^Julebrev 2022 (konfirmasjoner)

Et nytt år nærmer seg slutten og jeg har aldri før følt at jeg forstår så mye som nå - samtidig som jeg føler at Gud vil at jeg skal formidle det videre. Den enkleste utveien av dette "dilemmaet" er da å tenke at et årlig julebrev er en del av Guds plan med livet mitt. En generell sannhet om oss mennesker er vel at vi ikke aksepterer "menneskelige sannheter" (filosofier) på samme måten som vi vil ønske velkommen et fasit-svaret på en vanskelig matematikkprøve. Etter at jeg leste mitt forrige julebrev om igjen forstår jeg at lange skriftlige filosofiske utgreiinger kan virke mot sin hensikt, men det betyr ikke at filosofi er unyttig. For at jeg skal bli ferdig til jul, tenker jeg at det i år er Guds vilje at dette julebrevet skal avgrenses ...  

Tilføyet 2.juledag: Planen vår var at vi på julaften kl 12 skulle kjøre til svigerfar og jeg tror vel at julebrevet som var ferdig kl 11, og noen meldinger kunne vært sendt før vi skulle reise, hvis ikke det ble diverse kluss med passord til WEB-hotellet som jeg fortiden bare besøker en gang i året, og hjelpeprogrammet FileZilla fantes da bare på en gammel PC som krevde vel mye ventetid. Da klokka ble 12 og jeg fortsatt ikke hadde komment inn på "Hoterllet", så fikk jeg ideen at jeg heller kunne ta med en liten bærbar brukt  PC som jeg nylig hadde kjøpt for 500 til  svigerfar sitt internett siden jula egentlig ikke begynte før kirkeklokkene lyder kl 5 på julaften. Problemet med den løsninga var da at  jeg pakket ned kodeboka, minnepennen med julebrevet og musa i ei lita eske som ble glemt igjen hjemme.

Et vikig kjennetegn på menneskelivet er vel at det aldri blir fullkomment og derfor er det alltid rom for forbedringer, som kanskje er selve meningen med livet. Hvis det jeg har skrevet i Julebrevet i år er så sant og viktig som jeg tror det er, så tenker jeg nå, på andre juledag, at det var godt at jeg fikk redeigere det en gang til før jeg sendte det. Men jeg hadde også av tidshensyn kuttet ut to bilder som jeg nå kan legge inn igjen og kort kommenter hva jeg har lært av de to jentene inneværende år. Det var da en opprinnelig plan at disse skulle komme på besøk til oss i dag og håpet mitt var at jeg skulle alle med på en "gammeldags prøvejuletrefest under løa", som jeg tenkte kunne være mitt bidrag til barnebarngenerasjonen i ei "forvirringstid". Men nå ble den yngste av jentene syk, og må være hjemme, men kanskje kan faren videreformidle innholdet hvis julebrevet kommer på nettet i løpet av dagen som jeg håper.

Filosofi betyr visst kjærlighet til visdom...forståelse ...samt utlede/begrunne forskrifter for livsførsel (snl.no)
Vi mennesker er fra skaperens side skapt med en fri vilje! I vår moderne verden er vi videre omgitt av såkalte velgjørere eller eksperter som mener de kan hjelpe oss med å forstå vårt beste. Ellers er det vel uansett et faktum at det er vi som må velge hva vi vil tro på. Selvom jeg av natur er skeptisk til alt nytt, så vil jeg her bruke det nye ordet influensere (som er ukjent for min gode gamle ordliste). Jeg vil da her kalle alle  som påvirker oss v.h.a. informasjon eller reklame enten direkte i f.eks oppdragelse eller undervisning eller via diverse moderne medier, for influensere. Videre vil jeg her kort påstå at influensere er den menneskegruppen som er minst matnyttig i forhold til det jeg vil kalle basisbehov som mat, klær, hus. Generelt vil jeg da si at alle samfunn trenger influensere som konge, embedsmenn , lensmann og prest og disse må nødvendigvis løftes opp på et litt høyere plan for at de skal kunne påvirke de andre og derigjennom samle  nasjonen til et fungerende fellesskap hvor innbyggerne samarbeider og ikke sloss om de godene som samfunnet som helhet klarer å fremskaffe på den jorda som Gud har skapt.

En god og en dårlig samfunnsyramide
Figuren til venstre er et forsøk på å lage et "pyramidebilde" av vår verden før og nå. I alle historiske gode tider har det i verden vært en konge/keiser/regjering øverst som under seg har hatt prester og embedsmenn av ulike typer. Under disse finner vi så den menneskgruppen som produserte mat og andre nødvendige goder som vi kan kalle bønder eller arbeidere. Pyramideformen illustrerer da at det var flest mennesker i de laveste yrkesgruppene og de overordnede influenserne har til oppgave å påvirke arbeiderne til å gjøre det som er rett. Merk ellers at influenserne er avhengig av arbeiderne for å få penger til hus og mat.

Den andre pyramiden til høyre viser da samfunnet vårt er avhengig av en relativt liten gruppe bønder som produserer mat og folk flest har da funnet et levebrød som en eller annen type influenser lenger oppe i strukturen. Her jeg delt verdens mennesker i to grupper, de rike som har lukket øynene og smiler, kanskje fordi de materielt sett har det godt og er redde for at realitetene kan ødelegge velvære .

Jeg husker at min far brukte ordtaket om at "vi ikke kan leve av å klippe hverandre", i forbindelse med at også siste sønnen hans valgte en akademisk utdanning. Et relevant spørsmål er da om det er bærekraftig for et samfunn å ha en så "topptung visdomspyramide" som den som er illustrert her. Så langt har såkalt moderne teknologi gjort matproduksjon, transport og husbygging mer "effektiv", takket være et stort forbruk av ikke-fornybar energi. Derfor har det vel heller aldri blitt kastet så mye mat som i dag. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi i den rike vesten er langt fra krig og hungersnød. I gamle dager var vi i Norge selvforsynt med det meste og derfor lite sårbare I forhold til hungersnød, krig eller energikrise og en viktig grunn var nettopp at de eller fleste arbeidet I primærnæringene Derfor var det stor sjanse for at man kunne en nabo som kunne hjelpe om matproduksjonen måtte økes. Men spørsmålet er om det samme kan sies om dagens topptunge og spesialiserte samfunn hvor kompetansekrav, fagforeningspolitikk og store avstander mellom bosted og arbeidsplass begrenser omstillingsmulighetene.   Hvis f.eks. tilførselen av langreist mat og kanskje også langreist energi plutselig opphører på grunn av krig eller andre typer kriser, hva skjer?

