csyndens Gbånd   synger jeg lykkelig Aden nye D7sang.
GSynger om Jesus Cdagen Glang. Ære Dskje Hans Gnavn.

3 Kom til den kilde, kom Chver en Gsjel.   Kom, bli ei lengre en Asyndens D7trell.
GKom nu til Jesus og Calt blir Gvel. Ære Dskje Hans Gnavn.

 

 

 

16 Frelser det er deg vi trenger
Frelser det er deg vi trenger, du må være hyrden vår.
Led oss til de grønne enger, der hvor sjelen hvile får.

2. Du vil gjerne ha vårt hjerte. Enda det er vondt og stygt.
Du vil lege sjelens smerte. Gjøre livet rikt og trygt.

3. Jesus, takk, så vil vi være, dine barn fra vi er små.
Der hos deg kan hjerte lære. Kjærlighetens vei å gå.
^

 

 

 

E
  17 Sjelen den trenger til hvile
ESjelen den Atrenger til Ehvi H7le   #FmHva skal vel H7bringe den Ero?
Skal jeg kun
Afrykte og Etvi H7le?   #FNei jeg på Jesus vil #Fmtro! H7

2. Ofte jeg Avandret beEdrøvH7et,   #Fmskuffet, misH7modig jeg Evar.
Gololgata
Ahåpet jeg beEhøvH7et, #Fdet som all ufred bort#Fmtar. H7

3. Fullkommen Alykke jeg EeiH7er,   #Fmfred i mitt H7hjerte nå Ebor.
Troen på
AGolgata EseiH7er,   #Fbringer meg livslykke #Fmstor. H7
^

 

 

 

 

C

18 Jeg kjenner en som kan
EJeg kan ikke lege hjerte  som Aknust iblant oss Egår,
men
H7jeg kjenner en som Ekan. H7
Jeg kan
Eikke fjerne synden, rense Asjelen hvit som Esne,
men
H7jeg kjenner en som Ekan

  AHan kalles mester verdens EFrelser og Guds sønn,
  Jeg
   Akaller han Jesus han Eer min beste H7venn
  Om ingen
  Eandre her deg elsker
  du ensom
  Agår så mang en Egang -
  og
    H7jeg kjenner en som Ekan.

Jeg kan ikke gå på vannet, ei heller Astille et opprørt Ehav,
men
H7jeg kjenner en som Ekan H7
Jeg kan ei
Eåpne blindes øyne, gi Akraft så lamme Egår,
men
H7jeg kjenner en som Ekan
^

18 Jeg kjenner en som kan
CJeg kan ikke lege hjerte  som Fknust iblant oss Cgår,
men
G7jeg kjenner en som Ckan. G7
Jeg kan
Cikke fjerne synden, rense Fsjelen hvit som Csne,
men
G7jeg kjenner en som Ckan

  F Han kalles mester verdens C Frelser og Guds sønn,
  Jeg
  F kaller han Jesus han C er min beste G7 venn
  Om ingen
  C andre her deg elsker
  du ensom
  F går så mang en C gang -
  og
  G7 jeg kjenner en som C kan.

Jeg kan ikke gå på vannet, ei heller stille et opprørt hav,
men jeg kjenner en som kan
Jeg kan ei åpne blindes øyne, gi kraft så lamme går,
men jeg kjenner en som kan
^

 

 

 

 C

19 Det finns en Gud (Det stod en blomma)
ADet stod en blomma så skön och Eblid,   i dikesrenen där hemmaAvid.
Den lilla blomman jag glömmer Dej,  den himmelsAblåa Eförgätmig Aej.

2 Långt över skogar och bergen Eblå,  min blick så ofta vill gärna A
Där bäcken porlar så frisk och Dklar   mitt öga Agärna E vill dröja Akvar.

3. Ibland jag stått vid en fjällsjös Estrand,   när sol gått ner i purpurAbrand.
De stolta höjdernas siluDett     en större Atro E på Gud mig Aett.

4. När mörka natten har fallit Epå   jag lyfter blicken mot höjden Adå.
När jag ser stjärnornas himlaDbro   jag kan ej Atvivla, E jag måste Atro.
^

 

 

 

 

D
20 Nåde over nåde

GTil mitt hjem jeg Cer på Gvandring, snart så D7har jeg målet Gnådd.
Evigheten Cda beGgynner, som av D7Jesus jeg har Gfått.

2 Nu min sjel er Cfull av Glovsang, og mitt D7hjerte fryderG seg.
Alt det gamle Cer forGganget, nå jeg D7går en banet Gvei.
3 Ja de roper ChalleGluja, priset D7være Herrens Gnavn,
Han som var, som Cer og som Gkommer. Han kan D7stille hvert et G savn.

4 Og jeg ønsker Cham velGkommen for mitt D7hjerte elsker Gham.
Jeg har kjent hans Csterke Garmer, da han D7tok meg i sin G favn.
5 Snart vår tid på Cjord er Gomme, i min D7ånd jeg det kan Gse.
Da skal jeg få Cmøte GJesus, der i D7himlens herligGhet.
^

 

 

 

G
21
Han forlot Himlen alene
GHan forlot D7Himlen aGlene, led Cdøden på GolgaGta.
Det var gleden han hadde i
Cvente, å Ggi oss sitt D7liv som han Gsa.

  Det er Guds kjærligChet som stråler herGved,
  at hans enbårne
  D7sønn for oss syndere led.
  Det er Guds kjærlig
  Chet som stråler her Gned,
  gir oss frelse og
  D7fred, det er Guds kjærligG het.

2 Han allting i D7døden beGtalte,   til Crøveren gav beGvis.
Det var ordet om nåde han
Ctalte,   da han Gtok han til D7ParaGdis.

3 Du kan få D7komme til GJesus,    få Ckomme med all din Gsynd.
Han i ordet så herlig har
Clovet,   dra deg Gopp fra det D7dype Gdynn.

4. Frelsen han D7gir oss av Gnåde,   og Cnåden den varer Gved.
Inntil dagen vi står for hans
Ctrone,   og får Gskue hans D7herligGhet.
^

E
Er ei det kjærlighet

EHan forlot H7himlen aElene, led Adøden på H7Golga Eta
Det var gleden vi har i
Avente som Edrev han til H7dette Ested

  Er ei det kjærligAhet da er havene Etom
  Ingen stjerner i
  H7sky Ingen fugl som kan Efly
  Er ei det kjærlig
  Ahet da er himlen ei Etil,
  ingen barmhjertig
  H7het, er ei det kjærligEhet.

Selv ved Edøden en H7røver fikk Ehøre, at til Aparadis H7han fikk bli Emed
Den som avviser slik et
Atilbud vil Ealdri se H7Guds kjærligEhet.
(litt omskervet fra Judith Myrseth)

EHan forlot H7himlen aElene, led Adøden på H7Golga Eta
Det var gleden vi har i
Avente som Edrev han til H7dette Ested

  Er ei det kjærligAhet da er havene Etom
  Ingen stjerner i
  H7sky Ingen fugl som kan Efly
  Er ei det kjærlig
  Ahet da er himlen ei Etil,
  ingen barmhjertig
  H7het, er ei det kjærligEhet.

