NoM102-F04:

Bakgrunn: Stoff og temperatur

Sitat fra L97
-utforske både den levande og den ikkje-levande delen av naturen
-lære at alt stoff er bygd opp av mindre delar som vi ikkje kan sjå
-samanlikne, beskrive og sortere ulike materiale etter lett observerbare eigenskapar
(1.klasse)
-undersøkje kva som flyt og søkk i vatn, sjå at materiale som søkk, kan formast slik at dei flyt, og sjå døme på teknologisk bruk av det
-lære noko om faste stoff, væsker og gassar og arbeide med frysing, smelting og fordamping av vatn som døme på det
-få sjå at materiale kan formast slik at dei svevar og sjå døme på teknologisk bruk av det
-observere og beskrive ulike
vêrfenomen, og måle temperatur, nedbør og eventuelt snømengd
(3.klasse)
-gjere forsøk med forbrenning av stoff...
(6.klasse)
-utforske sentrale eigenskapar vet vatn..
-arbeide med en enkel modell av krinsløpet til vatnet, gjennom forsøk lære om frysing, smelting, fordamping, kondensasjon og gjere seg kjende med prosessane ved sky- og nedbørsdanning
-planleggje og gjere forsøk for å skilje eit stoff frå ei blanding ved bruk av fysiske prosessar som å sile,
filtrere, løyse og fordampe, og sjå døme på korleis det blir nytta praktisk (7.klasse)
-gjere forsøk og bruke ein partikkelmodell til å beskrive sentrale eigenskapar ved gassar, væske og faste stoff, faseovergangar og samanhengen mellom temperatur og rørsla til partiklane
(8.klasse)

Rammeplan for allmennlærerutdanningen (1999)
-gjøre rede for grunnleggende teorier og modeller for å forklare faser og faseoverganger, varme og temperatur, trykk i væske og gasser og kunne anvende disse teoriene og modellene i forsøk i laboratoriet og til å forklare fenomen vi opplever i hverdagen.
-utforme og konstruere enkle teknologiske innretninger bygd på kunnskap om noen utvalgte fysikkemner, slik som oppdrift i vann og luft

Fra Rammeplan for Allmennlærerutdanningen (03):
Studentene skal ha kunnskap innenfor relevante emner i de fagene som danner grunnlaget (fysikk..)
Ha kunnskap om teknologiens betydning for samfunnet
 
(ingen fagbegrep, bare generelle ord!) 

Rammeplan for førskoleutdanningen (1995)
-Eksperimentere med vann, luft, varme
-Energioverganger
-Sola som energikilde

 Bakgrunnslitteratur
Hann: Damms store vitenskapsbok - spennende forsøk og eksp. som avslører vitensk. hemmeligheter (Damm 1998)
Wedøe, Leif: Fysikkaktiviteter i barnehage og småskole (Capp. 1997)
Jorde, Doris & Baalsrud, Kjellrun: EN GOD START - Idé-hefte for naturfag på barnetrinnet (UiO-SLS 1993)
Serway: Physics for Scientists and Engineers with modern physics third edition. (Saunders pub. 1992)
 (PSE)
Ormestad&Øgrim: Fysikk på roterommet -leker og forsøk i skole og barnehage (Univ 1992)
Levermark, Lasse & Fresk, Klas: EKSPERIMENTBOKA (Adventura 1989)
Walpole, Brenda: Gøy med fysikk VANN (Schibsted 1987)
Walpole, Brenda: Gøy med fysikk LUFT (Schibsted 1987)
Graeb: Forsøgslege i fysik og kjemi for de yngste (Borgens forlag  1979)
Andersen og Øgrim: Fysikkforsøk (Capp 1979)
Bohr, Johanna: Fysikk for de små (Asc. 1979)
Jardine, Jim: Physics is fun (secondary schools vol 2) (Heinemann 1972)
Mandell, Muriel: Forsøk med FYSIKKEN (Schibsted 1970)
Hillesund&Risan&Aasen: Fysikk for lærere (Capp 1968)
 

Serway: Physics for Scientists and Engineers 1990

Litteratur
Dannevig, Bodin: Vær og klima i farger (Aschehoug 78)
Roth, Johansen: Værvarsler som gjelder til imorgen kveld (Univ. 82)
Miljølære i skolen: Veret
Parker: Gøy med fysikk - Været (Schibsted 91)
Skybildene er "lånt" fra Royal Meteorological Society Project Cloud Water