Nå har jeg aldri sett en hesteflokk som mangler mat, men jeg kan lett tenke meg hva som skjer mellom mennesker om mattilførselen f.eks. reduseres til halvdelen av det som trenges for å holde liv i innbyggerne i en by eller et land. Men ordtak som "når krybba (matfatet til hestene) er tom, bites hestene"  og "den sterkestes rett gjelder" kan kanskje gi en antydning om hva som vil skje. Plyndring og lovløshet er mulige stikkord. Når storparten av Norges befolkning har en eller annen type "influenserjobb" og norske bønder ikke lenger får tilført nok drivstoff, gjødsel og kraftfor, så er det vel heller ikke sikkert at arbeidsledige byborgerer kan eller vil omskolere seg til sesongarbeidere på norske bondegårder. De færreste i Norge er vant til hardt fysisk arbeid, kanskje fordi de har lært at vårt demokratiske samfunnet gir dem rettigheter og penger. De nye borgerne som har ofret ungdomstida med slitsom skolegang og tatt opp lån for å få en ikke obligatorisk høyere utdanning, forventer vel for å få igjen for eget bidrag..  Om så ikke myndighetene forstår diverse følgeproblemer av deres "lojalitet" er sivil ulydighet eller streik erfaringsmessig de mest effektive tiltakene for å bedre levevilkårene.

Finnes det en bedre visdommer som nye generasjoner trenger for at de alle skal få et godt liv?
Fra siste året husker jeg møter med noen barn/ungdommer fra "barnebarn-generasjonen" hvor jeg  har prøvd å oppnå kontakt ved å velge framtidsplaner som tema. Nåtidsaktivitetene for denne generasjonen er etter mitt syn vel mye preget av latskap, og min pedagogiske erfaring tilsier er at man som voksen ansvarsperson ikke når fram om man bare fokuserer på det som er galt eller "det gode liv" som de unge da ikke selv har erfart. De aktuelle ungdommene har da ofte nevnt et "selvrealiserende yrke" knyttet til kunst, musikk, teater eller teknologi som da er lite matnyttig globalt sett. Hva skal jeg da si, når fornuften min tilsier at verden står overfor en krise nettopp fordi kommende generasjoner "har valgt å tro på unyttige influensere" som Bibelen kanskje ville kalt "falske profeter". Bibelens alternativ er å tro på det Jesus sa: Vi skal altså "ta vårt kors opp"(som vel også handler om å gjøre noe fysisk) og følge Guds bud. En annen formulering er å elske vår neste som oss selv som i praksis vil si at vi  aktivt motarbeider synd og urettferdighet som da er det som ødelegger livet for mennesker i vår verden . Merk her at det ikke er spesielle yrker som er problemet, men en slags "blind klatring i en pyramide som sannsynligvis snart vil "velte" eller ende i en lovløshet som er beskrevet I Matt.24".  Da jeg vokste opp opplevde jeg å få formaninger/oppdragelse fra både skole, foreldre og verdslige og kristelige miljø og vel også venner som kanskje tenkte at jeg "lå litt etter".  Det var med andre ord et slags press om å gjøre noe som var bestemt "overnfra" og at det fulgte plikter med det å leve. Om ikke annet så skylte vi noe til foreldrene våre som sørget for alt vi trengte til vi var blitt så gamle at vi kunne "stå på egne ben".

Generelt tenker jeg at det gode gamle ordet visdom er det som alle nasjoner på jorda trenger for å løse verdens problem. Ingen er vel uenige i dette, men spørsmålet er hvilke visdom som kan skape et godt samfunn for alle. Jeg tenker videre at tro er den bestemmelsen som utløser en handling og det avgjørende er ikke om vi kjenner til den ene rette visdom. Først når vi tror eller handler så vil  livet bli godt -- Men for hvem blir livet godt?
Her vil jeg først påstå at det finnes to dominerende visdommer i samfunnet vårt; en som dominerte i tidliger tider, og en som dominerer i vår tid.

Ja mye er likt når det gjelder hvordan de to livssynene prøver å påvirke vår nasjon til å bli et godt sted å leve for alle mennesker. Men det er også en avgjørende forskjell som betyr alt i forhold til det å kunne gi alle som ønsker det et godt liv, som da ikke nødvendigvis er det vi kan kalle et behagelig liv. Et hovedproblem i vår tid, og vel også tidliger tidsperiodere, er at de som tilbyr et behagelig liv på kort sikt vil nesten alltid vinne tilhørere som i neste omgang ofte vil følger i influenserens fortspor. Hvis man på den andre siden er influenser og ønsker å samle skarene til et liv i tjeneste for andre enn dem selv, så trenger man enten "en gulerot" eller "et ris bak speilet". Problemet med begge disse er at man egentlig appelerer til egoet, og dessuten vil det ofte oppstå en slags inflasjon, særlig i tilfeller hvor naboforeldre betaler/tilbyr mer for det vi kan kalle lydighet eller god oppførsel. Uten at jeg vet noe sikkert så tror jeg vel kanskje at humanistiske foreldre betaler mer for lydighet enn kristne foreldre, fordi foreldra i de kristne familiene kan fortelle at Gud som ser alt, har sagt at vi skal hjelpe hverandre uten å kreve betaling. Humanister har ikke den samme muligheten, og kanskje kan denne "urettfersdigheten" være en grunn til at man ikke får "skremme" barn med Gud eller fortapelse/evig død.

En måte å forstå samfunnsmessige konsekvensene av ulike livssyn er å fokusere på begrepet dødsstraff. Dette er vel det sterkeste "riset bak speilen" som finnes som mennesker forvalter. Etter at kommunistene i østeuropa innførte kommunismen, måtte de øke bruken av dødstraff dramatisk for å "skape ro i rekkene". Man skapte da et skrekk-regime og de fleste som levde  i dette ateistiske diktaturregimet vil vel i ettertid si at kommunismen ikke var vellykket. En annen grunn til at man brukte dødstraff var at man trodde man måtte fjerne kristendommen for å få folk til å oppføre seg fint. Eller så var det kanskje en slags misunnelse fordi kristne kanskje hadde mer veloppdragne barn.

Kanskje har mange kristne foreldre i hørt noen motforestillimnger mot humanistenes nye uprøvde pedagogikk som går ut på å tilby barna gulerøtter eller belønning av alle slag med støtte i et slagord at den som blir elsket vil selv elske andre. Mi erfaring er vel at jo mer man får jo mer bortskjemt blir man, og jeg har da mye mer tro på den oppdragelsen som som er omtalt i Hebr.12,6: "For Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av. "eller "For den Herren elsker, viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av." i siste utgave.  