Selv ved Edøden en H7røver fikk Ehøre, at til Aparadis H7han fikk bli Emed
Den som avviser slik et
Atilbud vil Ealdri se H7Guds kjærligEhet.
(litt omskervet fra Judith Myrseth)
^

 

 

 

 

G
22 Jeg har en venn

GJeg har en venn jeg Celsker mer enn Gandre
Han leder Dmeg den vei som jeg skal G D7
Han kjenner Gmeg og Cvet hva jeg beGhøver
For jeg Amhviler Dtrygt i Jesu Ghand

2 Snart skal jeg høre Crøsten i fra GHimlen
Kom hjem i D7dag når nattens.mørke faller GD7
Han elsker Gmeg ingen Cting kan her oss Gskille
For jeg D7hviler trygt i Jesu Ghand.
^

 

 

 

G
23 Min nåd er dig nog

GSå ofta i Cbøn har jag Dfrågat varfør møter oss prøvningar Gher
Varfør måste vi Csvaghet få Gkjenne Em   så jag A7frågat min frelsare Amkjær D

GAt kraft skal Cfullkommnast i Dsvaghet, det har jag jo lest gong på Ggong.
Herre hjelp meg Cpå ordet Gfortrøsta Em tils jag A7hemma hos deg er en Ggong.

GAt ørnen Cså ofta deg Dsarjar under vandringen hem til Guds Gland.
Øver det skal Cdu inte Gfortvila Em - nei, A7hvile i mesterens Ghand.
(Lyckselekvartetten)^

 

 

 

C
24 Maria kom og søkte Jesus
(D>E)
DMaria kom og søkte Jesu Ggravplatats
DFant stenen flyttat Jesus var ei A7der
Og
Denglen sa «sa frykta ei Han Glever»
Søk ei den levande
A7blant gravar Dher

  For Han har gått, se stenen er flyttat
  Gått, se den tommo graven Gått, at innta Himlens tron.
  Han har gått, Han har triumferer
  Gått, se døden er krossad Gått, skal aldrig dø igjen.

Så føl med meg, vi møter livets konung
Som enn kan venda dødens natt til dag
Som stallar tvilens storm og velar havet
Som flyttar stenor enn nærduer svak.
^

Norsk tekst fra Youtube::

Maria kom til Jesu gravplass ...

  Kom Seilet det er borte,  Kom, i graver er han ikke,  Gikk for å sitte ved Guds høyre hånd
  Oppstått, døden er beseiret   Oppstått, synden den er sonet   Oppstått og han evig leve vil.

 

 

 

 

E
25 Det blod som Jesus gav

GDet blod som Jesus Cgav for meg #F
En gang på EmGolga G7ta
Det Cblod som gir meg styrke fra Gdag til dag
Det skal Amaldri Dmiste sin Gkraft

2 Hans blod skal fjerne all frykt og tvil.
Tårene tørkes bort
Det blod som gir meg styrke fra dag til dag
Det skal aldri miste sin kraft.
^

 

 

 

F
26 I lydighet du gikk den tunge veien

Du er min venn, du er mitt håp i døden Du står ved hvert et ord som du har sagt
Du skuffer ikke den som er i nøden Nei til ditt hjerte er det sikkert lagt

I dag du tilbyr node i fra synden I dag du kjærlig kaller inn til deg
Du gråt så sårt når mange snudde ryggen En bønn jeg får, la blodet gjelde meg

Hva gjør du nå i himelen min Jesus? Når innfor Gud og evighet du står
Du viser til de naglemerkte hender Og sier klart at frelsen den er vår
^

 

 

 

G
27 I dag må du bera meg Jesus

I Gdag må du bera meg CJe Amsus,
Eg Dveit ikkje kor eg skal G D7.
Men Gdu veit om alt det som Cven Amtar,
kva Gglede og Dsorg eg skal Gfå.
I Cdag må du bera meg JeGsus Mi A7sjel er som vatten i vind
Lik redde og oppskremde
Cfug Cmlar Flyg Gtankane Dmine sin Gveg

I dag må du bera meg Jesus
I lovnaden som du har gitt
La ordet de tala til hjarta
Så eg kan få sjå det er mitt.
I dag må du bera meg Jesus Mi angst og mi bør er sa stor
La sanninga frigjera fangen I kraft av ditt levande ord

(musikk)
I dag har du bore meg Jesus l dag fekk eg sleppa og gå
I handa di Far fekk eg kvile frå alt det eg ikkje forstår.

^

 

 

 

F
28 Jeg løfter mine øyne opp til deg

GJeg løfter mine H7øyne opp til Cdeg du Livets GSønn
Jeg samler sinn og Emtanker i en A7ydmyk stille Dbønn.
Du Gkjenner jo mitt H7indre, og du Cvet jo alt om Gmeg,
for intet, intet Dskjules kan for Gdeg.

2. Min egen lyst og vilje vil til motstand reise seg,
når Åndens rene attrå leder inn på korsets vei.
Jeg vet kun ett som hjelper meg, og ett som er mitt
håp, at du vil gi meg Andens seiersdåp.

3. 0, Fader i det høye., hør min bønn i Jesu navn,
kom skjenk meg livets gaver, det du ser er til mitt gavn.
/Om hjelpeløs og ringe eier jeg dog barnets rett,
/du hører selv om den som ber er trett.
Tekst og melodi:Ø.Fragell.
^

 

 

 

C
29 Kom hjem
ETitt minnes jeg som Alite barn der Ehjemme,
Jeg H7lekte til jeg kaltes inn av Emor.
Og ennå kan jeg Ahøre denne Estemme,
For H7røsten talte mer enn mange Eord.

2 I ånden kan jeg se min mor på stranden. Med Jesus og en veldig hvitkledd hær.
De venter bare på den store stunden Når skaren av de frelste hjemme er.

3 Min venn du kjenner vel den varme røsten Snart Jesus roper inn sitt kjære barn.
Se markene de modne er for høsten. La Jesus løse deg fra syndens garn.
^

 

 

 

A
30 Han gir meg kjærlighet

AJesus gir meg kjærlighet, Dliv som aldri Hmdør.
E7Nå har jeg samfunn og Aglede. E7
AHan har sett min lengsel, Dhan har hørt min Hmbønn.
E7Han har forvandlet mitt Aliv.

Her er jeg en fremmed, himlen er mitt hjem,
og jeg lengter dit til min fader.
Aldri mere tårer, jeg får se min venn.
Jesus skal hente meg Ahjem.
^

 

 

 

G
31 Herre la meg være deg nær

EHerre la meg være deg nær,
Du er Alivet for meg Eher.
Og jeg vil aldri, aldri miste deg av H7syne,
Du er Etrygg og trofast
Full av omsorg, Adu er blitt min faste borg,
Så kjærlig og så H7god du er mot Emeg.

2 Jesus takk for ditt blod,
Som gir frelse ved å tro.
Takk at du har frelst meg ut av bare nåde
Ta imot min enkle takkesang
Jesus du min frelser mann
Som gir meg liv i overflod hver dag.
^

 

 

 

F
32 Bær ei på bekymringer
GBær ei på bekymringer Amfor dagen du ei ser,
D7Morgendagen ligger i Guds Ghånd
Han for denne dag har Amkraft og nåde nok beredt
D7du får ta den helt av Herrens Ghånd.
Du får hvile stille i Ghans hånd hver stund for stund
A7for den vakler aldri, D7nådens faste frelses grunn
GBær ei på bekymringer Amfor dagen du ei ser,
D7morgendagen ligger i Guds Ghånde.

Han som metter spurven, han som markens liljer kler,
skulle han ei sørge for ditt vel.
Alt hva godt han tenker, kun hva til ditt beste er,
gir han ut med glede for din sjel.
Selv om moder glemmer barnet som hun bar engang,
vil din Faders kjærlighet deg følge dagen lang.
Han deg de aldri glemmer - si, hva kan du ønske mer,
han bevarer deg og gjør alt vel.

