Betlehemstjerna2020

Dagbok21/12-20: I går på søndag laget jeg følgende fire figurer til eventuelt senere bruk:

..og  videre skrev jeg:


Saturn, top, and Jupiter, below, are seen after sunset from Shenandoah National Park, Sunday, Dec. 13, 2020, in Luray, Virginia. The two planets are drawing closer to each other in the sky as they head towards a “great conjunction” on December 21, where the two giant planets will appear a tenth of a degree apart.
Credits: NASA/ Bill Ingalls

Skywatchers are in for an end-of-year treat. What has become known popularly as the “Christmas Star” is an especially vibrant planetary conjunction easily visible in the evening sky over the next two weeks as the bright planets Jupiter and Saturn come together, culminating on the night of Dec. 21....
What makes this year’s spectacle so rare, then? It’s been nearly 400 years since the planets passed this close to each other in the sky, and nearly 800 years since the alignment of Saturn and Jupiter occurred at night, as it will for 2020, allowing nearly everyone around the world to witness this “great conjunction.” 

Wikipedia: Kristi fødsel (i vår tidsregning)
...Tidsregningen legger til grunn et påstått historisk år for fødselen til Jesus Kristus, den viktigste skikkelsen i Det nye testamentet i Bibelen. Enkelte bibelforskere har senere kommet til at tidspunktet trolig er for seint. Jesus ble muligens født 4 til 6 år før år 1 (se tidspunktet for Jesu Kristi fødsel)...
Denne tidsregningen ble foreslått av munken Dionysius Exiguus i år 525, men ikke innført før på 700-tallet....

Varsler Betlehemstjerna noe nytt?
I dag søndag 20/12 fant jeg det som er i rammen til høyre på nettsida til Nasa. Jeg er selv blant dem som tror på at den stjerna vismennene fra østen så på himmelen som varslet Jesu komme til jord, var en tidligere samstilling mellom planetene Jupiter og Saturn og jeg vil etterhvert legge lenker til det jeg har skrevet om dette på denne nettsida. Slike hendelser som kan observeres på jorda er relativt sjeldne og ifølge ei nettside er det 60 år til neste gang det vil skje. Og når det så i Bibelen finnes en rapport om en tilsvarende hendelse som er beskrevet i Matt.2,1-12 fra ulike historiske personer, så er astronomiske beregninger en pålitelig bekreftelse av at hendelsen må ha skjedd. I vår tid kan vi da "se" to historiske hendelser, Jesu fødsel og samstillingen 21/12-2020  som da skjedde omtrent samtidig med at jeg skrev det som jeg har samlet i denne html-fila.

Videre tenker jeg at astronomien er mer troverdig enn den munken som i sin tid fastsatte Jesu fødsel til 525 år før året da han la fram forslaget til vår nye tidsregning. Den gangen var romerriket gått i oppløsning, og det var nok vanskelig å samle troverdige dokumenter for de ca 525 årene som hadde gått siden Jesu fødsel. Det er derfor mest nærliggende å tenke at munken har gjort en feil på ca 6 år slik som også antydet i Wikipedia som jeg også har sitert fra til høyre. Merk videre at denne tidfestinga av "nullpunktet" for vår tidsregning ikke har noe med bibelens troverdighet å gjøre.

Men det som ble sterkt for meg, var da at jeg i mitt bibelstudium (1) har funnet endel ting som tyder på at en som jeg tror er en annen av Guds sønner, skal "manifistere seg" på jorda i vår tid. Planen min var (2) å starte nettsida HustakRop før julaften, hvor jeg også vil skrive om det Gud har vist meg om Guds sønner,  Dernest opplevde jeg (3) at Sissel, min kjære kone som da ikke har så mye astronomibakgrunn som meg, forteller meg at det i morgen skal skje en sjelden samstilling av planeter på himmelen som er synlig fra jorda  og (4) at værmeldingene for de første dagene er skyer og regn, og dessuten er denne samstillingen lavt over horisonten i sørvest på ettermiddagen som vel betyr at man må opp på et fjell for å se den.