Et annet ord som var mer brukt i barneoppdragelse i tidligere tider er ordet "formane", som jeg tenker er en slags på-forhånd-rettledning i forhold til hva slags aktiviteter barn og unge skal være med på. Foreldrene er da de som har erfaring fra eget liv og selv tenker jeg at den likegyldigheten som ligger i at barn og unge må få drive med de aktuivitetene de selv vil, og ofte er fritatt for alle forplitelser hjemme. er et sterkt signal til mennesker i  skolealder at barnets ego skal styre. Den gangen jeg var ferdigutdannet lærer så opplevde jeg at de fleste barna som kom til skolen hadde lært å innordne seg eller lyde foreldrene, og lærerens overkommelige oppdragelseoppgave var å samle barna under visse sosiale rutiner som skapte er godt læringsmiljø. Selv tenker jeg også at foreldrene er de eneste som virkelig kan lære barna å lyde eller underordne seg et felleskap fordi de kan følge barna over tid og "aksjonere" når problemer dukker opp. Derfor handler også et av Guds om barn. Men siden barn først blir "voksenansvarlig" i konfirmasjonsalderen er det da egentlig foreldrene som har ansvaret for at budet blir fulgt opp. Den mest forståelige oversettelsen av dette budet er da:  barn skal lyde far og mor, så vil det gå dem godt resten av livet. Her kan jeg ikke dekke alle sider ved barneoppdragelse, men bare avslutte med et slagord som kunne vært brukt for hjelpe foreldre med barneoppdragelsen. Bibelen har verdens beste måte å oppdra mennesker til å bli gode samfunnsborgere. Hva er så kristendommen eller den kristne visdommens syn på dødstraff? I Bibelen kan man lese endel om dødstraff i GT og to eksempler er vist i høyre.

to av budene:
2.Mos.20,12 Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.  
2.Mos.20,14 Du skal ikke bryte ekteskapet.

advarsel om at ulydighet mot begge skal ende med død:
3.Mos20,9 9 Når noen forbanner sin far eller sin mor, skal han dø. Han har forbannet sin far eller sin mor. Hans blod kommer over ham selv. 10 En mann som bryter ekteskapet med en kvinne, en som bryter ekteskapet med sin nestes kone, skal dø. Det gjelder både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet.

Synd er et fellesord for alt det som ødelegger fellesskap på jorda. Til høyre vises to av ti bud som forteller hva vi mennesker må eller ikke må gjøre. Konsekvensen av å bryte disse budene er da død ifølge tekstene. som igjen betyr at man skal opphører å eksistere. Bakgrunnen for disse budene er da at skaperen gav menneskene fri vilje, og dermed mulighet for å ødelegge forholdene for seg selv og andre på jorda. Alternativet med å skape forhåndsprogrammerte roboter var ikke noe attraktivt for hverken Gud eller menneskene og derfor valgte Gud en skapingsprosess i to omganger, I den første skapelsen gav Gud menneskene full moralsk frihet med mulighet til å gjøre alle typer synder parallelt med budene om hva vi ikke skulle gjøre. Men på den andre siden fikk vi bare et forgjengelig/tidsbegrenset liv som normalt sett blir avsluttet med død og begravelse. Dette kan vi kalle den første død, fordi Bibelen forteller om en annen død eller "den evige død".

Det finnes mange feiltolkninger av Bibelen som føre til problemer for livet på jorda som vil føre til dens undergang selvom mange kaller seg kristne og sier at de tror på Gud. Et mulig navn på den filosofien som  mest effektivt kan føre til verdens undergang kan kalles humanistisk snillisme .

Jeg vet ikke hvordan denne ideen først oppstod, men kanskje er den basert på diverse feiltolkninger av Bibelen. Humanismen har mange kjennetegn, men det som jeg opplever som mest uforståelig er en slags uforståelig "kamp mot døden",hvor en hovedprioritet er og holdet mennesker i live lengst mulig, og til og med A Breivik som valgte å drepe mer enn 70 uskyldige mennesker, og som vel selv sa at hans mål var å fortsette sin "influenservirksomhet" fra et fengsel. De som har grunnlagt humanismen har kanskje tenkt at livet er det eneste vi har å glede oss over, og derfor er livet vår høyeste mening mwed livet og døden vår største fiende.  I rammen til høyre er nevnt to av de syndene som fører til død, og også jeg har fram til nå hatt problemer med å forstå disse versene når jeg ser dem sammen. Betyr de f.eks. at mennesker som skiller seg fra en ektefelle og finner en ny, egentlig burde vært drept her på jorda og at de barn som ikke gjør det foreldrene sier, også må dø? Mange har vel som meg tenkt at heldigvis har vi i Norge fått en mer human kristendom uten dødstraff"!..??!, men så kom jula 2020 med en samstilling av planetene Jupiter og Saturn som sannsynligvis var det samme som vismennene fra østen så for ca 2000 år siden og tolket til å være et tegn som varslet at Jesus kom til jorda. Min første tanke var da at denne nye "2020-betlehemstjerna" kunne være et tegn fra Gud om at en annen Guds sønn ville komme til jorda for å hjelpe de menneskene som er i ferd med å ødelegge jorda og de som bor der. Mitt andre og tredje spørsmål var da hvem som i tilfelle kom til jorda, og hva slags nye metoder som eventuelt skal brukes for å få menneskene på jorde til å ta til fornuft.

"Det vondes og det ondes problem - Løsning:Visdom fra Gud

Kan det tenkes at julen 2020 var startpunktet for en siste himmelsk aksjon på vår forgjengelige jord. hvor Guds sønn, kalt SannhetensÅnd, ble sendt til jorden for å understøtte Guds plan for å redde/frelse/berge flest mulig mennesker til en evig jord før nåværende jord/verden blir avsluttet.  De fleste på den andre siden cil vel videre være enig om at den optimal visdom,  også kan kalle sannheten. Her vil jeg da si at jeg eeg blir skeptisk når andre mennesker sier at de har funnet sannheten, men likevel tenker jeg at det er veldig sannsynlig at en så skakkjørt verden som den vi lever i, er et slags vitnesbyrd om at det en gang i fortida må vær en sannhet som er deørsaken til det gode som er i ferd med å "drukne i uforstand" som vel kjennetegnes av at alle vil ha mer til seg selv. Jeg tenker da at denne gamle visdommen har vært skjult for mange og også meg, før jeg tegnet "Syndeproblem-tegningen" ovenfor. En av grunnene til at humanister har fått oss mennesker til å misforstå Bibelen, er tilsynelatende at man har laget en ny visdom hvor Gud(skaperen) er byttet ut med Egoet Dette siste begrepet er skjeldent brukt direkte, men er da likevel "overrepresentert" som subjekt i vanlige setninger som "Du er verdifull" eller "Jeg tror ikke på Gud"(men på meg selv). Videre er verdens hovedproblem som Bibelen har gitt navnet: synd. fjernet fra offentlighetens vokabular og tilsynelatende byttet ut med død. som da synes å være det vi alle bør kjempe mot ved å støtt legestanden, medisinprodusentene og "HMS-skaperne".  

