Oppspalting av hvitt lys

bode04a.gif-Hvitt lys er satt sammen av ulike farger/frekvenser og når vi deler opp hvitt lys etter frekvens får vi et spekter:
Når du fører markøren over det mørke feltet over vil den hvite flekken deles opp i et spekter

Det er to metoder som kan brukes til å spalte hvitt lys i ulike farger.
Enten bruker man prisme hvor lys bøyes to ganger i samme retning. Årsaken til at vi får bøying i slike tilfeller er at lys med ulike bølgelengder har litt forskjellig hastigheter i f.eks. glass og det fiolette lys vil få en relativ større forsinkning enn det røde lys i den tykke delen av prismet og følgelig vil fiolett lys bøyes mest. Fargene fra regnbuen skyldes ulik brytning/bøying i vanndråper.

Den andre metoden er basert på at man sender lys gjennom et gitter (mange smale spalter) og siden lys med ulike farger har ulik bølgelengde vil lyset bak gitteret interferere (en bølgetopp møter forrige bølgetopp) på ulike stedet. Siden rødt lys har størst bølgelengde vil det interferer lengst fra hovedstrålen (avbøyes mest). Fargene fra en CD-plate skyldes interferens.

© Erling Skaar