< SirdalsKameratene 2

ut av permen:
En kvinna kom till brunnen
Gud samlar skattar på jorda
Gud spør ikke etter den beste
Han er underveis
Herre led meg
I Herrens omsorg 
Jag behöver ei forstå
Jag har talat med Gud
Livet er ikke alltid lett
Kjærlegsfullt han vakar øver meg
Når min tid en gang er over
 Oldefar's saloon
Vi er på reise til fredens land

 

 C
Din Gud der på høyden

CLivet er herligF når du er på Chøyden. Du har G7fred i sinn når du er Cder.
Men livet endresF når du kommer i Cdalen. Miste ei G7motet aldri ensom du Cer.

For din Gud der på Fhøyden, er din Gud nedi Cdalen.
Når ting går
G7galt, han gjør alt Cnytt.
Han som er i din
Fglede, er og midt i din Csmerte.
Din Gud hver en
G7ny dag, er din Gud hver en Cnatt.

2 Vi er frimodig når vi er på høyden. Det er lett å tro når livet er bra.
Men ned i dalen, når vi fristes og prøves, er en lutret tro det beste Gud gav.
^ 

 

E
En kvinna kom till brunnen/Det finns en källa
EEn kvinna kom till brunnen för att få sin #Gkruka Afylld.
Hennes #Fmliv var helt förH7felat, och hjärtat fyllt av Eskuld.H7
ESå fick hon möta Jesus som sa: "Din #Gsynd jag ser.
Men #Fmdrick av #Flivets H7vatten. Du törstar aldrig Emer"

Det finns en källa, från Gud den #Gflödar Afram.
#FmDet finns ett H7vatten, Guds kärlek är dess Enamn.H7
EDrick av det vattnet och evigt #Gliv du Afår.
#FmDet finns en H7källa från Golgata den Egår.

2 Det kom ett dån från himlen, som när en stormvind drar förbi.
Den fyllde hela rummet och den gav dem ro och frid.
Profeten hade lovat att Anden komma skall.
Från djupet av ditt inre skall källan flöda fram.
^  

 

 G
Gud samlar skattar på jorda

GGud samlar skattar på Cjorda Det D7vakraste han veit er Gder.D7
Han Gkjøper opp kostbare Csteinar Om D7aldri så høg prisen Ger.

2 Gud samlar seg skattar i verda I kvar einaste avkrok han dreg
Kor tungt han ofte må bera Når han samlar skattar til seg.

3 Gud samlar skattar i verda Ti tusentals perler han finn
Eit hav av gull og juvelar Er det han kvar dag samlar inn

4 Men er det ei einaste perle Han ser men han ikkje kan nå
Han sørgjer han føler seg fattig Av perler han har alt for få.
Tekst Arne Nordbø
^ 

 

Gud spør ikke etter den beste D
DGud spør ikkje etter den Abeste Og krev ikke høgaste Drang
Men alltid han ser på dei Gmin Emste Som Abeste å vitna for DHan

DÅ det som kan synast så Aringe Er alltid Guds dyraste Dskatt
For dei kan han helga i Gsan Emning Og Aher kan han visa si Dmakt

Dei minste kan kjenna til Asynder Og streva i avmakt og Dtvil
Og gråta i tungaste Gstun Emder For Aalt det som dei ikke fekk Dtil.

DHans kraft vert fullenda i vannA makt og det skal du alltid få Dtru
og slik skal du alltid få Gve Emra eit Alevande vitne for Dhan
^ 

 

 

Han er underveis  
GGår du bedrøvet tvilende D7her
undres om Herren enn har deg Gkjær.
Tvilende går du veien syns Clang
Borte er Ggleden forD7stummet din Gsang.

Han er underveis ja - Han er underD7veis.
Jesus din Frelser Han er under
Gveis.
Kom gå Ham i møte, i tro gi deg
Chen.
Så skal du få
Gkjenne din D7Frelser og Gvenn .