En annen grunn til at vår moderne verden ikke finner tilbake til SANNHETEN, er at noen har sagt at "bilder" eller "liknelser" fra gamle religiøse bøker er ubrukelige for å forstå  verden og må derfor ikke brukes i våt arbeid for å skape en god verden for alle. Man har dermed så langt jeg forstår forbudt/avskrevet alle overmennesklige gode krefter eller begrep, og så langt jeg forstår er dette ikke smart. For meg som lærer er det opplagt at man ikke kan gi elever/studenter gode kunnskap og visdom  hvis man ikke kan få bruke alle relevante ord og begrep. Tilbake på 1990-tallet jobbet jeg som lærer på en lærerskole og opplevded at jeg plutselig i januar ble fratatt alle tillit fra øvrigheten(avdelingsstyret) gjennom vedtak av typen "1) Fysikkhefta "Energi", "Elektrisitet og magnetisme", "Astronomi" og "Mekanikk" eignar seg i si nåværande form ikkje som pensumlitteratur i allmennlærarutdanninga.2) På grunn av den praktiske situasjonen kan likevel heftet "Energi" nyttast i vårsemesteret 1996, men då slik at studentane får spesiell hjelp i bruken av det. Denne hjelpa må gjevast i undervisninga..." Bakgrunnen var da todelt: 1)jeg hadde i et forord til magnetismekapittelet i et kompendium foreslått til studenter som syntes fysikk var vanskelig, å be Gud/DHÅ om hjelp fordi jeg selv hadde gjort det mange ganger og opplevd at det virket noen ganger. Men hovedgrunnen til at jeg ble "fradømt faglig troverdighet" var da at jeg i tillegg til såkalt moderne-fysikk-teorier  som lysets partikkelnatur og relativitetsteorien, hadde brukt en bedre forklaringsmodell som jeg kalte 'ny fysikk' eller 'em-modellen'(elektromagnetiske forklaringsmodell) som jeg tror også den gangen var enerådende  i tekniske/praktiske universiteter. Det er bare de jeg vil kaller dogmatiske/teoretiske vitenskapsmenn som sannsynligvis ikke da har skjønt teoriene til Bohr og Einstein og som i vår tid tror at dagens naturvitenskap bygger på disse, og som videre tror at disse må forbli uimotsagt i Norge for at landet vårt skal bestå.  Nå tenker jeg vel videre at noen som ikke er lærere kan tro at det er greit å undervise om skoleledelsen har skrevet at ingenting av det jeg har undervist kan undervises ute at jeg fikk "spesiell hjelp". Merk at det var meg som måtte gi meg selv spesiell hjelp, siden de ikke hadde andre som kunne peke på hva som var galt i undervisninga mi, men jeg tenker da at det var disse to ordene ødela min faglige troverdighet og som gjorde at jeg ikke fikk andre jobber når jeg søkte meg bort fra HVO. Men  jeg følte da fullt støtte fra studentene, den gangen så jeg vil vel si at jeg berget situasjonen for HVO den våren ved å fortsette det som jeg egentilig ikke hadde lov å gjøre fram til sommeren. Men da tok jeg permisjon et år, og fordi jeg ble forvirret knyttet til hva som var Guds plan med det som skjedde, så brukte jeg relativt mye av tida som jeg offisielt brukte på fysikkstudier i Trondheim, på et bibelstudium av Bibelens siste bok; Åpenbaringsboka.

Når jeg her bare sier at  jeg sier at jeg fant mye visdom i Bibelens siste bok, så tenker sannsynligvis de som har lest åpenbaringsboka at jeg er blitt en av de såkalte konspirasjonsteeoretikerene som ser elendighet overalt og melder seg mer eller mindre ut av det vi kan kalle å være en ansvarlige samfunnsborgere. Min tanke her er å hjelpe andre til å tenke selv å vurderer om Bibelen er nyttig for oss som ønsker å være med å gjøre verden til et bedre sted for alle. Derfor vil jeg her lage enda en figur basert på Bibelen for å illustrere den indre konsensus eller enhet som jeg mener finnes i denne boka. Den har da imponert meg mye mer enn alle såkalte vitenskapelige bøker som har som mål å bevise/sannsynliggjøre en eller annen naturlov eller naturhistorie. Tanken min er videre at alle mennesker som virkelig har forstått naturvitenskapelige arbeidsmetoder og ikke har låst seg til diverse ikke-verifiserbare dogmer som at det ikke finnes en gud eller at evolusjonsteorien er et faktum, ha nytte av det følgende. Jeg vet ikke om det følgende er nok til å overbevise noen om at følgende visdommen om Guds 12 sønner, kan være en del av den universelle sannheten.

På den andre siden har jeg mindre tro på at vanlige kristne kirke- eller bedehusfolk vil applaudere det jeg her skriver. Årsaken til det er vel først og fremst at min tolkning ikke støtter vanlige dogmer som treenighetslæren eller ideen om at Jesu død på korset har sonet for alle verdens syner i fortid og framtid og det eneste vi mennesker trenger å gjøre for å få evig liv er at vi må si/bekjenne at vi tror på Jesus og så leve i lyset ved å be om tilgivelse for alt det gale som "man" gjør.  Jeg er da mer opptatt av det som Jesus sa, og ikke det Paulus skrev. Min naturvitenskapelige tenkemåte forteller meg videre at det er mange motsigelser mellom det Jesus selv sa og det som kristne forkynnere sier i dag. Nå skriver jeg ikke dette for at jeg tror at kristne som tror de er omvendt, skal omvende seg til min kristendomstolkning,selvom det selvfølgelig er ønskelig. Men det jeg skriver her er primært til såkalte ikke-kristne som kanskje har forlatt kristendommen fordi de opplever mye falskhet, sjølgodhet eller ufornuft i kristne miljø. Jeg håper selv at også mine kristne venner som er uenig med meg i diverse detaljer vil tenke at det er fint om noen av de som har stengt døra til kristendommen på grunn av uforstand i kristne miljøer, tross alt vurderer om kristendommen er løsningen på verdens problem og som kan gi oss tilgang til en evig jord uten synd.

En gammel åpenbaring fra 1996 som jeg følte at Gud ville ha med i dette julebrevet...?

Her følger så en 2022-utgave av en åpenbaring jeg fikk studieåret 1995-96. Noen vil vel spørre om den er fra Gud eller Satan, men jeg tror da at den er fra begge.  Merk at ifølge Bibelen har Satan snakket med både Gud (i Jobs bok) og Jesus en gang han befant seg i ørkenene. Videre tror jeg at SannhetensÅnd, som Jesus sa han ville sende i Joh.14,15-17 er den sammen som andre steder kalles 'Guds ord', 'Herrens ord' eller Slangen som da i 1Mos.3,1 beskrives som klokere enn alle andre dyr. Alle er da enig om at 'Slangen' ikke henspeiler på en jordiske dyreart, men en himmelsk person elle eventuelt en Guds sønn. Men jeg har da så langt bedt Gud om å velge andre til å markedsføre disse tankene. Det er da en stor sjanse for at man blir stemplet som vranglærer både i skoleverket og kirken om legger slike tanker ut på internett.