Som den gode hyrde han deg, tar ut i sin favn,
ingen kan deg rive fra hans hånd.
Når ditt hjerte engstes han deg nevner ut ved navn.
og all uro stilles av hans hånd.
Intet kan deg skille fra hans kjærlighet så rik,
"Jeg deg ei forlater» dette løfte han deg gir.
Trygg og sikker kan du hvile i hans åpne favn,
ingen kan deg rive av hans hånd.
^

 

 

 

E
33 I barneår jeg hørte
I Ebarneår jeg Ahørte titt om EHimlen, jeg Aundret om det var virkeligEhet,
at Ader var en bolig så Eherlig, et #Fsted bakom Himlen H7hvelv.
I Aundring jeg tenkte kan jeg Enå dit, hvor AJesus en gledesdag dro Einn.
Jeg Afikk i ånden skue inn i EHimlen, som H7funklet imot meg med sitt Eskinn.

2 En gang vil Perleportene stå åpnet, de frelstes herlighet vi ser.
Guds nåde strømmer fra Hans trone i hjemmet som er der.
Da mottar forløste livets krone, kamp og strid er da lagt ned,
og jubelsangen skal fra alle tone, ja Himlen det blir et herlig sted.

3 O sjel skal du da være med der hjemme, hvor aldri mer vi skilles skal.
Da du med frelste skaren får istemme den Himmelske jubelsang.
Da må du dine synder fra deg legge. På Golgata ved korsets stam.
Der Jesus med naglemerkte hender, deg venter Han bar din synd og skam.
^

 

 

 

C
34 Kampen i Getsemane

CKampen i Getsemane, Fkampen i GetCsemane.
Hvor blod, svette og tårer rant på G7kinn.
CKampen i Getsemane, Fkampen i GetCsemane.
Hvor alle mørkets G7krefter satte Cinn.

I haven sa han syndere som bar på alle byrdene.
l haven så han sjelen din fortapt.
Kampen i Getsemane, kampen i Getsemane.
Det var å frelse oss fra syndens makt.

I haven kom Guds vilje først, og for Jesus var den aller størst.
I haven vant Guds råd og plan triumf.
Kampen i Getsemane, Jesu død på CGolgata.
Et fullbrakt verk var frelsen som han Cgav.
(Hege & Odd Gunnar Bordevik)
^

 

 

 

E
35 Uverdig
DUverdig den H7nåde av av EJesus jeg får
ForAundret og grepet jeg Dstår
At kongenes H7konge til EGolgata gikk
Og Alivet for syndere Dgav.

For min skyld han plaget og mishandlet ble
For meg gikk han liclelsens vei
Den kronen av torner som Frelseren bar
Han burde ha gitt den til rneg.

Uverdig den herlighet Han har beredt.
Min sjel er takknemlig og glad.
I kraft av den nåde han synden min bar.
Jeg går mot den himmelske skatt.
^

 

 

 F

36 Min Herlige Herre og Far
Jeg har funnet en fred og en glede så god
som i verden jeg ei finne kan
Helt fra du fikk mitt liv, jeg begynte å tro
På min Herlige Herre og Far

2 Ja jeg ønsker så sterkt å bli ledet av Deg
at min vilje skal være lik din
Dine ønsker for meg de blir oppfylt i deg
Du min herlige Herre og Far

3 De talenter du gav meg de gir jeg igjen
Ja jeg ber ta imot det jeg har
Ved din fot vil jeg komme å overgi alt
Du min herlige Herre og Far

4 Din rettferdighet, Herre, den overgår alt
Ditt allmektige Ord gir meg liv.
Å du stjerne så klar All den lovpris jeg har
vil jeg gi deg min herlige Far
^

 

 

 

D
37 Min Jesus jeg vil takke deg

EMin Jesus jeg vil takke deg for Aat du tok meg #Finn.
Hkan jeg være lykkelig, jeg vet at jeg er Edin.
Min venn vær ei mismodig. Jesus AHan er alltid #Fnær.
Hkorset han beviste det, hvor høyt han har deg Ekjær.

2 Du kjære bror og søster som på veien strever fram.
På kne for Gud i bønn du er bær frem ditt bønnebarn.
Det synes kanskje håpløst nu og svaret drøyer enn.
Men husk at Jesus svikter ei, din aller beste venn.

3 Så ofte sorgen tynger meg og allting synes trist.
Da gjennom sorgens tårer ser jeg lys av Jesus Krist.
Jeg ser Han der på korset hvor han straffen tok for alt.
På korset Han med blodet sitt min regning har betalt.

4 Men finnes du min venn som søker lykken her på jord.
Kom hør nå Jesus byder inn til himlens bryliupsbord.
Det hjelper ikke deg om du har ære, mynt og makt.
For han er veien sannheten og livet har han sagt.

5 Men brudgommen vil komme snart og hente hjem sin brud.
Den gamle drakt blir fjernet ut og kledd i livet skrud.
Snart lyder Jesu røst til deg fra høye himmelen.
Hør du min trette vandrer nå er du velkommen hjem.
^

 

 

 

A
38 Det dyre blod

ADet finns en plass der Dkilden springer Afrem Og på et Ekors de sårede Guds Alam.
Der taler Gud og DHimlen åpen Aer Å store Enåde Han synderen har Akjær.

Det dyre blod Jesus Dgav på GolgaAta   utsletter Eskylden og syndens flekk bortAtar
Det løse kan for den
Dkraften i seg Ahar.   Det dyre Eblodet gir frelse underAbar.

2 Hva andre gjør jeg kan det ei forstå, som ei til Golgata behøver gå.
Der alt fullkomment er og du er fri Ja fly til kilden og renset bli der i.

3 Og snart en dag Han sine henter hjem, til plassen vi har fått i Himmelen.
Da er vi hjemme renset i Hans blod. Å halleluja Guds nåde den er stor.
^

 

 

 

C
39 Bare gi meg Jesus

CDet er mange veier, som vi kan Ggå. Det er mange spørsmål, som vi kan Cfå.
Ikke lett å vite, svaret på Falt. Men en ting Cvet jeg, Guds Gord står Cfast.

2 Det er mange røster, i tiden nå. Lett å bli forvirret, og feil kan gå.
Hold blikket på Jesus, da er veien klar. Han leder fremad mot himmelens sal.

3 Det er mange kloke, og gode råd. Som vil oss det beste, så vi kan stå.
Men til sist er det bare en ting igjen, Det et, Jesus Kristus, min Frelser og venn,
^

 

 

 

G
40 Hjelp meg da Jesus

GHerre Gud jeg kan ikke Cforstå
det at jeg kunne Gfå slik en gave fra D7deg.
Si meg GGud hvorfor elsker du Cmeg,
som har syndet mot Gdeg og gått D7bort fra din Gveg.

2 Hjelp meg Gud å få tro til å gå
slik at jeg kan forstå at du går foran meg.
Vis meg Gud at jeg trenger din Ånd
og din trofaste hånd på min vei hjem til deg.
Why me lord/Lord help me Jesus - Kris Kristoffersen
^

 

 

 

D
41 Himlens fugler/Halm og Høy

Himlens Efugler har vel sine Areder, reveEne i skogens huler Hbor.
Men vår Efrelser hadde ingen Asteder, som han Ekalte Hfor sitt hjem på Ejord.

2 Når i bønn han talte med sin fader, steg han opp på bergets høye topp.
Han som skapte stjerners myriader, reiste ei seg selv en bolig opp.

3 Og når folket tett omkring han trengte, alltid kjærlig han tilstede var.
Ingen fattig sjel han utestengte. Barna selv på armene han bar.

4 Hvilken skam at vi sa ofte klager. Synes allting er så trangt og smått.
Gud vår fader vil til seg oss drage. Han gjør allting både lyst og Dgodt.
^

 

 

 

A
42 Gud er stor og mektig

AGud er Estor og Amektig, Dveldig er Hans Amakt.
Han har Ehele Averden H7ved Sitt Ord Efrembrakt.
ATenk, Han Emåler Ahavet Di Sin hule Ahånd,
Dveier Efjel Alene på Dvekt og har Amålt all Ejordens Amuld.

