NoM102-F05:

Bakgrunn: Energi

Fra læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97):
-bli kjende med krefter som fører til rørsle eller som hindrar rørsle, og sjå døme på praktiske konsekvensar av det i kvardagen vår (4. klasse)
-gjere forsøk med forbrenning av stoff og samanlikne med forbrenning av mat i kroppen
-arbeide med døme på brensel som har vore dominerande opp gjennom tidene, teknologi brukt til utnytting av brenslet og døme på miljøkonsekvensar
(6.klasse)
-planleggje og utvikle enkle modellar for omdanning av energien i rennande vatn til mekanisk arbeid, og gjere seg kjene med korleis menneska har utnytta dette teknologisk før og no
-beskrive sin eigen kvardag utan tilgang på elektrisitet og gjere seg kjende med den praktiske rolla elektrisiteten spelar i det moderne samfunnet
(7. klasse)
-arbeide med ein enkel modell for elektron i ein straumkrins og bli kjende med omgrepa straum, spenning, motstand og energioverføring
-planleggje og gjere forsøk med komponentar i ein enkel krins, arbeide med symbol for desse komponentane i koplingsskjema, og gjennom forsøk få innsikt i samanhengen mellom straumstyrke og spenning og bruke måleeiningar for spenning, straumstyrke, motstand og elektrisk effekt
-gjere seg kjende med systemet for tilførsel av elektrisk energi i lokalmiljøet og drøfte ulike måtar for energiøkonomisering i ei hushaldning
(9. klasse)
-saman drøfte seg fram mot ein definisjon om kva energi er, planleggje og gjere forsøk som viser energiovergangar og ha øving i å beskrive energiovergangane dei observerer
-gjere seg kjende med fornybare og ikkje fornybare energikjelder på jorda, teknologi og framtidsutsikter i høve til energiresursar, til dømes ved bruk av informasjonsteknologi (10. klasse)

Fra Rammeplan og forskrifter Allmennlærerutdanningen 1999
* gjøre rede for sentrale emner i mekanikken, som energi, arbeid, friksjon...
* gjøre rede for grunnleggende teorier og modeller for å forklare varme og temperatur...å forklare fenomen vi opplever i hverdagen
* gjøre rede for sentrale egenskaper og trekk ved lys
* forklare hvordan produksjon av elektrisk energi skjer, systemet for tilførsel av elektrisk energi i lokalmiljøet, bruk av elektrisitet i dagliglivet, og hvordan vi kan økonomisere med energi i hjemmet

Fra Rammeplan for Allmennlærerutdanningen (03):
Studentene skal ha kunnskap innenfor relevante emner i de fagene som danner grunnlaget (fysikk..)
Ha kunnskap om teknologiens betydning for samfunnet
 
(ingen fagbegrep, bare generelle ord!) 

Litteratur:
Eiliv Sandberg: Vår energi - En innføring i utvalgte emner (Univ. 92)
Emnehefte Energi - en beskriveles av de viktigste energikildene (Philips Petrolium 82)
Nye fornybare energikilder (Norges forskningsråd 96)
MEIS (Miljø, Energi og inneklima i skolen (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 93)
Oterholm, Hetland: Solboka (Norges naturvernforbund 1996)
Harald Røstvik: Solenergi (SUN-LAB 91)
Ole Anker Oksbjerg: Vindmøller i skolen (elevhefte/lærervejledning) (A/S S. Fredriksen 90/)(KPT)
Frank Bason: Forsøg med solceller (Silborg SolData 91) (KPT)
Brenda Walpole: Gøy med fysikk (diverse hefter) (Schibsted 88)