(følgende tekst er knyttet til en figur lenger nede)
Merk at Jesus er den eneste av Guds sønner/døtre som har latt seg føde på jorda. Men alle sønnene er da en slags overengel(budbærere) som har til hovedoppgave å representere Gud på jorda og derfor har Gud gitt dem ulike egenskaper fra seg selv og som da kan inkludere mer eller fysisk makt/innflytelse her på jorda. Jesus som representerer Guds kjærlighet til menneskene, aksepterte da like forhold med oss mennesker, og derigjennom viste han en solidaritet med oss mennesker som "himmelen" håpet skulle få folk til å omvende seg og bli hans disipler ved å elske sin neste som seg selv. Jesus er i Bibelen kalt GudsLam og derfor har jeg plassert et lite lam i hode på han som hadde med seg 7 søsken til Jorda som i sin tur er kalt lysestaker i Bibelen (Åp2,1-3,22) Vi mennesker er ment å være lys for andre mennesker, og tanken bak ordet lysestake er vel at hvis vi plasserer oss i en lysestake og ber Gud om hjel til å f.eks. bli en god lærer, så vil vi få hjelp også "innenfra" via den ånden eller samvittigheten som Gud har gitt til alle mennesker for at vi skal kunne be eller samtale med Gud eller hans sønner/engler. Merk videre at de 7 lysestakene representerer 7 samfunnsområder hvor alle moderne kulturer har etablert opplæring og det offisielle målet å gjøre verden til et bedre sted for oss mennesker. Tanken til Jesus da han kom til jorda var kanskje at mange ville omvende seg av takknemlighet for Guds store "julegave". I vår tid er det kanskje ikke så mange som tenker at goder som musikk, biler og en god heim kan ha kommet til oss via mennesker som har blitt hjulpet av "Guds budbærere" eller engler (eller "himmelske lysestaker" eller Jesus som gav oss noen grunnleggende leveregler.)

Så langt har jeg nevnt 8 Gudesønner, og matematikken jeg har lært tilsier da at det må finnes 4 gudesønner til. I Åp.4 kan vi lese at Johannes fikk se Guds himmelske trone  som jeg da tenker befinner seg relativt nær den jorda som vi bor på, men kanskje i en annen dimensjon som gjør at vi vanligvis ikke ser den. Det som her interesserer meg mest er fire livsvesen som stod i ytterkanten av tronen. Disse liknet da henholdsvis på en løve, en okse, et menneske og en flygende ørn.(Åp.4,7). Nå tror jeg ikke at de virkelig liknet de fire figurene jeg har med i figuren nedenfor, men jeg tenker da at det er nyttig å tenke på disse jordiske dyrene når vi skal forstå deres rolle i Guds store redningsaksjon for å få mennesker med til den nye evige jorda hvor det ikke lenger er synd og død.

Når en av disse Gudesønnene kalles Døden, så er ikke det fordi han er ond, men fordi hans oppgave er å hjelpe de menneskene som på ulike måter og av ulike årsaker opplever sin første død. Mye tyder ellers på at det nettopp er i møte med Døden at mange mennesker omvender seg så de slipper å møte "den evige død". I Guds visdom er da Døden et viktig "redskapet" i oppbyggingen av en god evig jord.  Siden mennesker har fått fri vilje til også å synde, så har Gud bestemt at det skal finnes en evig død som motpol til evig liv (god tilværelse uten død). En måte å forestille seg evig død, er å tenke på en ultimat tomhet uten gleder, smerter eller følelser, men kanskje noen minner. Selv tror jeg at Gud vil sørge for at alle mennesker i en ny oppstandelse vil få informasjon om hvor vi ender opp når den gamle jorda opphørere og den nye evige jorden blir etablert.

Hovedproblemet i vår verden som har vart i ca 6000 år er så langt jeg forstår, synd og dens konsekvenser. Siden død er en slutt på synd og dens konsekvenser som ikke nødvendigvis er fulgt av smerte, kan vi si at død kan være en optimal problemløser. Humanister på den andre siden, klamrer seg tilsynelatende til en ide om at alle menneskeliv er så verdifulle at vil ikke engang må drepe massemordere (ha dødstraff for alvorlige forbrytelser) og i tilfelle døden skylder vanlige sykdommer, må samfunnet gjøre alt som er mulig for å utsette døden lengst mulig, selvom "ventetida er vond".
Man forstår tilsynelatende ikke at synd blant frie mennesker fungerer som en slags katastrofebrann i tørt grass som sprer seg fort og relativt raskt blir umulig å slokke før den har fortært alt brennbart (grass og andre ting som ikke gror opp av seg selv til neste år). Hovedpoenget her er da at gudesønnen med navnet Døden og den første død som avslutter vårt nåværende jordeliv,  er en positiv faktorer som kombinert med lydighet mot Guds bud gjør at vi kan nyte et evig liv på ei evig god jord.


 På figuren ovenfor finnes det i tillegg til GudsLam(Jesus) tre andre dyrefigurer: Løve, Okse og Ørn, og jeg har slitt litt med å finne ut hvem er hvem. En av dem må da være Satan. Kanskje fordi det finnes kristne tradisjonener som forteller at Jesus er både Løven av Juda og Guds Lam, så var det først i dag at jeg "lander" og sier at jeg tror at det er Satan som er Løven i åpenbaringsboken og rytteren med sverd, og at sverdet her symboliserer Guds ord og ikke krig.  Visdom er ord og om Satan er den som har som hovedoppgave å formidle visdom/ord og som kanskje til slutt vil klare å overbevise oss mennesker om hva som er sant og hva som er falsk lære.

Et mer vanskelig spørsmål er da så langt jeg forstå, hvem som befinner seg bak "maskene" ørn og okse. Ørnen er et rovdyr som jakter ovenfra og ser godt. Det første seilet som da representerer verdens første tidsperiode hvor det fantes mennesker handler da om en rytter med en bue og som hadde som mål å seire. Nå kan mitt forslag til forklaring virke litt uerbødig, men siden jeg tror jeg har fått den  av Gudesønnen som vi kan kalle HerrensOrd, så tenker jeg at vi kan kalle ørnen for Optimisten. I utgangspunktet tenker jeg at Gud selv var så klok eller vis at han forutså alt han selv skapte og hadde kontroll over skaperverket da det var ferdig. Men kanskje forutså han ikke hva som ville skje når Adam og Eva møtte hverandre og hadde fri vilje til å gjøre hva de ville. Jeg velger da å tenke på Gud som en optimist som setter i gang med ting, selvom han ikke kjente alle konsekvensene av det han skapte på forhånd. Denne verdenshistoria som er vist ovenfor er da i seg selv en antydning om at menneskeprosjektet ble et større problem en det Gud eller hans udvidede råd med 12 sønner og døtre forutså. Her vil jeg videre kort nevne at selvom jeg ikke selv regner meg som optimist, så er jeg svært glad for at Gud også skapte optimister som kan sette igang nye prosjekt som mot alle odds blir vellykket til slutt.