2 Herrens finger målte hele himmelen.
Sol og stjerner, måne plantet Han på den.
Jorden er Hans skammel hvor Han har Sin fot.
Hvem kan måle makten til vår Gud som er så stor ?

3 Selv om Satan raser og anfekter deg,
kan han intet gjøre, han må gå sin vei.
Gud er mye større : Jesus seier vant over Satan,
da Hans blod for verdens synder rant.

4 Herrens Øyne farer over hele jord
for å kraftig støtte de som på Ham tror.
Dem hvis hele hjerte udelt er med Ham,
vil Han, trofast lede med Sin store allmakts hand.
^

 

 

 

D
43 Skjult i Jesu blod kan intet meg skade

ESkjult i Jesu blod kan intet meg #Fmskade mer,
der flykter HSatans makt i kraft fra EGud.
Skjult i Jesu blod mister syndens #Fmbånd sin makt.
Og der seirer Hjeg i blodets Ekraft.

3 ENår jeg anfektet blir av fortapelsens #Fmandehær,
da roper Hjeg Vik i Jesu Enavn.
Og ved Jesu bryst faller #Fmjeg til hvile,
i kraft av HLammets blod som kjøpte Emeg.

4 ESkjult i Jesu blod fins ingen #Fmsmerte mer.
Der løfter HGud Sin hånd over sjelen min.
Skjult i Jesu blod skjelver mørkets #Fmfyrste nå,
der han ser min Hhvite drakt gitt -fra GolgaEta.
^

 

 

 

D
44 For han så meg

CJeg er ei noe i meg selv den sak for meg er klar.
Jeg feiler kan og snubler her på alt jeg har ei svar.
Men ennå er jeg elsket den visshet eier jeg.
For da Jesus hang på korset da tenkte han på meg.

2 Det var ei noen vanlig mann som tornekronen bar
Da blodet fra hans panne rant var blikket mildt og klart.
Tenk jeg var i Hans hjerte da han gikk den tunge vei
For da Jesus hang på korset da tenkte han på meg.

3 Han tenkte aldri på seg selv skjønt lidelsen var stor
Han hørte folkets spott og hån de hatefulle ord.
Han kunne jo ha steget ned han kunne ha sagt nei,
men da Jesus hang på korset da tenkte han på meg
^

 

 

 

45 Trygg hos deg E
1 EDen gleden og freden jeg Akjenner på #Fmnå, den Hkan ikke måles i Eord.
Du viser din nåde hver eneste #Fmdag, og Hgir meg en glede så Estor.

2 Jeg hviler så trygt i din gode barm, vi venner og fortrolige er.
Du ønsker at dine er deg nær, for du har oss så inderlig kjær.

3 Jeg takker deg Jesus min Herre og venn, fordi mine byrder du bar.
Mitt ønske som jeg har på ferden her, er å være din ærendskar.

4 Så bruk meg Herre slik som du vil, den tid du har gitt meg her.
Så mange som vandrer farløse om, kan ei sees i Himmelens hær.
^

 

 

 

F
46 Ser du korset på Golgata høyd
DSer du korset å AGolgatas Dhøgd, ser du AJesus blant røverne D der.
Slik Guds Hmmektigste enbårne Emsønn E7fornedret til korsdøden Emer. A7

2 Mine øyne kan aldri nok se på det sonoffer som Jesus ble.
Takk for frelse og frihet fra synd. Jeg er oppreist fra dypeste dynn.

3 Fest da blikket på midterste tre der hvor Herren din Gud stiger ned.
Du er dyrt kjøpt han har deg så kjær. Kom til Golgata der frihet er.
^

 

 

 

G
47 Bønnen har en veldig makt

GBønnen har en veldig makt, om du på CGuds ord gir akt.
Har du lest i bibelen Aom den store Dmakt.
Har du Glest om Noa god, hvor han Cungikk dødens Gflod.
Når andre sank han reddet ble som Dsvar på Gbønn.

2 Daniel ei bede fikk, men i bønnerommet gikk
Åpnet vindu, bøyer kne og lover Gud
Han blant løver kastes ned, men i tro til Gud han ble
Og han ble reddet ifra dem som svar på bønn

3 Hans disipler biede, for å kraft fra himlen få
Og så siden ut med Herrens budskap gå
Iid fra himlen faller ned over skarene som ber
Tre tusen sjeler frelstes da som svar på bønn

4 Herren Gud den samme er, om en allting skifter her
Og hans ånd og kraft er likedan i dag
Gå i tro da bønnens vei, la ei tvilen binde deg
Da skal du himlen nå en dag som svar på bønn
^

 

 

 

C
48 Du kan ta allting jag eger

EDu kan ta allting jag eger alt hva Amennisjor har #Fmkjær
varje Hdyrbarhet som verden deg kan Egi.
For den kjærleik Jesus gjer meg overAstiger alt og #Fmer
utav Hstørre vikt enn du og jag kan Ese.

2 ESå når kvelden sakta kommer og jar går Aned på kne og #Fmber
kan det Hhenda mørka skuggor føljer Emed.
Men då hør jag røsten kallar og mina Atviler finns ei #Fmmer.
For jag Hvet at han har lovat hjelpa Emeg.
Tekst Emilie Lindberg
^

 

 

 

E
49 Det skal komme en dag E
EDet skal komme en dag, da all smerte vil bli glemt,
ingen Htordenskyen mer, ingen Etårer der vi ser.
Alt er Afred og evig Amvår i det Eland hvor Herren rår.
Hvilken Hunderfull dag det vil Ebli.

2 Slutt er sorg og besvær, ingen byrder bæres der,
ingen sykdom og nød, ingen skilles skal ved død,
og for evig skal vi bo, hos ham som bygget frelsens bro.
Hvilken underfull dag det vil bli.

3 For den hellige Gud, kneler lammets skjønne brud,
uten lyte og plett, i rettferdigheten kledd,
for i glemselens hav deres synder fant sin grav.
Er din synd slettet ut, kjære venn?
Tekst og melodi: Dallas Holm / Jim Hill. US2
^

 

 

 

]E
50 Jeg har en glede

Jeg Ehar en glede dypt i mitt Ahjerte Den fyller Hsjelen med liv og Efred.
For Jesus tok all min synd og Asmerte Da han på Akorset Hfrivillig Eled

2 For hver en dag jeg med Jesus vandrer, allting er mulig når Han er med.
Jeg seirer ved Han, han ei forandres, ja hver en dag Han den samme er.
3 En større glede meg siden venter, for jeg skal se Han just som han er.
Når han til Himmelens hjem meg henter, da skal jeg skue min frelser kjær.

4 Du kjære venn som ei Jesus kjenner, Han kaller kjærlig Han blir ditt liv.
Han leder deg gjennom verdens vrimmel Og så til slutt i sin Himmel inn.
^

 

 

 

E
51 Når ditt liv her er vansklig

ENår ditt liv her er #Gvansklig og #Fmotgang du har   og Hallting har mistet sin Eglans.
Noen år er gått #Ghen og først #Fnå du forstår   At Htomhet er verdens sin Ekrans

2 Dine venner og #Galt som du #Fhadde en gang   er Hborte og ensom du Eer.
I motgang de #Glovet å #Fvære deg tro   men Htilbake med sorg du er Eher

3 Du har mistet alt #Ghåp om en #Flykke og fred   og Hskuffet du nå snur deg Ebort.
I ditt hjerte du #Gsørger og #Fdømmer deg selv   Men Hangrer den synd du har Egjort
^

 

 

 

A
52 Jeg tenker på hjemmet det kjære
Jeg Gtenker på Chjemmet det Gkjære   Langt bortom vår Alarmende Djord
Der Gbruden sin Ckrone får Gbære  Når Asalig hos DHerren hun Gbor

2 Jeg Gsamler ei Cskatter på Gjorden   De fengsler ei Amere mitt Dsinn
Nei GHimmelens Carving jeg Ger her  Den Akostbare Dperlen er Gmin

3 Ja Gbåret på Csterkeste Gvinger  Mettet ved AHimmelske Dbord
Et Gbudskap til Candre jeg Gbringer  Kom Aut på DGuds levende Gord

4 Til Ghjemferd smart Cløfter jeg Gvinger   Jeg flyr til mit Ahjemland med Dhast
Av Glenker og Cbånd er der Gingen  Som Abinder til Djorden meg Gfast.
^

 

 

 

C
53 Du mor som ber
CDu mor som ber, gi aldri Fopp. Gå ned på Ckne, og be iGgjen.
Du vet din Cbønn, ja, den når helt Fopp  hvor engler Cbor, Gja be Cigjen.