Selvom dette var min eneste sjanse for å se "Betlehemstjerna" i virkeligheten, så tenker jeg at bildet til høyre er nok for meg. Dette viser vandrestjernene/planetene ca en uke før "de slår seg sammen i 2020". Om det så skulle bli klarvær til julaftenen som meterologien spår, så vil vi da kunne se at Saturn har passet Jupiter "på baksida" og vil gå ned før Saturn slik som informasjonen nedenfor fra internett forteller. Hovedproblemet er da at planetene vil gå ned tidligere og tidligere i dagene framover her i SørNorge og den minste av dem Saturn vil gå ned først. Lyset fra denne har da størst problem med å "skinne gjennom" den blå atmosfæren som også blir "tykkere" jo lavere mot horisonten planeten befinner seg:

I prinsippet skulle det da være mulig å se de to planetene fra en fjelltopp om det ikke er skyer i sørvest mens de er i ferd med å forlater hverandre 

Nå vil jeg ikke bruke mye tid på å forklare alt som gjorde dette til et "sterkt tegn" for meg, men bare nevne at jeg helt siden 1990-tallet har studert Åpenbaringsboka og opplevd at jeg har forstått mer og mer. Men samtidig har jeg bedt Gud om å slippe å fortelle hva jeg "har sett" fordi jeg regner med at jeg da vil bli "avskrevet" som svermer eller verre ting. Her vil jeg da bare si at man kan lese om både stjerner og lysestaker i åpenbaringsboka, og en hovedide som jeg tror jeg har fått fra Gud, er at 12 stjerner og 7 lysestaker er bilder på det vi kan kalle Gud sønner hvor Jesus da er den eneste av dem som også er født på jorda og derfor kalles mennesesønn. Selv tenker jeg da at Guds hensikt med å omgi seg med sønner, var at disse skulle representere ham overfor menneskene og hjelpe menneskene med de egenskapene de selv hadde fått og som kanskje til sammen utgjorde alle Guds egenskaper som ble tilbudt menneskene via dem.

Nå har jeg spurt Gud om det ikke var nok å sende sin sønn Jesus til jorda Et mulig svar er at mens Jesus representerer det vi kan kalle Guds kjærlighet, så er det mye som tyder på at det ikke er nok for å skape fred og rettferdighet på jorda.  En annen sønn av Gud som er den første som nevnes i Bibelen er han som i 1Mos.3,1 er kalt Slangen som da er bedre kjent som Satan(hebraisk) eller Djevelen(gresk). Dette er klart negativt ladede navn i vår tid, men ordene som brukes i grunntekstene er best oversatt som 'motpart' eller  'anklager' som kan oppfattes som en tittel på den som skal vurdere om mennesker bør dømmes eller bli frifunnet. Han beskrives f.eks. som "listigere enn alle andre dyr" i 1.Mos.1,3" og om vi her tolker 'dyr' som 'Guds sønner' så tenker jeg at han er vår verdens smarteste person nest etter Gud. Andre steder, f.eks. i engelsk Wikipedia, er han beskrevet som et slags geni. Jeg tenker altså at han var en forvalter av en visdom som han sannsynligvis ikke fikk "praktisere fritt" etter at han hadde snakket med Eva og lokket henne til å synde. Resultatet ble da at kvinnens ætt/mennekene  "skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl"(1.Mos.3,15). Jeg tolker dette slik at Satan ikke fikk lov til å påvirke menneskenes hode/fornuft som vel innebar at han måtte ta imot spott uten å kunne forsvare seg. Hans nye oppgave skulle da bare være å "spise støv" og "ramme (menneske-)helen" som vel kan tolkes som å være statsavokat eller dommer i etterkant og ikke påvirke flere mennesker før de eventuelt syndet. Et resultat har da blitt at i de fleste skriv som er ført i pennen av mennesker, så er Satan blitt "syndebukk" for det meste. Men min påstand her er da at jeg ikke har funnet noe i Bibelen som entydig forteller at Satan er ond. Men det er da mange  eksempler på tvetydige formuleringer og ordforståelser som da kan tolkes i to retninger og hvor oversetterne da tilsynelatende har valgt den versjonen som antyder at Satan er Guds motstander eller ond. Merk at det er forskjell på 'Guds motstander' og 'menneskenes motstander'. Selv tenker at Satan er mer "streng" enn Jesus og følgelig trenges han kanskje når Jesus-disiplene blir for snille.

