Bakgrunn Mekanikk - dynamikk

Sitat fra diverse offentlige dokument:

Fra L97:

-få sjå at materiale kan formast slik at dei svevar og sjå døme på teknologisk bruk av det (3. klasse)
-bli kjende med
krefter som fører til rørsle eller hindrar rørsle, og sjå døme på praktiske konsekvensar av det i kvardagen vår
-lære om teknologisk bruk av
tyngdepunkt, vektstenger og friksjon (4. klasse)
-planleggje og utvikle enkle modellar for omdanning av energien i rennande vatn til
mekanisk arbeid, og gjere seg kjende med korleis menneska har utnytta dette teknologiske før og no (7.klasse)
-måle
tid, lengd, gjennomsnittsfart, masse og volum og bli kjende med måleeiningar brukte til dette, og SI-suystemet
-fastsetje
massetettleiken til stoff og arbeide med teknologisk bruk av skilnader i massetettleik (8. klasse)
-gjere seg kjende med
arbeid, som kraft× veg, og bruke dette for å finne arbeidet og energien som blir brukt i ein aktivitet, og sjå samanhengen mellom utført arbeid og energiinnhaldet i mat (10. klasse)

Fra Rammeplan og forskrift for 4-årig allmennlærerutdanning (99):
Studentene skal kunne
- gjøre rede for sentrale emner i mekanikken, som energi, kraft, arbeid, friksjon og vektstang.
-utforme og konstruere enkle teknologiske innretninger bygd på kunnskap fra noen utvalgte fysikkemner, slik som oppdrift i vann og luft, likevekt og vektstenger, friksjon, ..
-Gjøre rede for oppbyggingen av vårt eget solsystem, fenomener knyttet til jorda og månens bevegelser og kunne orientere seg i forhold til de mest kjente stjernebildene
(NM1-Geofag)

 

Fra Rammeplan for Allmennlærerutdanningen (03):
Studentene skal ha kunnskap innenfor relevante emner i de fagene som danner grunnlaget (fysikk..)
Ha kunnskap om teknologiens betydning for samfunnet
 
(ingen fagbegrep, bare generelle ord!)