2 I mange år, ja uten Fstopp,  ba du til CGud, gav aldri Gopp.
Om tiden Cgår til du får Fsvar,  du mor som Cber, Gja, be igjen.

3 Du mor som ber, blir stundom Ftrett.   Din kamp er Chard og du gråter Glett.
Men Gud er Cgod, og han trøster Fdeg.   Ja, snart får du Csvar, Gja, be Cigjen.
^

 

 

 

C
54 Hold meg fast til stormen er forbi

CI en natt full av smerte søker Dmjeg finne ly.
Stormen Graser omkring meg i en Ftruende Csky.
Og når tordenen ruller kjære FGud hør mitt skrik.
Hold meg Cfast til stormen Ger forCbi.

2 CI de mørkeste stunder Satan Dmsier til meg.
Du kan Gbare gi opp, det er Fikke mer Chåp.
Men jeg vet at du er med meg og en Fmorgen jeg ser.
Jeg er Chjemme i Ghimlens Cfred.

3 COg når natten er omme ingen Dmstorm true kan.
For jeg Ger i din nærhet på den Fhimmelske Cstrand
Og der er lys, ja der er glede, jeg er Fløst jeg er fri
Hold meg Cfast til stormen Ger forCbi.
sang Gaute Melberg og Anni Askeland
^

 

 

 

G
55 Å for et budskap
CEn mann førtes frem mot Dmforbannelsens tre
Den Gmann ved navn Jesus skulle Fsnart døden Cse.
De nagler som festet Ham Ftil dette kors
ble slått gjennom to Chender og Gføtter for Coss.

2 CHan så ifra korset sin Dmmor sorgtung stå
SønGnen hun hadde gikk Ffra henne C
Denne sønn som hun fødte der Fi Betlehems stall
Var forrått for noen Csølvpenger Gtretti i Ctall.

3 CJesus skrev et kjærlighetsbrev med sitt blod.
Å Ghvor han ber deg å Fta det iCmot.
Slik en kjærlighet møter Fdu ei noe sted,
som da blodsdraper Crant ifra Gkorstreet Cned
^

 

 

 

A
56 Ved det oliventre

ABlant Getsemanes trær og ved Dett der isAær.
Lå en Emann den dypeste Anød.
I den kamp som oppstod ble hans Dsvette til Hmblod
Da hans Abønn til sin Efar ble til Arop.

2 APå hans skuldre var lagt Verdens Dsynd og forAakt
for at Ehan skulle bære det Ader.
Skje din vilje han sa mens Dalene Han ba
der i Ahagen blant Eoliven Atre.

3 AEr ditt hjerte blitt kaldt? Har i Dsynden du Afalt?
mistet Esynet og mot til å Abe
I Getsemane lund falt hans Dkjære i blund
mens Han Aba ved det Eoliven Atre.
^

 

 

 

G
57 Jeg hviler i nåden hos himmelens Gud

Jeg Ghviler i Cnåden hos Ghimmelens Gud
Som Emsendte sin A7sønn med det Dsalige bud
at Gsynden er Csonet, at H7alt er fullA7brakt
Med Amdet har Han tegnet den Devige Gpakt.

2 Jeg Ghviler i Cnådens og Gslik har jeg fred
I EmHam som har A7sonet min synd i mitt sted
Han Gopprettet Calt som i H7fallet gikk A7tapt
Forløste. igjen det som Han hadde Gskapt.

3 Jeg Ghviler i Cnåden med Galt det jeg har
Med Emnåtid og A7framtid og alt det som var
l Gnåden min Csynd og min H7fortid er A7glemt
l Amglemselens hav er Dbegravet og Ggjemt.

4 Jeg Ghviler i Cnåden ved GGolgata verk
Om Emtroen er A7liten gjør nåden meg sterk
For Gnåden er Cstørre der H7synden er A7stor
Jeg Amhviler i nåden i Dtro på Guds Gord.

5 Jeg Ghviler i Cnåden når Gmorgenen gryr
Er Emtrygg gjennom A7dagen hva enn den meg byr
Når Gsolen går Cned og Han H7sender meg A7bud
Jeg Amhviler i nåden der Dhjemme hos GGud.
^

 

 

 

G
58 Himmelske tonar til hjarta ditt når

GHimmelske tonar til Chjarta ditt Gnår. EmSmyg seg så A7stilt til deg Dinn.
Høyr det du Dven som er Csliten og Gsår, CJesus er AmFrelsa Dren Gdin.

2 Du kan få legga di børa på han. Alt det som deg tynger deg ned.
Jesus er trufast rettferdig og sann. Han vil deg fylla med fred.

3 Gå ikkje lengar med tvil i di sjel. Bøy deg for Frelsaren nå.
Då får du atter i lovsangen del. Da finn du kvile og ro.

4 Å det er sælt å få vera Guds barn. Fylja i meistarens spor.
Løyst i frå djevelens listige plan. Sælaste lukka på jord.

5 Himmelske tonar til hjarta ditt når. Fyller din djupaste trong.
Blodet som rann i frå frelsarens sår. De er den himmelske song.
^

 

 

 

A
59 Jeg vet et sted hvor jeg kan gå

AJeg vet et sted hvor jeg kan gå med Dselv den minste Ating
Og #Fmalt som vil meg Htynge under ferEden.
Hvor Asorgen blir til Dglede og tårer blir til Asmil
Og DGolgata det Abeste sted i Ever Aden.

2 AHer ha jeg fått et tilfluktsted i Dstorm en sikker Aly
En #Fmhviieplass hvor Hhen jeg trygt kan iEle
Når Auro vil beDta meg jeg til Golgata kan Afly
Her Der det fred Aog der bir sjelen stilAle.

3 AJeg elsker Golgata hvor jeg fikk Dlegge byrden Aned
Da #Fmjeg var trett av Hden og dens smerEte
I Ablodet bie jeg Drenset fikk rett til livets Atre
Og Ddyre blod Asom rant fra Jesu hjerAte

4 AJeg har et land som venter meg når Djeg skal bort herAfra
Et #Fmland hvor der er Hevig fred og gleEde
DerA sangen, lyde Dskal som brus av mange vanneAfall
Den Dsang som vi Abegynte på her neAde.
^

 

 

D
60 Min gårsdag er forbi

E Min gårsdag er forbi, den ga meg A visshet, #Fm
om
H nåde just for meg, en syndens E trell.
Forlatelse og kjærlighet meg
A favnet, #Fm
da
H jeg til Herren overgav min E sjel. H

  Min E framtid er i Herrens #Fm hender, i H mørke natt han lyset E tenner.
  For
  A hvert et skritt han hjelp meg E sen #Fmder,på E vei til H himlens E land.