Når det gjelder det sjette segl som etter mine anslag skal brytes omtrent i vår levetid, så handler det om mye katastrofe  og vrede (Åp6,12++) men også om fire engler som jeg da tenker er Døden, Oprimisten, Satan og den som liknet på en okse. Hvem eller hva er egentlig Oksen? Siden jeg ikke har funnet noe bedre navn vil jeg her bare kalle ham Oksen . Han hadde da et hovedansvar på jorda i tidsperioden fra flommen til Gud delte jorda og tungemål/språk og dermed hindret at "verdensamfunnets tårn" skulle nå opp i himmelen. Omtalen av det tilhørende seilet beskriver da en rytter med et åk (eller vekt) og jeg tenker at tungt arbeid er et kjennetegn på denne perioden.  Babels tårn kan da være bilde på ulike ting, men jeg forestiller meg at det som kjennetegnet denne tida da man bygget tårn, var en stor arbeiderklasse som sannsynligvis fikk hjelp av okser som kunne hjelpe med de tyngste børene.

Når det gjelder årsaken til den store trengselen som Jesus har talt om, så tenker jeg at det er egoistiske mennesker, basert på falsk visdommer og pengemankt, som vil stå bak den store trengselen. Jeg ser da ingen grunn til at de Guds engler som Gud ativiserer på jorda i vår tid  vil stå bak den aktuelle trengselen. Men jeg tenker da likevel  at Satan, på samme måten som Slangen gav Eva noen faktaopplysninger knyttet til den forbudne frukt, også kan vært med å spre noen faktaopplysninger som diverse egoister med stor makt vil kunne bruke i sitt forsøk på å berge det luksuslivet de har skaffet seg og som de mener de fortjener utfra en ide om at  det ikke finnes noen andre guder enn Mammon(penger).

Men det finnes da også positiv side med den såkalte siste  trengselen som kanskje vår generasjon får oppleve. Som nevnt tidligere er menneskenes endelige mål; å bli med til en evig jord uten trengsel og død Men dette vil bare kunne skje om de menneskene som slipper inn, har omvendt seg og klarer å sette dette høyere enn å følge eget ego. Erfaring viser vel at det er i vanskelige tider vi får se hvem som virkelig tror på Jesu ord om å elske Gud over alt og sin neste som seg selv.

Noen mennesker vil kanskje i denne siste vanskelige tida tenke at verden så langt har vært mye lidelse, og derfor kan man da bare i den siste trengseltid være blant dem som gi blaffen og derfor bare samler til seg selv og ikke vil dele med andre. Slik kan man da forlenge eget liv, og når så også eget liv er slutt, får man en evig død uten mer fysisk eller sjelelig lidelse.
Selvom jeg liker å sove, så tenker jeg vel at det å få beskjed om at jeg aldri skal våkne igjen og aldri mer treffe mine kjære, vil utløse en slags anger. Grunnen er da at vi som mennesker er noe mer enn bare "en klump med atomer" som tilfeldigvis utviklet seg til mennesker gjennom milliarder av¨år, Vi mennesker består da også av en del som Bibelen kaller ånd hvor vi gjør våre valg basert på ulike opplevelser i sjel og legeme. I ånde-delen vil det kanskje også lagres opp en "livshistorie" som ikke er forgjengelig. Vi vet at mennesker på vår forgjengelige jord kan bli født med diverse sjelelige/psykiske og legemlige/fysiske problem, og som kan være en stor byrde i dette livet. Men jeg har da full tillit til Bibelen som da lover at det ikke skal være slike problem å den evige jord. Men jeg er da åpen for at vi ikke nødvendigvis vil glemme alt ondt vi har opplevd i vårt første liv.

En grunn til å anta at vi mennesker i vår ånd kan huske både gode og mindre gode minner fra vårt første jordeliv er at dette vil kunne være det som får oss til å følge Guds bud i vårt neste liv. Selvom ytre fristelser vil være ryddet bort i himmelen så kan det vel tenkes at noen f.eks. blir fristet til å stjele noe fra en annen. Grunnene til at han ikke vil gjøre det er sannsynligvis en stor takknemmelighet for å være der han er og at  han  husker hva ulike synder kunne medføre i forrige liv.

Mat.22, 11 Men da kongen kom inn for å hilse på gjestene, fikk han øye på en som ikke hadde på seg bryllupsklær. 12  Han spurte ham: ‘Min venn, hvordan er du kommet hit inn uten bryllupsklær?’ Men han tidde. 13 Da sa kongen til tjenerne: ‘Bind ham på hender og føtter og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’ 14  For mange er kalt, men få er utvalgt. 

Men så lenge som mennesker har fri vilje, så tenker jeg at det også må være en mulighet til å kaste ut fra den evige jord, de som ikke vil elske Gud og sin neste. Min logikk tilsier da at frihet er en grunnleggende kjennetegn på et godt liv og om himmelen skal være et godt sted for alle til evig tid, så tenker jeg de som kommer dit enten får begrenset sin frihet eller så får de som styre en mulighet til å kaste ut de som ikke klarer å tilpasse seg. Jeg er da glad for at Jesus har forutsett dette tankeproblemet, og derfor fortalte han liknelsen til høyre.

Som en oppsummering så langt vil jeg da si at i Guds visdom er død en positiv faktor som både kan fjerne synd som i seg selv har en tendens til å avle mer synd, og dessuten kan syndens konsekvenser fungere som en effektiv advarsel som får frie mennesker til å omvende seg fra synd. Noen mennesker legger i vår tid  skylden på religioner for verdens ulike problemer. Min konklusjon er på den andre siden at utglidningen i vår verden skylles at folk flest ignorerer Guds bud. I vår vestlige verden har vi hatt en gradvis økning av problemer i aldersgruppene barn,  unge og unge voksne knyttet til kriminalitet vold, og fysiske og psykiske problemer, og et første spørsmål er da om det har sammenheng med småbarn ble oppbevart i barnehager på dagtid, og at skoleverket har endret seg og oppdtagelseaspektet er blitt borte. Kan det tenkes at konfirmanter ikke lenger er opplært til å ta voksenansvar for seg selv og sin neste.

Nå er det ikke mulige å samle alle ungdommer under en kam, men mitt syn basert på erfaringer to generasjoner tilbake og observasjoner av dagens konfirmanter, er at mange flere er blitt late egoister som har store problemer med å innordne seg i samfunn som ansvarlige medarbeidere. Mange velger f.eks. å "droppe ut" i rus, kriminalitet eller diverse foreldrestøttede eller statstøttede aktiviteter som trenger en stadig større del av statsbudsjettet. Selv vil jeg da si at min generasjon var mer veloppdragen enn de som har vokst opp i dagens humanistisk samfunn. Det finnes fortsatt lysende unntak, men så lenge disse senere i livet skal ha "skjebnefellesskap" med alle de andre, så er jeg redd for at det også finnes en  "åndelig gravitasjonslov" (synd avler synd) som gjør at enden blir et "umulig samfunn".