2 Marta Maria sørgende gikk,
ventet og ventet svaret ei fikk.
Men så kom Han da som verst det så ut
med dette herlig forløsende bud,

3 Jesus han kjenner nok sine på jord.
Han vet hvor du kjemper, han vet hvor du bor.
Mot sørgende sjeler Han styrer sin gang.
Og der hvor Han kommer blir sorgen til sang.
^ 

 

 

E
Herre led meg

EHerre led meg dag for dag   i din Avilje vil jeg dra,
om det
H7enn gjennom lidelser Ebær.
Når min vandring synes lang, jeg deg
Abeder gang på gang.
Herre,
H7led meg dit hjem der du Eer. (2g til slutt)

I sin kjærlighet han har, vist Ahvor stort hans offer var.
Alt han H7ofret for å frelse deg og Emeg.
Jesus tok min synd på seg, for å Aåpne frelsens vei.
Slik en H7kjærlighet vi menn'sker fatter Eei.

2 Men når Jesus elsker så, da vi burde vel forstå
at hans største ønske er å ta oss hjem,
Derfor synger jeg i dag med et høyt Halleluja,
Vi flytter like inn i himmelen.
^ 

 

 

I Herrens omsorg (A)

Så godt å være i Herrens omsorg Og vite alltid han er meg nær.
Få legge alt i hans sterke hender Når det omkring meg kun mørke er.

Vær ei bekymret du har en Fader
Som ser til den som er svak og redd.
Vær ei bekymret — Tenk alle dager
Han selv har lovet å være med.

2 En trofast bror går jo ved vår side En hyrde god for sitt barn han er.
Vi har en Fader som selv vil stride For deg og meg, så kun stille vær.

3 Og snart en dag så er alt forandret Til fryd,og glede og harmoni.
Da er vi hjemme i Himmellandet Og vi er lyk'lige, glad og fri.
^ 

 

 

C
Jag behöver ei forstå
DLivet känns ibland som E7storm, vindkast och A7vågor.
Höga Emböljor slår i Avarje människas Dsjäl.
Stormen #FmIämnar oss med Dmånga stora Gfrågor.
Alla A7svar vi ej kan få, ei alt förDstå.

Jag behöver ei förstå, bara A7vid hans sida gå.
Alle Emvarför måste A7inte få sitt Dsvar.
Låt mig #Fmbara veta Datt han banar Gväg, dag liksom Emnatt.
Jag beA7höver ei Emforstå, bara A7vid hans sida Dgå.

När mitt liv en gång är slut, då han mig kallar.
Han kallar mig hem till Himlens gyllne, sköng strand.
Jag ser då tillbak's på färden genom världen.
Jag behövde ej allt forstå, det ser jag då.
^ 

 

 

Jag har talat med Gud
Jag har talat med Gud i det tysta Om alt som jag finte forstår
Om alla de giftige pilar Som giver mig blødande sår

2 Jag har talat med Gud om den lengten Som griper mitt hjerta iblandt
At lyfta den avklippta vingen Mot okjenda hegrande land

3 Jag har talat med Gud om de gåtor Som prøver min barnslige tro.
Om alla de tusende frågor som hjertet Ei lemnat nån ro

4 Jag har talat med Gud om de kjennslor Hvar urstrøm gir smærta og trøst
Av alla de spørjande tankar som rurost i mitt Undrande bryst

5 Jag har talat med Gud i det tysta Om tankar som verden ei vet 
De kjenslor som verden ei anar Å Gud det er vår hemmelighet.

6 Jag har frågat min Gud Om Hans vilja og talat med honom om alt
Nu tiger mitt hjerta blott stilla tils Herren Betalade alt
^  

 

Kjærlegsfullt han vakar øver meg
Kjærlegsfullt Han vakar øver deg
varje steg av din veg går han med
Liksom modern vakar øver barnet
Han er nær deg om enn mørker din led

Er du sterk er du svak er det natt er det dag
Er din sjel full av frøyd er av sorgjer er du bøyd
Kærlegsfullt han vakar øver deg
Varje steg av din veg går Han med.