Så til det som jeg i vår tid føler som en ny tidsalder som er på vei. Det står flere ganger i Bibelen om at noe som kan kalles et slør skal bli tatt vekk som da gjør at mennesker en gang vil forstå samtidig som det står at Satan som jeg tenker representerer kunnskap og forståelse, er bundet - men en gang skal settes fri. Andre historier kan man da tolke i samme retning selvom  det brukes andre ord. En tanke som har vært nyttig når jeg har prøvd å forstå naturen er følgende: Er det mulig å samle alle liknende fenomen i en totalforståelse. I 1Mos.3 finner vi dommen om at Slangen skulle "krype på buken sin" og i Åpenbaringsboken 20 står det om at "den gamle dragen"(=Satan) ble bundet for så å bli sluppet fri en stund. Det finnes videre et tilfelle hvor Jesus og Satan/Djevelen har snakket sammen (Matt.4,1-11) og jeg tenker at denne samtalen har skjedd mens Satan var bundet omkring den tida Jesus vandret på jorda. Det som da er et hovedproblem med den vanlige tolkningen om at Satan er ond, er hvordan vi skal forstå følgende:

..det som følger her er i hovedsak skrevet på mandag, den dagen Jupiter og Saturn møttes:
Min erfaring er at Gud/DHÅ ofte taler til meg gjennom tanker jeg får i mørket etter jeg har våknet, men før jeg står opp. Som et eksempel vil jeg her først lage og vise tre nye figurer som jeg tror vi trenger for å forstå forholdet mellom Jesus og Satan som jeg tenker representerer henholdsvis Guds kjærlighet og Guds forstand/visdom. Merk at disse figurene var ukjent for meg da jeg la meg i går, og jeg håper da at de som leser dette, skjønner hvorfor jeg har kalt denne nettsida HustakRop. Jeg føler altså at jeg ikke kan la være å fortelle hva jeg har sett og hørt. Bibelverset som denne nettsida er basert på er Matt.10.27 i den utgaven som kalles Bibelen Guds ord og som vel er mest inspirert av den gamle engelske KingJames-utgaven. Det jeg forteller dere i mørket, skal dere tale i lyset! Og det som blir sagt dere i øret, skal dere forkynne på hustakene! (Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene. i bibelselskapets siste utgave)

Et hovedproblem for meg har vært å forstå forholdet mellom Jesus og Satan utfra det jeg har lest i Bibelen. Mer konkret vil jeg si at jeg har et problem som endel andre kristne tilsynelatende ikke har. Jeg klarer da ikke å tro ting før jeg forstår dem. Her vil jeg da kort prøve å analysere ordvekslingen mellom Satan og Jesus som er gjengitt ovenfor.
Problem1: Snakket Satan sant når han tilbød Jesus makt over hele verden? Sannsynligvis ja, fordi ellers ville Jesus ha sagt ifra. Var dette et "ondt" eller "godt" tilbud fra Satan? Min tanke er da at hvis Satan var ond, så ville Gud for lengst ha fratatt han det vi kan kalle "makt over hele verden". Men om det egentlig handlet om Satans visdom, som han ville dele med Jesus, hvis Jesus ville være med å reise ham opp fra sin pålagte forbandelse om å krype på buken, så tenker jeg at teksten er forståelig.
Problem2: Hva var konsekvensene av at Jesus avslo det jeg vil kalle Satans tilbud om samarbeid? Om jeg tenker at Satan fortsatt hadde litt innflytelse i verden knyttet til etterforskning av lovbrudd og dømming av syndere, men var utelukket fra å hindre å forebygge forfalskning og urett fordi det på en måte bare var Guds kjærlighet som skulle lokke menneskene til å handle rett, så forstår jeg vel at verden ikke har blitt så mye bedre fra ca år 0 til år 2020.
Problem3: (1)Om Satan virkelig ble "vingeklippet" etter samtalen som førte til at Eva syndet og (2)Satan søkte "oppreisingstøtte" fra Jesus mens Jesus vandret på jorda, (3)når ble han så frigjort fra fangenskapet??

Åp.20,1 Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden.  2 Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år.  3 Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid.....
7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel.  8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand.  9 De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem. 10 Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. 