Hvem har skylden for problemen i vår verden?

En ting er å forstå Bibelen og Guds hensikt med verden. En annen ting er å forstå hvorfor ting har gått så galt når ting startet så godt, (med to mennesker i en hage som noen har kalt paradis). Mange skylder på slangen som også kalles Satan. og om det er sant, så er det sannsynligvis lite vi kan gjøre -  siden problemet da ikke er vårt ansvar!??. Men da jeg jobbet med ord til syndeproblem-tegningen ovenfor, så kom tanken om at en falsk visdom må likne på sannheten, og at skyer/tåke kanskje er de vanligste årsaker til at mennesker går seg vill.

Kan det f.eks. tenkes at vi mennesker selv kan løse de problemene vi har kommet opp i om tåka letter og vi ser både hva som er den veien Jesus sa vi skulle gå og at vi samtidig ser den veien som har ført vår verden til kanten av stupet.

Den store trengsel
15 Når dere ser at det motbydelige (/egoet) som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den alle de som leser det, tyde det! 16 – da må de som er i Judea(=omkring Jerusalem), flykte opp i fjellene(ut på landet). 17 Den som er på taket(de velstående), må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Ve dem som venter barn/har full mage og dem som gir bryst/"melker kapitalismen" i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren(trengseltiden vil vare mindre enn et år) eller på sabbaten (noen offentlige tjenester bør fungerer). 21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. 22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld (de som velger "å følge Jesus" = lyde Gud og elske sin neste) skal disse dagene forkortes. 

Menneskenes historie har vel vist at kriger i verden, og da spesielt de to siste verdenskrigene, ikke har lært verdens folk at vi må begynne å gå på en annen vei for at livet skal bli godt for alle. Jeg tenker at vår siste pågående krigen i Ukraina er en påminning om at statsledere som er mer eller mindre demokratisk valgt, aldri vil klare å lede oss andre inn i en verden som blir god for alle. Også jeg er med å be til Gud om at Putin må mislykkes, men om Gud fikser dette problemet, er problemet vårt da løst? Selv forstår jeg det slik at denne verden som helhet aldri vil oppnå et demokratisk flertall for å følge Guds bud til en god verden for alle. En hovedgrunn til denne tanken er noen ord fra Jesus som er gjengitt i rammen til høyre. Dette er da utsagn som egentlig ikke er ment å tolkes bokstavelig, men som en liknelse. Det gir da ikke mening å tolke det bokstavelig og min opplevelse er da videre at jeg heller aldri har hørt en troverdig tolkning i kirker og bedehus. Når jeg da i teksten til høyre har føyd til litt grønn tekst, så er det fordi jeg tror at jeg har fått disse "tolkningene" fra SannhetensÅnd. Nøkkelen til å forstå teksten er vel videre at vi forstår hva som ligger i begrepet 'det motbydelige' som da er noe som 'alle som leser' (ikke bare overhodene i kirka) vil kunne forstå. Her vil jeg bare kort si at jeg i min oppvekst lærte at mennesket var tredelt - oppdelt i ånd, sjel og legeme/kropp. Dette er ikke så fremhevet i vår tid, men om vi kombinerer dette med f.eks. 2Kor.3,16: Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere..., så tenker jeg at det er mest nærliggende å tenke at det vi alle kan se og forstå, er når egoismen har overtatt styringen hos folk flest. Egoet har med andre ord overtatt den plassen inni oss hvor Gud og hans bud skulle ha vært.

Den opprinnelige planen min var å fordype meg i de to rådende livssynene som vi har i vårt land i dag og videre prøve å forstå hvorfor kristendommen mister innflytelse samtidig som humanismen synes å styre  alt uten motforestillinger. Tida har imidlertid  gått med til et uventet dypdykk i det jeg vil kalle et kristent livssyn som kan gi et godt liv for alle. En mulig grunn til denne vridningen kan være at Sannhetens ånd har mer tro på at vi må forstå kristendommen først. Når det så gjelder tegningen til venstre så vil jeg her si at den gav med svært mange aha-opplevelser, og jeg tenker da jeg brukte omkring en dag på å utvikle den. Et hovedbudskap er da at humanistene  har skrevet imponerende populistiske slagord på kunstige skyer som holdes oppe av månen som da er det himmellegemet som viser hvor langt/høyt menneskenes visdom har nådd etter måneferden på 1960-tallet.  Målgruppen er da sannsynligvis passive folk som har tid til å se på skyer og som venter på godvær ellertil i morgen før de gjør det de har planlagt. Som en slags trøst har jeg videre tegnet på noen av forfedrene deres som da kan minne dem om at alt blir bedre med tida, bare man venter lenge nok.
Det var da et forsøk på en kort morsom kommentar, og evntuelle utdypinger har da også jeg skjøvet "ut i det blå".

Dette året deltok jeg på to konfirmasjoner en humanistisk og en kristen, og det er da inntrykk fra disse som ligger til grunn her når jeg kort vil presentere menneskelivet slik jeg tror Gud planla det og som da inneholder en konfirmasjon med en meningsfull rolle:

Adam &Eva/woman
(1man+1woman=3man)
Skapt av to mennesker eller Gud?
Siste er sant! - "i hans bilde"

Barn/Bosted/hjem
barn trenger oppdragelse (discipline upbringing)
vha:Bruksanvisning/Bibel

Confirmation/Konfirmasjon:
fra Barndom >> til ansvarlig selvstendig og godt menneske
"følge Jesus" / "bære vårt kors"

Duty/plikt  Arbeid m/svette for mat hus mm. (1Mos.3,19) Selvberging etter syndefallet >alle må bidra i felleskapet

End = entering Everlasting Eden
for omvendte
som
har "forsaket" synden
Fra  Gud

Nå er dette en enkel figur som vel har sitt utgangspunkt i uttrykket om "å ha lært sin ABC". I min gjerning som lærer og vel også elev/student har jeg alltid vært på utkikk eter forenklede fremstillinger som gjør ting lett å huske eller forstå. Disse ulike norske og engelske ordene som jeg har innordnet under fem etterfølgende bokstaver ble en slags hilsen fra Gud om at den visdommen som ligger her egentlig stammer fra ham. Vi som har mye fantasi vil kunne finne mye her, men jeg vil kort si at dette kan være oppskriften for menneskelivet og en vennlig hilsen fra Gud om at jeg ikke trengte å lære mer enn to språk for å se Guds sannheter. Jeg har hørt om at noen blir oppbygget av å finne mysterier eller selvmotsigelser i Bibelen(eks treenigheten), men det er da ikke meg. Men her fant jeg på en måte en feil i logikken 1+1=3 som på en måte overbeviste meg at det er Gud som har skapt meg og ikke mine foreldre, og at livet er noe mer enn logikk.

