NoM102-F02:

Bakgrunn: Elektriske og Magnetiske krefter

Fra L97:
-bli kjende med sentrale eigenskapar ved magnetar og materiale magnetar verkar på
-arbeide med praktisk bruk av magnetar og utvikle enkel teknologi der magnetar blir nytta
-lage og bruke kompass, gjere seg kjende med jorda som magnent (5. klasse)
-få røynsle med bygging av enkle elektriske krinsar, og gjennom forsøk skilje mellom elektriske leiarar, isolatorar og elektromagnetar og knytte dette til bruken av dei ulike materiala
-beskrive sin eigen kvardag utan tilgang på elektrisitet og gjere seg kjende med den praktiske rolla elektrisiteten spelar i det morderne samfunnet
-eksperimentere med hobby-elektronikk og få kunnskap om teknologi for styring og kontroll(7. klasse)
-bli kjende med sentrale oppdagingar og oppfinningar knytte til elektrisitet, mellom anna statisk elektrisitet og oppdaginga av fenomenet elektrisitet
-arbeide med ein enkle modell for elektron i ein straumkrins og bli kjende med omgrepa straum, spenning, motstand og energioverføring
-planleggje og gjere forsøk med komponentar i ein enkel krins, arbeide med symbol for desse komponentane i koplingsskjema, og gjennom forsøk få innsikt i samanhengen mellom straumstyrke og spenning og bruke måleiningar for spenning, straumstyrke, motstand og elektrisk effekt
-bli kjende med sikringsforskrifter ved bruk av elektrisk utstyr og få røynsle med elektriske koplingar
-gjere forsøk med bruk av elektrisk generator og transformator (9. klasse)
-bli kjende med døme på ulike slags elektromagnetisk stråling og kvardagsteknologi knytt til dei (10. klasse)

Fra Rammeplan og forskrift for 4-årig allmennlærerutdanning (99):
Studentene skal kunne
* gjøre rede for sentrale emner som ... kraft..
* utforme og konstruere enkle teknologiske innretninger bygd på kunnskap fra noen utvalgte fysikkemner, slik som ...elektrisitet og magnetisme

Fra Rammeplan for Allmennlærerutdanningen (03):
Studentene skal ha kunnskap innenfor relevante emner i de fagene som danner grunnlaget (fysikk..)
Ha kunnskap om teknologiens betydning for samfunnet
 
(ingen fagbegrep, bare generelle ord!) 

Kommentar:
Ifølge rammeplanen fra 99 er elektrisitet og magnetisme et hovedtema i Natur og miljøfag 2, men siden det også er nevnt i planen for Natur og miljøfag 1, har vi valgt å gi en innføring i elektriske og magnetiske krefter i dette kurset. Videre har vi valgt å vise bruk av enkle strømkretser for å blant annen se sammenhenger mellom isolerende og ledende materialer og den strømmen som går gjennom disse. (R 99er nå erstattet med R03)

 Bakgrunnslitteratur
Jensen, Werner: Guide til fysiske eksperiment (Gyld. 2000)
Hann: Damms store vitenskapsbok - spennende forsøk og eksp. som avslører vitenskapens hemmeligheter (Damm 1998)
Lunde, Tormod: BEDRE NATURFAG Aktiviteter og forsøk for grunnskolen (Landbruksforlaget 1996)
Ormestad&Øgrim: Mer fysikk på roterommet -fysikkforsøk for ungdom (Univ 1994)
Serway: Physics for Scientists and Engineers with modern physics third edition. (Saunders pub. 1992)
 (PSE)
Hann, Judith: Damms STORE VITENSKAPSBOK (Damm 1992)
Ormestad&Øgrim: Fysikk på roterommet -leker og forsøk i skole og barnehage (Univ 1992)
Andersen og Øgrim: Fysikkforsøk (Capp 1979)
Jardine, Jim: Physics is fun (secondary schools vol 2) (Heinemann 1972)
Hillesund&Risan&Aasen: Fysikk for lærere (Capp 1968)

#2. Magnetic Fields http://www.phy6.org/Education/wmfield.html
En enklere og bedre forklaring av magnetismen?
http://tilsett.hivolda.no/es/pu/pu00grim1.html