Før enn skapelsen blev fanns en plan for ditt liv
Også frykta ei då Han vil alltid med deg gå
Kjerleksfullt Han vakar øver deg
Varje steg av din veg går Han med.
^  

 

C
Livet er ikke alltid lett

CLivet er ikke alltid lett, å leve her på G7 jord.
Manger skarpe kanter, vi møter på vår Cvei.
Dager som er tunge, vi må også møte Fdem.
Men bakom hver en Csky, så titter G7 sola frem iC gjen.

Gud Flovet deg ikke alltid, at Cdet skulle være Amlett.
Men han
Dmlovet deg å G7være med igjennom Calt.
Nei, Gud
Flovet deg ikke alltid at Cdet skulle være Amlett,
men Han
Dmlovet deg å G7være med igjennom Calt.

Det er mange tunge bakker, som vi på jord må G7 gå.
Og vi skjønner ikke, hvorfor det skal være Csånn.
Gjennom de trange daler, og opp de bratte Ffjell.
Vil vi se at Gud er Ctrofast at han var G7 med alikeC vel.
(Hilde Norvik: Han er med) ^ 

 

 

F
Når min tid en gang er over

GNår min tid enDgang er Gover, og jeg Creiser heriGfra
Vit at Creisen mål er Ghimlen, takket Avære GolgaDta
Da jeg Gmøte Dskal min Gfrelser, han som Ctok min synd på GsegH7
Da jeg Call min takk vil Gbringe, tenk at Jesus Dfrelste Gmeg.

2 Men om du en dag når himlen mens jeg på jorden er
Jeg ønsker at vi møtes i vårt hjemland over der
Og når gjensynsdagen kommer la meg si deg hvor jeg er
Jeg vil sitte der med Jesus og for alltid være der.

3 Og da skal vi være sammen for tid og evighet
Da kan vi prise Herren for hans store kjærlighet
Å jeg lengter til det stedet hvor min kjære frelser er
Jeg vil sitte der med Jesus og for alltid være der.
^  

 

 

 A
Oldefar's saloon
EMin oldefar drev bar i Kansas H7City,
Han reiste Pil "over there" som Eemigrant,
Og jobbet dag og natt, og var så H7flittig,
Hvis #Fmjeg skal tro historien  tala Esant.

ESå engang skal jeg dra til Kansas H7City,
Og kanskje finne oldefar's
Esaloon,
Den ligger visst nok brakk i Kansas
H7City
Hvis ikke den er solgt på tvangs
Eauksjon.

2. Hvor ble det av min slekt i Kansas City?
Jeg hører jo så mange rykter går.
Min oldefar ble visst nok over nitti,
Men satt i fengsel over tredve år.

3. En kveld dro oldefar sin muskedunder,
Mot en revolvermann som var sa brå,
Han traff dessverre noen andre kunder,
Og derfor bar det inn bak lås og slå.
^  

   

  D
Vi er på reise til fredens land
Vi Der på Areise til DFredens land, der Gstormer det Dikke som Aher.
Der DFrelseren tar oss Gi Sin Dhand, og vi skal få Avære Ham Dnær.

Jeg lukker mine øyne for verdens prakt, den får ikke fange mitt sinn.
Jeg lengter å få den hvite drakt, og gå gjennom portene inn.

Jeg venter å se Ham, min Frelser kjær, som en gang på jorden har gått.
De ord som Han talte til oss her, ved det har jeg frelse fått.

Si, vil du gå med meg til Fredens land, ja da må du på Frelseren tro.
La Han ved Sin nåde ta din hand, og føre deg hjem til Sin ro.
La Han ved Sin nåde ta din hand, og føre deg hjem til Sin ro.
(Randi Filtvedt Johansen tekst) ^