Det neste jeg så var da at det finnes en B mellom da Adam ble født og han blir Confirmert og at disse Barna mangler det viktigste i livet om ikke Ansvarlige foreldre lærer dem hva som er rett og galt og at barna skal Adlyde foreldrene .fram til Confirmasjonen når de kan begynne å bestemme litt selv. Det er barn og ikke voksne som kan lære å lyde, og om vi i møte med barn  innrette oppdragelsen etter hva barna vil de forbli uoppdragne resten av livet og få store problemer med å underordne seg under diverse autoriteter når de blir voksne.

Etter C kommer  D og Duty på verdensspråket betyr plikt som tilsynelatende er et ukjent ord for mange norske ungdommer. De har da i stedet lært at det å følge egoet fungerer godt overfor foreldre og kanskje også lærere. Hvorfor skal de da ikke gjøre det samme resten av livet til the bitter End. Jeg forstå at slike moralprekener kan provosere noen, men har vi egentlig noe alternativ om vi ønsker at våre barn og barnebarn  skal få leve lenge i et godt land?

D
Dine
Dløfter er Gmange, din #Ftrofasthet Hmstor    Vi vil Emtakke, vi vil Alovprise Ddeg
Du vår
DSkaper som Gelsker oss #Falle på Hmjord    Og vet Emnøye om vår Avandring og Dvei

  Herre, Dled du oss Hmfrem La oss Embli til hjelp for Adem
  Som du
  Hmviser oss Etrenger en Ahånd!
  Gi oss
  Dlys til å Hmse Gi oss Emvilje til å Abe
  Herre
  HmGud, fyll vårt Emliv Amed din DÅnd!

2 Sannhets DÅnd, vis oss Gklart hva som #Fhindrer ditt Hmverk   Vis oss Emsynden så vi Aser den er Dvår!
Hjelp oss
Dtro at Gud Gtilgir, at #Fnåden gjør Hmsterk     At denEm rettferd som vi Afår, den beDstår!

4 Dine Dgaver er Gmange, #Fdin nåde er Hmrik    Herre, velg for Emoss de Agaver duD vil!
Hjelp oss
Dbruke dem Grett og for#Fvalte dem Hmslik    At det Emmerkes vi er Atent av din Dild!

5 Lær oss Delske hverGandre, og #Fse hva det Hmer    Du har Emment med at viAbor der vi Dbor!
Hjelp oss
Dvitne om GJesus for #Ffjern og for Hmnær    La ditt Emord nå ut til Ahele vår Djord!

Tekst&melodi: Sigurd Lunde 1916-2006 (biskop,  komponist, forfatter, redakr(NMS), radiomann, startet Salmer&sasnger)

Et kulturelt innslag
Når jeg her er blitt mer frimodig i forhold til å tolke Bibelen litt anderledes enn vanlige prester og predikanter, så er det også fordi jeg på en adventsgudstjeneste før jul gjennoppdaget salmen til høyre. De to første orden i andre vers forteller da  at en av våre mest kjente prester har skrevet noe som likner på det som jeg føler at Gud vil jeg skal skrive om, Det er videre en utfordrene tekst. Jeg har også selv bedt om at Herren skal lede meg, og siden jeg innerst inne tror at sang og musikk er en måte å forsterke budskap, og siden jeg tidligere fikk en ide om at jeg også kan inkludere lyd i Julebrevene og kanskje oppnå diverse pedagogiske forbedringer. Jeg fant da melodien på YouTube og prøvde å synge teksten. Ved å klikke på start til høyre så er det da mulig å høre min aller første soloutgivelse på internett.

Målet med julebrevet var å gi en kort oversikt over høydepunkt i 2022 vha bilder og visdomsord som jeg har samlet. Så langt er bare tre nye tegninger blitt med, men ingen bilder. Men det er da fordi klokka er ca 1800(ca 2130) på nyttårsaften og hvis julebrevet skal komme på fiberen i rett år, så må jeg fra nå av avvise alle nye ideer til nye innspill. Men jeg tenker da at for at de bilder og tanker som ikke ble med i år, kan legges inn som en LENKE i et brev fra 2022, så kan det tenkes at det skjer( Hvis lenkeordet blir blått betyr det i tilfelle at HTML-fila har tillatt meg å tilbakeføre ting fra neste år til dette året uten å at jeg føler at jeg gjør noe galt. Grunnen til at jeg ønsker det selv er da at jeg synes at julebrevene er en nyttig og relativt komplett "indeks"  for å finne tilbake til spesielle hendelser etter at jeg har oppdaget memoryproblem i det såkalte kortidsminnet. .

så vil jeg her bare  vil jeg her bare avslutte med et "bilde" som har utviklet seg gjennom hele året. En primæroppgave er å vise standardbredden som alle dokumentene skal ha og videre kan den fungere som en intro og "klikkplate" hvor man velger hva man vil se nærmere på.

Den er samtidig en oversikt over livet mitt hvor handa oppe til venstre er Guds og som da er skal bli porten til mitt kreasjonistengasjement. Under handa er da porten til min bibelforståelse og øret er da porten til sang og musikk mm. Tegninga under er et selvpotrett hvor jeg har snudd fysikkboka opp/ned og den er da men å være en port til min akademiske karriere og de ulike problemene som jeg har møtt som jeg i dag tror er planlagt av Gud og derfor bør publiseres.

Til høyre finnes så en historieside hvor jeg på den ene siden ta utgangspunkt i naturforståelse og på den andre siden fokuserer på den menneskelige siden. Nå er jeg usikker på presentasjonsmåte, men naturfagsirkelen er den jeg brukte i forbindelse med undervisningen i Volda, og den andre "ballen" tenker jeg kan brukes i tilknyning til undervisning, meningen med livet,  en spesiell historie knyttet til "morsgården" på Øksendal som jeg har arvet og hvor jeg bor og ... Jeg har relativt lang erfaring med internett og HTML(HyperTextMakeupLanguage)-dokumenter som jeg lærte å manipulere  i Volda i forrige århundre og som jeg opplever å vært et optimalt talerør for å nå ut moderne folk som lever foran diverse skjermer. Det betyr at de på sin mobiltelefon, PC eller TV med enkle klikk/berøringer kan få kontakt med nettsida mi (UnderstandAll) og lese ting som jeg tror Gud vil at jeg skal publisere.

I midten finnes så noe som kan kalles temabasert naturgrunnlag og planen med de runde sirklene er da å gi tilgang til  naturfagundervisningen jeg utviklet ved HVO før jeg fikk avskjed, og som jeg tror lett kan omformes til å gi en sann naturforståelse via internett som kan få  folk flest til å slutte å tro blindt på den såkalte "vitenskapen"

 

God jul og et velsignet nytt år til dere alle! (24/12-2022  ca 1100 31/12-2022 ca 1840   ca 2145)