 (3..) Jeg tenker altså at Satan ble kastet i det som åpenbaringsboka kaller avgrunnen allerede ved syndefallet omkring 4000 fKr side et forsøk på å tenke seg to tilsvarende hendelser ikke gir noen fornuftig mening. Når det så gjelder tidspunkt for løslatelsen fra fengselet, så har jeg ikke noe annet forslag enn år 2020 eKr. Det er da mange grunner til at jeg tenker det, blant annet at det i vår tid finnes mennesker som både forutså og kunne ha sett samstillingen mellom Jupiter og Saturn. Men jeg vil da her fremheve at da jeg skrev den uredigerte utgaven av dette (21/12-2020 kl 11.94) så er/var planetene Jupiter og Saturn svært nærme sett fra jorda. Hvis vi så tenker at et tilsvarende "møte" for ca 2000 var et første steg på å hjelpe verden som noen "vismenn" forstod, og derfor drog med gaver til Jesus, så kan det vel tenkes at et tilsvarende møte i/på himmelen mellom Jesus (Jupiter) og Satan(Saturn) representerer en viktig gjenforening mellom to sønner som da sannsynligvis heretter vil samarbeide om å "frelse mennesker".

Nå er det vel bare forbokstavene som knytter to av Guds sønner til to av himmelens vandrestjerner/planeter og jeg tenker da ikke at dette "planetmøtet på himmelen" er et bevis for at Jeus og Satan igjen er blitt venner. Men jeg kan da tenke meg, om jeg får tid, å lage en teologisk utgreiing om Jupiter (en stor "tåkete" gassplanet uten faste holdepunkt" og Saturn (en mindre og fjernere planet med imponerende ringer og vulkaner som representerer et stort problem for ateistene), Det er videre slik at Gud har valg å ikke tvinge mennesker til å tro på ham for å kunne bli med til himmelriket, men av hensyn til de som vil være med til himmelriket skjønner jeg at Gud ikke kan slippe inn de som ikke vil tro.

Regimentslæren, en tankemodell i Martin Luthers teologi og i lutherdommen som trekker et skille mellom to ulike måter Gud utøver sin makt i verden på: det åndelige og det verdslige regiment. (StoreNorskeLeksikon)

Selv har studier av naturen og tilhørende videreformidling vært mitt hovedanliggende i livet mitt. Her vil jeg da si at det var etter at jeg tenkte at det var samme Gud som har skapt både naturen(skaperverket) og Bibelen(via feilbarlige mennesker), at jeg har opplevd mange aha-opplevelser om det ene "regimentet" når jeg studerte det andre. Nå vil jeg her si at det jeg har beskrevet her "i sanntid" er det sterkeste jeg noen gang har opplevd, og for meg er det en sterk bekreftelse på at det kan være "lille meg" som i dette tilfellet har funnet en bedre tolkning enn "den store kirka" som kanskje også vil være "skeptisk" til diverse ting som er skrevet her. Men jeg håper da at de som leser dette vil ha nytte av det når de selv skal velge hva de vil tro.

PS: Nå vil jeg her si at jeg føler at jeg har forstått det meste av også Åpenbaringsboka, men ovenfor har jeg markert tre vers med rødt fordi jeg ikke forstår dem. Ordet 'føler' er for meg et svakere og mindre "troverdig" ord enn 'tenker' fordi det siste da har innebygget et element av forståelse. Problemet mitt er da at hvis jeg regner disse tre versene som en del av Guds ord, så kan jeg ikke nekte for at  Guds ord  inneholder paradokser/selvmotsigelser. Men jeg ønsker da å ha en Bibel som ikke er selvmotsigende, og derfor har jeg (1)"glemt" disse versene i påvente av at noen kan fortelle meg hva de egentlig betyr, eller eventuelt(2) at de er med her for "å sett vår tro på prøve". Men så langt jeg forstår er hovedresultatet av disse versene at mange mennesker ikke klarer å tro på Bibelen, og det føles ikke rett. En (3) tredje mulighet som jeg da føler kan være rett, er at de er tilføyd av utro mennesker som da Gud sannsynligvis vil straffe for det de har gjort. Men siden jeg ikke er teolog, så tenker jeg at Gud ikke vil kreve meg til ansvar for at jeg ikke bruker denne anledningen til å si at disse versene bør fjernes for at ikke enda flere mennesker "skal vende Gud ryggen" på "feil premisser".

For egen del vil jeg da til slutt si at det jeg kaller fornuften er den "Guds gave" som har gitt meg størst tro på både Bibelen og Gud, og når jeg her innser at fornuften sannsynligvis er kommet til jorda via den Guds sønn som kalle Satan, så er ikke det noe problem så lenge Bibelen ikke sier at Satan er ond og skal kastes i "sjøen med ild og svovel" som varer "dag og natt i all evighet"  Om jeg kommer til himmelen etter at jeg dør, så kan jeg tenke meg å treffe både Jesus og Satan og da forstå mer om det jeg ikke forstod her på jorda.