2 E Jeg møter hver en dag med håpfullt A hjerte, #Fm
og
H griper om Guds løftet rikt og E stort.
«som dagen er så skal din styrke være»
#Fm
Det
H løftet bærer fram til himlens E port. H

3 E Fortrøstningsfullt jeg venter morgen Adagen, #Fm
min
H skjulte sti for Gud er åpenE bar.
Hann trofast våker over vei og
A skjebne. #Fm
Ved
H Herrens trofasthet jeg trygghet E har. H
^

[HTML5]D
60 Min gårsdag er forbi

FMin gårsdag er forbi, den ga meg Bvisshet, Gm
om
Cnåde just for meg, en syndens Ftrell.
Forlatelse og kjærlighet meg
Bfavnet, Gm
da
Cjeg til Herren overgav min Fsjel.

  C Min Fframtid er i Herrens hender,
  i
  Cmørke natt han lyset Ftenner.
  For
  Bhvert et skritt han hjelp meg Fsender, D7
  GmFvei til Chimlens Fland.

2 Jeg møter hver en dag med håpfullt hjerte,
og griper om Guds løftet rikt og stort.
«som dagen er så skal din styrke være»
Det løftet bærer fram til himlens port.

3 Fortrøstningsfullt jeg venter morgendagen,
min skjulte sti for Gud er åpenbar.
Hann trofast våker over vei og skjebne.
Ved Herrens trofasthet jeg trygghet har.
^

 

 

 

 

 

61 Jesus la meg høre A
AJesus la meg Ehøre om og om iAgjen,
DDøde, Eåpnet himmelen,
ADu på korset Ddøde, Eåpnet himmeAlen.

2 Der i dine hender, tegnet du mitt navn,
Aldri du meg glemmer, hvilken trøst i savn,
Aldri du meg glemmer, hvilken trøst i savn.

3 Trygt som barnet iler, hen til faders favn,
Tillitsfullt det hviler, fri fra verdens larm,
Tillitsfullt det hviler, fri fra verdens larm.

4 Det kan ei forklares denne hvile skjønn,
Det som her erfares av hans nådes lønn,
Det som her erfares av hans nådes lønn.

5 Himlens harpe-toner høres alt på jord,
Pris til vår forsoner fra enhver som tror,
Pris til vår forsoner fra enhver som tror.
^

 

 

 

62 Har du hørt om mannen fra Nasaret G
GHar du hørt om mannen fra HNasaret
Har du Chørt om Hans kjærlighet Gstor.
Mange mente Hann skapte beDsværlighet
Da Han A7vandret her nede på Amjord D7

2 GHar du hørt om Han som på Hkorset hang
For ei Cfolket trodde Hans Gord.
Men det var for min synd Han Dgikk veien lang
Og Hans A7byrde var størst her på Amjord. D7

3 GVil du møte mannen fra HNasaret
Ja, Han Csom på berget Gsatt.
Vil du møte Hans store Dkjærlighet
Som Han A7viste i dødens Amnatt. D7
^

 

E
63 Vår Frelser, dyr eg kjær
EVår Frelser, dyr eg kjær steg ned fra #FHimmelen,
utgjøt sitt H7dyre blod på GolgaEta.
Han led og stred, og vant en evig Afrelse,
det var for Edeg og meg Han #Flivet H7gav.

Fortell meg Emer om Jesus og om H7Himmelen,
si meg mer om Jesu kjærligEhet.
Han som snart skal komme for å #Fmhente,
sin Ebrud til evig H7fred og herligEhet

2 Han går i forbønn inn for Herrens trone,
for dem som elsker ham og til ham ber.
Jeg hviler i min Frelsers sterke hender,
mitt håp er satt til ham, hva enn som skjer.

3 Jeg ser med lengsel framt til Jesu komme,
alene Han gir fred som vare vil.
All skapning stunder til hans åpenbaring,
kom Kongers Konge, alt deg hører til.
^

 

 

 

E
64 Jeg arving er
G

Jeg gikk så fredløs borte ifra Jesus. Han kalte meg, og ba meg vende om.
Han grep min hånd og navnet mitt Han nevnte. Jeg er så glad fordi jeg kom.

2 Jeg ønsker alla mine Å få møte, at de bir med når Jesus kaller hjem
De Stakkars sjeler som ei kjenner Jesus, å la oss be at de når frem.

3 Nå er jeg arving til det store riket, et rike som for evig skal bestå,
Jeg vil så gjerne dele med de andre, at vi den samme arv kar få.

4 En dag skal porten lukket for bestandig, og mange vil forgjeves banke på.
Men, den som arving er til Jesu rike, skal gjennom Himmelporten gå.
^

 

 

 

D

 (Matt.5.3: Salige er de fattige i Ånden. for Himmelens rike er deres.)
(Luk.18.15: Så kom de med små barn (
spebarna)  til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort. 16 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. 17 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike (slik) som (et lite) barn, skal ikke komme inn i det.» (eller: vil få problemer med å bli med til himmelen)

65a Thank you Lord for Your blessings
(1) DWhile the world looks upon me as I A7struggle along
They
say I have nothing but Gthey are so Dwrong
In my
heart I'm rejoicing how I D7wish they could Gsee
Thank you DLord for Your A7blessings on Dme

  (2) There's a roof up above me I've a A7good place to sleep
  There's
  food on my table and
  Gshoes on my Dfeet
  You
  gave me Your love Lord
  and a D7fine famiGly
  Thank you
  DLord for Your A7blessings on Dme
  (siste gang) GThank you DLord for all Your A7blessings on Dme

(3)I know I'm not wealthy and these A7clothes they're not new
I
don't have much money but GLord I have Dyou
And
that's all that matters though the D7world may not Gsee
Thank you Lord for Your A7blessings on Dme
^

Matt.25,41 Så skal han (Menneskesønnen) si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for (ev: av) djevelen og englene hans. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ 44 Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ 45 Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. 

 d DNoen tenker at  lykke er å A7eie og få    
og
dei som har lite, har eit Gdårleg Dliv.
Dei
rike i  verda har her  D7valgt seg  si Gløn.  
 men
fattige Dkan få eit A7betre Dliv.

  Eg har tak over hovet og ei A7 mjuk og god seng
  Eg har
  ma-at på bordet og  
  Gklæ-ær og Dsko
  Gud har
  gjeve meg venner og
  D7familie Ggod
  Takk min
  DGud for dine  A7gaver til Dmeg.

Himmel-Driket er til dei med ei A7fa-attig  ånd 
betyr at
nøysemd og takksemd gjer Geveleg Dliv.
Dei som 
krev å ha som andre eller D7meir til seg Gsjølv
kan ikkje
Dfå,  billett til A7himmelrikets Dport.  (1)

Våre Dbarn er glad for lite og vil A7gjere ting sjølv,
men voksne vil ha mye,   med
Gminst mulig Dslit.  
Dei som vil vere med til ei
D7 ny og evige  Gjord,
må bli likesom
Dbarn og følge A7buda til vår Dfar.  (>2)

Når vi Dser eit fattig menneske kan vi A7gjere ett av to.  
Enten gjev vi av vårt eige, eller
Gser ein annan Dveg.
lukkes himlens kraner så vi
D7ikkje får no  Gmeir,
eller samler vi
Dskatter i A7himlens gode Dland.  (>3)

Jordisk Darbeid kan gje penger, og A7status her på jord,
men det Jesus sjekker fø-ør vi
Ghimmellønnen Dfår
er om vi her i livet har gitt
D7ma-at og Gklær
hjelpt syke og
Dfengsla  og andre A7fremmede på Djord  (>3)

   Matt.19,23 Jesus sa til disiplene: «Sannelig, jeg sier dere: Det er vanskelig for en som er rik, å komme inn i himmelriket. 24 Ja, jeg sier dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.»

Luk.21,1 Jesus så opp. De rike la penger til tempelet i en kiste.  2 Da fikk han se en fattig enke. Hun la to små mynter av kobber i kisten.  3 Jesus sa: «Hør hva jeg sier: Denne enken er fattig. Men hun har gitt mer enn alle de andre.  4 For de rike ga penger som de hadde til overs. Men kvinnen ga penger som hun trengte selv. Hun ga alt hun hadde å leve av ( ev : gav av sitt liv /et offer til andre).»

 

 

 

 

 

C
65b Det största utav allt
e Många Aunder här E7skådar mitt Aöga,
i Dskapelsen fjärran och Anär.

Men et E7un der av under, som Agri per min Dsjäl,
är att
AGud i sin E7nåd har mig Akär.

Det största utav allt, det Dstörsta utav allt,
är att
AGud under E7allt har mig Akär.
Det
största utav allt, det Dstör sta utav allt,
är att
AGud under E7allt har mig Akär.

2 Jag ser Aundret i E7blommornas Akalkar,
hans Dunder i stjärnornas Ahär.
Georg Beverly Shea sv:Daniel Hallberg
^

 

 

G
66 Hva var mitt liv uten Jesus min venn

1 GHva var mitt Hliv uten EJesus min Amvenn, da Dvar jeg jo ennå Gfortapt.
Forløst ved Hans Hblod Han har Efrelst meg min Amvenn Min DJesus din venn alt er Gskapt
Min Dverden var mørk da han Gfant Emmeg Men Ajeg som var blind fikk mitt Amsyn D
Og Gno er han Hlyset som Eleder meg Amfrem Så Dhva var mitt liv uten Gham.

2 GHva var mitt Hliv uten EJesus min Amvenn Han Dliv overflødig byr Gfrem.
For sannheten Hveien og Elivet han Amer, Jeg Dgår til min fader ved Gham
Han Dsa jeg vil ei vike Gfra Emdeg Om Adu blir i min kjærligAmhet. D
En Gevighet Hvarer Ehans nåde min Amvenn Så Dhva var mitt liv uten Gham

3 GHva har du Hgjort med Edin Frelser min Amvenn Han Dsa du må fødes på Gny
Om du åpner Hhjerte vil Jesus Egå inn Og rense din sjel fra all Gsynd.
i Ddag er Guds dag for din Gfrel Emse Og Aåpne ditt hjerte just Amnu. D
Og Gtro på Hans Hnavn Han Evil frelse din Amsjel Og Dsi hva har du gjort med Gham
^

 

 

 

E
67 Jesus er Hyrden

CJesus er Hyrden, jeg er Hans Gfår. Han bærer byrden, leger hvert Csår.
Veien er Fkroket, Han er hos Cmeg. Livet er Gfloket, Jesus vet Cvei.

2 Å hvilken hvile, være Guds Gbarn. Djevelens pile, fristerens Cgarn.
Intet kan Fskade, forran meg går, Hyrden med Gsoningsmerker og Csår.

3 Livet med Jesus alt er for Gmeg, Bibelens løfter baner min Cvei.
Venner kan Fsvikte. Jesus kan ei. Målet i Gsikte, salig er Cjeg.

4 Kom du som strever, sliter med Gsynd. Frelseren løfte opp av de Cdynn.
Der du har Fsunket Han setter fri. Frelse fra Gsynden Jesus kan Cgi.

5 Kom, du som gråter over ditt Gliv, trøstet av Jesus skal du få Cbli.
Han sonet Fsynder, holdt hvert et bud. Han går i Gmellom deg og din CGud.
^

 

 

 

C
68
Da jeg mitt liv til Jesus gav E
GDa, jeg mitt liv til Jesus gav, min synd forCsvant i nådens hav,
min sjel ble Dfrelst, mitt hjerte D7fylte Han med Gfred.
Det ble forvandling underbar, for meg som Cfør på byrder bar,
hver lenke Dbrast, Jeg kunne D7synge glad og Gfri.

2. I, verdens herlighet og glans, for meg der ingen lykke fans
i sjelens dyp jeg kjente syndens fattigdom.
Men Jesus gjorde livet nytt, og mine sukk langt bort har flydd,
ja, alt forandret seg da jeg til Jesus kom.

3. Hvordan, skal jeg få takke deg, for all din nåde imot meg?
og hvordan skal mitt hjerte bringe deg sin pris.
Mitt hele liv du eie skal, min tid jeg vier til ditt kall
til jeg en gang står berget i ditt Paradis.
Tekst og melodi: Ukjent
^

 

 

 

G
69 Snart går toget

GSnart går toget til CHimlens skjonne Gland,  Snart vi hjemmet skal Dnå.
GSammen med skaren som Cingen telle Gkan,   Skynd deg min Dvenn og stig nå Gpå.

Snart går toget, din Cplass er enda Gtom,  Jesus venter på Ddeg.
GHan som på Golgata Cdøde roper Gkom,  Kom Dskynd deg å bli med Gmeg.

Himmeltoget snart Ctager det av Gsted.   Det skal skje med lynets Dfart.
GMen Jesus står enda og Ctilbyr deg sin Gfred.   Billett Dhar han også til deg Gspart.
^

 

 

 

D
70 Han kviskrar ditt navn
G
AIngen sti er for Hmbratt, ingen Abre er for Dglatt,   til at AGud kan holde rundt Edeg.
AInga lei er for Hmsmal, ingen Akurs er for Dgal   til at AGud kan Evisa deg Aveg.
Og om E7tvilen kan føra deg vill i#Fmblandt,   er han Hder, høyr han kviskrar ditt Enavn.
Ingen Afavn er så Hmgod, ingen Anåde så Dstor   som Aden du kan Efinna hos AHan.

2 AIngen kanter er for Hmkvass, ingen Afeide for Dkrass   til at AGud kon jevna den Eut.
AIngen straum er for Hmstri inga Aelver for Dvid   til at AGud kan Ebygga ei Abru.
Og når E7kampen du står i fortærer #Fmdeg,   er han Hder, høyr non kviskrar ditt Enavn.
Ingen Afred er så Hmblid, ingen Akjærleik så Drik,   som Aden du kan Efinna hos AHan.

3 AIngen song er så Hmvar, Ingen Atone så Dklar   Som den Ahan la ned i Edeg.
AIngen drakt er så Hmfin, Ingen Akappe så Dkvit,   Som Aden han har Edekka deg Amed.
Og når E7stjerna bak demringa lyser #Fmopp,   Og du Hvaknar der glashavet Eskin
Vil han Ata deg i Hmland Mens han Atrykker di Dhand   Før Ahan inderlig Ekviskrar ditt Anavn.
Sveinung Hølmebakk
^

 

 

 

71 En morgenbønn G
GHerre, jeg vil gjerne Dtakke for min dag som er fra Gdeg.
Takk for Cnye muligGhe Dter som du legger foran Dmeg.
Takk for Gevner. kraft og Ckall Am, takk for Gløfter Duten Gtall.

Herre, led meg denne dagen, så jeg ser min nestes nød.
Tal til meg så jeg kan stanse for å hjelpe slik du bød.
Vis meg tjenersinnets vei, gi meg kjærlighet fra deg.

Herre, la min dag få være viet deg og riket ditt,
slik at ord og liv må bringe videre hva du har gitt.
Før meg dit jeg trenges mest, bruk meg slik du ser det best.

Herre Kristus, vil du signe dagen jeg har fått av deg,
Slik at himlens krefter kommer til vår verden gjennom meg.
La meg alltid bære bud om en mild og mektig Gud!
Liv Norhaug Norsk Salmebok nr 717 melodi AIH
^

 

 

 

G
72 Din är äran

GDu vår far som är i himlen Tack för Clivet som du Gger
För din nåd som är oändlig Att du Ahör oss när vi Gber

2 Jesus Kristus, tack för korset Och för Csegern som du Gvann
Du är vägen hem till Fadern Ingen Aannan frälsa Gkan

3 Helig Ande, tack för modet Att beCrätta om Guds Gson
Du som hjälper, du som tröstar Tack för Alivets glädjeGton

4 Tack för glädjen i gemenskap, Tack förC syster och för Gbror
Tänk att dela tacksamheten För att Adu ibland oss Gbor.
tekst og melodi: Maria Gusting Bergström
^

 

 

 

C
73 Synden er sonet
ENåde stor og underfull Hstor Evig liv til hver den som Etror
AAlle synder han Esonet har HNåde fra Gud vår Efar.

ASynden er sonet på EGollgata, HGolgata, EGolgata
ABlodet har runnet fra Ekorset ned. HDøde han i mitt Ested.

Golgata å Golgata knust forslått Men for syndere bar
Tornekrone og blodig var da han på synden bar.

Jesu blod det dyre blod. Gav meg liv i overflod.
Ren rettferdig jeg står for Gud, Jeg er nå Kristi brud.
^

 

 

 

E
74 Så godt å være i Herrens omsorg

Ggodt å være i Herrens Comsorg, og vite Dalltid han er meg Gnær.
Få legge alt i hans hans sterke Chender, når det Domkring meg kun mørke Ger.

2 En trofast bror går jo ved min Cside, en hyrde Dgod for sitt barn han Ger.
Vi har en Fader som selv vil Cstride for deg og Dmeg, så kun stille Gvær.

3 Og snart en dag så er alt Cforandret til fryd og Dglede og harmoGni.
Da er vi hjemme i himmelClandet og vi er Dlykkelige, glad og Gfri.

 

 

 

D
75 Frykt ikkje for i morgon
DFrykt ikkje for i Emmorgon, Atenk ikkje på i Dgår.
HmHerren, forstår dine Esorger, Aser dine inste Dsår.

Alt det du ikkje kan Emklara, Adet vil han hjelpa deg Dmed.
HmHan er din beste Eforsvarar, AHan er din trufaste Dven

Gløymd ikkje det Han har Emlova, AHan vil bevar deg Ddeg.
Kvil i den himmelske Egåva, Aliv i all evigDhet
Sveinung Hølmebakk
^

 

 

 

 

E
76 Landet med et hav av krystall E
EDet finnes et land av grenseløs skjønnhet, som ei noen Aenn har Esett.
Med en Hperleport og gater av rent Egull.
Der finnes alt hva vi behøver, hjemme i vår Afaders Ehus.
Det er livets Hland ved havet av Ekrystall

Der skal solen ei behøves, Herren selv skal være vårt lys.
Intet mørke råder der i dette land.
Der er murer av jaspis, og er skapet ut av gull.
Det er livets land ved havet av krystall
^

 

 

 

E
77 Himmellosen
1. EUten den E7himmelske Alosen omEbord,  tumlet min #Cmlivsbåt om#Fkring uten H7ror.
ETårnhøye E7bølger om Abåten min Eslo,   omgitt av mørke H7alene jeg Esto.

2. Frådende E7bølger og Ahylende vind, fylte mitt #Cmangstfylte #Fhjerte og H7sinn.
EAldri et E7lysende Afyrtårn jeg Eså, evig fortapelse H7foran meg Elå.

3. Nærmere, E7nærmere Abrenningens brus, håpet om #Cmredning var #Fsunket i H7grus.
EDa kommer E7Jesus, den Ahimmelske Elos, entret min livsbåt, H7forandret min Ekurs.

4. Jesus utE7slettet min Asynd, mine feil, ga meg en #Cmny båt med #Fror og med H7seil.
EFremad jeg E7stevner mot Ahimmelens Estrand, snart er jeg fremme, snart H7går jeg i Eland.

5. Jesus, min E7Frelser, jeg Alovpriser deg, takk at du #Cmfrelste en #Fsynder som H7meg.
EStormen har E7stilnet, mitt Ahjerte har Efred, losen fra himlen H7i båten er Emed.
Tekst og melodi: Reidar Holberg.
^

 

 

 

D
78 Blott en dag
1. DBlott en dag, et Hmøyeblikk ad Emgangen   Å, så Atrygt, i alt som kommer Dpå.
Hvorfor skulle Hmangst min sjel ta Emfangen   Av min AFaders hånd jeg alt kan Dfå.
Han som har for D7meg et faderGhjerte,  han vil Askjenke meg fra dag til Ddag,
timer fylt med Hmfryd, men også Emsmerte, E7Både Aprøvelser og velbeDhag.

2. Selv han alle Hmdager nær vil Emvære,  han vil Astå meg bi med råd og Ddåd.
Hver en dags beHmkymring vil han Embære,  han som Avet for alle sorger Dråd.
Han bevarer D7alle sine Gkjære,  Denne Aomsorg tok han selv på Dseg
Som din dag, så Hmskal din styrke Emvære, E7Dette Aløftet har han gitt til Dmeg.

3. I ditt navn jeg Hmhviler trygg og Emstille,  bygger Apå ditt løfte, Herre Dkjær.
Aldri vil i Hmvantro jeg forEmspille  Skatten Asom i deg forvaret Der.
I din kjærligD7het du stiller Gtrangen,  Av din Afaderhånd nå mottar Djeg,
blott en dag, et Hmøyeblikk ad Emgangen,  E7Det er Atroens, salighetens Dvei!
Tekst og melodi: Lina Sandell. Evangelietoner 15
^

 

 

 

E
79 Det finns en kilde
1. En Gkvinne Dkom til Gbrønnen, for å få sin H7krukke Cfylt
Hennes Amliv var helt forD7feilet, og hjertet fylt av Gsynd D7.
Der Gfikk hun Dmøte GJesus, som sa: Din H7synd jeg Cser
Men Amdrikk av livets Dkilde, du Amtørster Daldri Gmer D7.

2. Det Gkom en Dlyd fra Ghimlen, lik en storm som H7drar forCbi
Det Amfylte hele D7rommet, og gav dem mot og Gfred D7
GÅnden Dskulle Gkomme, som profeten H7hadde Csagt
Fra Amdypet av ditt Dhjerte, skal Amkilden Dstrømme Gfrem D7.
Tekst og melodi: David & Max Sapp.
^

 

 

 

D
80 Til den stad jeg er på vandring
1. ETil den Astad jeg er på Evandring, #Fmsynd er H7alltid utenEfor. H7
ELivets Atre står der i Eblomstring, #Fmder hvor H7roser aldri Edør. H7

2. EDer jeg Amøter mine Ekjære #Fmsom i H7staden toget Einn.
EVenter Apå at jeg skal Ekomme, #Fmdit hvor H7roser aldri Edør.

3. EPrøvel Aser vi her får Emøte, #Fmsatans H7snarer her forEfør.
EIngen Afristelser i Estaden, #Fm der hvor H7roser aldri dør.

4. ESnart jeg Anår den skjønne Estaden, #Fmall min H7lengsel går nå Edit.
EEvig Ahetens fryd meg Emøter, #Fmder hvor H7roser aldri Edør.
Tekst og melodi: Elise Jack Jim. Svensk tekst: Donald Bergagård.
^

 

 

 

 

E
81 Å Herre får jeg komme
Å GHerre du som H7kjenner mit Chjerte ut og Ginn    Du Emvet jo hva som Amtynger mitt Dsinn.
Jeg Glovet jo så (E7)mang en gang å A7følge deg på vei    Men Djeg har gjort imot deg - tilgi Gmeg.

Gmang en gang i H7livet jeg Cmøter på min Gvei     Av Emprøvelser som Amsåret mitt Dsinn.
Men Ghjelp meg Herre (E7)Jesus i A7bønn til deg å gå   Og Dbe om kraft til seier - og beGstå

Gofte her i H7livet jeg Cfaller gang på Ggang    Og Emlivets vei blir Amtornefull og Dtrang.
Men Gkan jeg ei få (E7)komme med A7seier dag for dag    Jeg Dkommer til deg med mitt - nederGlag.

^

 

 SK2